2
Ke sokova ate poekari embopo
Eto ungotenau ohihi ta iji te peroveta sokova na mitiaetera ainge nombo ke sokova ate poekari embopo ungota degi mitie enana ta orekari embo Iesu avo egikitie enana ta hotembari ke ga ondikari na God ta ke ga kajueto hande ue ungo oenga ahihi totoho ta avo borambu taro amburesuja. rate enana ta me kiari ta ari avo embo isapamane na ambo ambo ue pahuroro embo na enana ta ari avo kito God ta ke javotoho amite tapa aro sapura aisuja. Eto ate poekari sokova amina ungo ombuto koro umbasi uje isapamane aisora. Rate ari sapura ta hajire ikari embo God amo enana tasi evae teho mitouva. Eto ke be amo God ta anera na ari sapura ea amo toae rate ambota hajire au kiora ikenu pambuto Satan ta tipura ari degi mume ai ta pundurari mitera. Eto nei amo iji matu be matu God uje ae embomeni ta sapura amo God na hotembeto toae umo ikenu irerembeto umbunu sasari uo embo ari javotoho ara ke hande ari embo Noah te embo nei uhoho tapa ainge amite avo oreketo umbuna Eto nei amo God uje ae ari embopo ta degi ate kitira ai kiora ena amo da Sodom te Gomorrah te avo i na ikenu beto evekena 7-8 rate da ai ta embo javotoho vahai avo Lot amina mitie enana ke pepeni poekitie ari sasapura neite neite uore kogue tunga osaga te tapa mitiaetija vahai avo God na oreketo umbuna.
9-10 Eto ke erena amo Bada na embo jajavotoho ari sasapura uore osaga kiora avoeto oreketo umbuja te God ta ke peni avo otohu ae ue hamo ta uje ta tutuvitie ari sasapura neite neite eora embopo avo God na hajire ikau kogue mitiroro iji kombu ta ari sirikari iji puvuresuja. Eto ke sokova ate poekari embopo na ungo eonga embo peni ke ijie God ta anera utu i ta iriora avo otohu ae urumbeora 11 te anera sovera te amina God ta avo arumba peni amita engitita iriora amina mine mane urumbeora 12 te embomeni amo God ta ke kiae avoeto urumbeora avoeto enana kiari embomeni mane ariri o ohu aingeko amina erera eto o ariri ta mitioi embo na teto heveto indiora ainge nombo God na enana tau ambuvujekasora 13 amo embo ta degi osaga memenga ikeora avoeto God na osaga memenga mine ikau kesora. Eto enana ta tunga humbari be amo iji te kava ue sarika ue ungote arumbeto indie hihi sokova sakova neite neite tiriora embopo amo ungo God tumota ari embomeni ta tongopa ra. 14 Eto ungota degi pamone ivo ambu jo suruha te avo amiga tiha asi poeto kiora avoeto enana ta ari sapura ta kakane irae ra. Eto enana amo hamo ta ujeje umbari kiari isapamane be avoeto God na tasi simba mitia 15 Eto embo javo Beor ta meni javo Balaam na degi toto titi mimeto pambuna ainge nombo enana na ari sasapura ta gamo avo osa ue degi javotoho toto titi mimeto ere pahora 16 te Peroveta Balaam degi sapura ta pahunu o ‘donkey’ amo ke ambu rate embo na ke eora aingeko eto Balaam ta kava ere una avo isimbitie taekena.
17 Eto ke sokova ate poekari embopo amo umo isogo sausau evekeuja ainge eto oje pisara na tahuneto umbuto pambuja ainge ra eto mume kambujoro be ai ta irora nununga etija. 18 Eto enana hamo ta gamo donda isapamane daingeto umbasora avo hihi tiritiore embomeni ingiora amo embo God ta javota eha toreora amina ke sokova ta gamo avo ingesi ambo ambo uore 19 “ungo God ta ke peni amina andiroujo” ainge eora te enana ari sasapura na andirarira amita be amo donda deina amita jo punduresuja embo amo amita agi ari embora. 20 Eto ke be amo embo amuna ungotenau orekari embo Bada Iesu Keriso avo be hotembitie enda ta ari sasapura touja te ehako tunga hapereketo ari sapura ta beoi andiuja amo embo amo kiae pekota ari sapura embo rate God kito egikasuja amo sapura be tambasuja 21 Eto God ta ke otohu enana ta degi kiari avo ingito umbuto ehako ku sindeto ere pahora te enana na God ta ke otohu avo ingae aetera amo ari sapura ta hajire kiaetera te ingito ingarako ue pahora amo ari sapura ta hajire pajire kesora. 22 Eto ke erevi enana ta ke be ra “Ino na pere tuketo ehako indiuja” eto “Ino umo kuteore ehako amisa ta serekeoi tongopa euja” aingera.