2
Ari sapura ta keniga embo be
Eto Bada Iesu Keriso na egerembeto puvuto ungotena tapa toreketo umbasuja amita ke be avo ano ingivujo. Eto nau namei kamei embomeni na ke sokova na Bada ta iji matu puvija ainge ijiore ingiova rate ke amo be mane avoeto ke avo ingovojo. Eto ke amo nangota pe na ari ke eora eto ahari ta kajari ke eora rate ke avo be hotembavojo. Eto Bada ta iji puvuresuja amita kitita amo embo isapamane na God egikasora amita ijite amo ari sapura ari embo be avo puvuresuja. (Eto embo amina Satan memenga kesuja degi ai ta hana kesuja.) Eto God ke pepeni Sinena Puriha Ari Embo amina puvuto God jakeka ari donda tapa avo sapura ke ijie umo eonga embo peni vahai ke ijie donda tapa ta hamota hetasi uje ue God ta Temple Otohu aita toreto umo eonga God ke ijie arumbasuja. Eto ungo be hotembevujo, na ungote mitie ke erevi tapa etene ingihava. Eto ari erevi matu puvuraetija te ari vahai na ere taekitia amo ungo kiarira avoeto iji inonota amo Sinena Puriha Embo amina puvurou ungotena tapa kesora. Rate ari sasapura aingeko amo matu enda ta puvuto ore ungotena ere kogora rate simba ari embo mitia avoeto ari sapura amina pajito peni be mane aisuja te simba ari embo avo iji tutumota toto pahurou ari sasapura amo peni aisuja. Eto pahurou Sinena Puriha Embo amo arahata koguroro Bada Iesu na puvuto amita sago kiari te hoenge te na Embo amo tau beasuja. Eto Sinena Puriha Embo sapura puvuresuja amita ari amo Satan ta ari vahai avo kesora amo ari sovera neite neite amo be mane sokova avo ururou kogue embomeni na kito haha puha ara 10 ue embomeni ambuto daroho irari degi ta osaga kesi pahora amo ari sasapura neite neite amina kiti umbasuja. Eto embo amuna amburesora amo God ta ke be avo osa ae avoeto God na mane orekasuja te amburesora. 11 Eto God na enana ta siro au ngahia ururoro God na Sinena Puriha Embo avo ikau puvuto ke sokova na ijirou ingihe mitima 12 God ke be ae rate ari sasapura uje isapamane eora embomeni amite tapa hana kito ambuto osaga kogue daroho iresora.
God na ungo oreketo umbasuja
13 Eto nau namei kamei ungo God na osa ere ua avoeto dago ungo embo iji tapa God osa eora. Eto God na embo oreketo umbasuja amo ungo avo kiti Ahihi Otohu ta sovera na oreketo umbau God ta ke avo tumota eova avoeto amita embo ototohu aisova. 14 Eto God ta duru javotoho ungota degi hande ore ingihava amina ungo jage eto umbuto Bada Iesu Keriso ta usasa avo ikau hoteto umbasova. 15 Avoeto nau namei kamei, ke be amo pe na ahari na hande ore ingihava avo be jigito heteto irivujo.
16 Eto ungotenau Bada Iesu Keriso te ungotenau Mama God amite na ando ta sovera ari ikeoi umbuto ari javotoho avo puvuroja simba eora 17 Eto amina andota sovera ari ikau umbuto ari javotohote ke javotohote avo iji tapa aisova.