2 THESSALONIANS
1
Paul na da Thessalonia ta ekalesia ta degi ahari kajena
Eto na Paul te Silas te Timothy te aingeto ungotenau Mama God te ungotenau Bada Iesu Keriso te ta toho uho ekalesia da Thessalonica ta miteva amita degi ahari erevi ere kaitera, Eto ungotenau Mama God eto Bada Iesu Keriso na ungota degi peka te hondate ari te ikasora.
Keriso na puvuto embota ari sirikasuja
Eto nangota namei kamei, ungoembo God ta degi iji tapa osa ere ora amo ungota degi God tumota ari eto osa mine ara ari na pajito peni vahai ere ouva avoeto osa ere ora. Eto ungota kitoho embona ungo kesira ore memenga te osaga te ere kogova, eto kogue amo God toae rate ke be ijie ngahia na heteto miteva avoeto nangona ke avo God ta ekalesia nei nei ta degi hande ue tunga javotoho ere ora Eto ke erevi tapa ai ta ere kogora amo God ta ari sirikari amo ke be pere eto amita tutumota amo ungo na God ta titi jigari degi ta toreto iresova, eto osaga memenga ere kogova amo ke avoembo ere kogova. Eto God na ari javotoho erevi aisuja amo enana ungo kesira uore osaga memenga kiova avoembo amita degi amo God na osaga memenga mine ikau umbasora 7-8 Eto ungo osaga ere kogova ungota degi eto nangota degi tunga jamo ari ikau umbuto jangu indie iresora. Eto Bada Iesu na amita anera sovera te i peri te amiga utu i ta eto puvuto Bada Iesu ta duru javotoho amita ke agi ae embomeni amita degi hana kiari ikau kogue amburari ta memenga iji darohota kogue iresora te Bada ta irari degi usasa te ai ta mane torasora. 10 Eto Iesu puvuresuja iji te amo amina amita ke be ari tumota ari embomeni ta degi otohu ari te jakeka ari te ikau umbasora. Eto ungona dago ta ke hande ore ingito ke be ijieva avoeto ungona enanaga tapa degi ai ta asova. 11 Eto dago ari ainge avoembo ungo hotembitie iji tapa pari eora. Eto God na vasiri be ikau umbuto irova ungo jage eto umbuna avoeto ungo avo umbari haite ava pari eora. Eto God na amita sovera na ungota jo ta pure ururou ungona embo jajavotoho asi uje eto God tumota be ava pari ere ora. 12 Eto ungo ainge aisova amina Bada Iesu ta javo avo nombo be ururou amina ungota degi ikasuja amo God eto Bada Iesu Keriso ta hondate ari na ari avo umbasova.