3
Bada ta egerembeto puvurari
1-2 Eto nau tunga umbari embomeni, na ahari matu kaitana amite eha ere kaitena amita jo ta amo ari do puvuresuja amita ke avo peroveta mamatu na kakajekea amite eto ungotenau orekari embo Bada Iesu na ungo daingeto iresova amita ke avo apostero na hande eora avo be hotembitie siro pure ava ere kaitona. Eto ke kitita amo erevira, iji tutumota puvutohurou embo hamo ta ujeje osa ari embopo amina puvuto ungo kege ganini na ungo urumbitie ke einge aisora, “Iesu puvurari ta onde ena amo naingere? Ungotenau mamamane matu sasari ea eto enda ehara ta ena ai ta eto puvuto eha oroho ere ora amo nei puvurae irari vahai avo iriora te Iesu naingetare?” ke ainge ijie ke be erevi teto hahitie aisora amo iji ehara ta God na ke enu enda te utu te ena amo God na umo umbuto enda ena te ari sasapura uo kito umo na ikenu irerembeto enda matu avo umbunu irae ena. Eto utu te enda te eha mitia avo God ta ke na simba ururou God kiae embopo ta hajire ikau amburesora amita iji puvutuhurou God na enda te utu te avo i na ikau eveketo jaekau irae asuja.
Rate nau tunga humbari embomeni ke vahai erevi jenambu avojo amo Bada ta degi ta jua tapa 1,000 amo iji vahai aingeko eto iji vahai amo jua tapa 1,000 aingekora te embo nenei na Bada na onde ena amo sausau ikae mitouva, amo ainge mane rate embo ambuto ari sasapura ta hajire kesora avo uje ae eto ari sapura toto jo haperekarote avoeto enana ta iji isapa kosoko jujumbeto ere ikitia.
10 Rate Bada ta puvurari iji amo pegene embo na puvurarako ururou utu i ta asavi pajire ijie saivitirou utu i ta donda iriuja tapa amo eveketo jaekitirou enda te enda ta donda tapa amo irae aisuja. 11 Eto ari ainge amo ambota puvuto ere hua avoeto ungo nainge eto nununga ue irovo? 12 Ungo God ta ari be avo jigama ue vasiri be ue otohu ururovo iji avo sausau puvuroi. Eto iji amite utu i ta perimbeto bevere pajire be au donda tapa amo sigeto irae asuja. 13 Eto ungotena Bada na onde ari simba ere ovora amo utu eha enda eha eto ari jajavotoho ari da avo simba mitera 14 avoeto nau namei kamei ungo simba ue ari sasapura irae tongopa irae ue irirovo Bada puvuto ungo peka ta irirovo tambasuja.
15 Eto ungo jo ahereketo God ta degi hurova Bada simba ere ua avo hotembevujo, amita ke amo ungotenau namei Paul amo ungotenau tunga humbari embo amina ungota degi kajena amita kiari amo God na hande ikari umbari ra 16 te Paul ta ahari kajena amo do aingere amo na kiarira amo ke pepeni amo ke be tambari haite rate ngahia avoeto embo kiae embopo eto hotembari sasapura embopo amina Paul ta ke jigiore okokombeuja eto God ta ke tapa amo eore sapura euja avoeto enana ta ahihi avo amburesuja.
17 Aravora te nau namei kamei ungo onde katetena aravora avoeto ungo embo God ta ke pepeni poekari embopo amita ambo ambo mane aisova te God ta ke be ai ta heteteva aita mitie 18 ungotenau orekari embo Bada Iesu Keriso be kogue amita hondate ari na pajivujo, amita degi usasa eha oroho eto daroho iresuja, aravora.