25
Paul na Rome ta titi jigari embo ta degi pambasi uje ena
Eto embo Festus na Caesarea ta puvuto mitinu iji 3 irae enu da Jerusalem ta pambunu priests okokose te Judea ta titi jigari embopo te na Paul pehumba eto Festus na Paul ikau Jerusalem ta pambaja penunu ea amita be amo enana degi ta ondiketo mitiroro Paul degi ta puvutuhurou tasi uje eto eo Festus na ke mine einge ena, “Paul Caesarea tipura ta mitia eto na ei iji isapa eto pambasi ere ona. Avo eto ungota titi jigari embo ikevu namote pambuto Paul ta degi pehumba eto amita sapura mitei o irae avo ai ta kesora.” ainge ena. Eto Festus na iji 8 eto 10 ainge ai mitimite pambuto da Caesarea aita mume vahai evito amita court umbari bande ta arumbeto enu Paul umbuto puvuto amita titi ta ikeo hetenu Judea embomeni Jerusalem ta eto puvua amina jorereto heheteketo ke ngahia be eto Paul ta degi pehumba ea amita ke be amo harikari embo irae ke sokova ea. Eto Paul ta do ari tapa avo harikena, “Na Judea embomeni ta ke pepeni sapura ae eto temple sapura ae eto Rome ta ke pepeni avo poekae,” ainge enu Festus na Judea embomeni na Festus osa ara, Paul ta degi ke einge ena. “Umo pehumba etera amo ehako namote pambuto Jerusalem ta pehumba asora amo aravorete?” ainge enu 10 Paul na ke einge ena, “Umo na kogoa amo Judea embo ta degi sapura nei do ae rate Rome ta court bande ta heteto mitena amo inonora. 11 Na ke peni poekaetena amo mane oju pambaetena tao amburaetena. Eto enana eha pehumba erera amo ke be mane avoeto na enana ta ingeni ta ikasoa avo iraera. Avo eto na ike Rome ta okose ta degi pambane.” ke einge enu 12 Festus na ingito amita ke pepeni kiari embopo ga ke kaseto ke einge ena. “Umo Rome ta embo okose ta degi ta pambuto court ai asi etea avoeto pambasoa,” ainge enu ke irae ena.
Festus na Paul ta ke avo King Agrippa ta ena
13 Eto iji nei King Agrippa te amita du Bernice te aingeto Festus pekasi da Caesarea ta puvuto iji isapa mitio 14 Festus na Paul ta ke avo einge enu ingina, “Embo vahai mitia amo Governor Felix na amita iji te tipura ta tona avo mitia. 15 Eto na Jerusalem ta pambene Judea ta priests okokose te embo okokose te na pehumba eto nanena embo avo tano amburoja ke etera 16 avoeto enana ta degi ke ijiena amo nango Roman embomeni na court ue embo ta titi ta eore amita ke mine avo eoi ingiora te teho sio mane embo amita pehumba ari embomeni ta ingeni ta ikeora ke ainge eto na puvuto mitene 17 enana puvuto evere na nei do ae pehumba asi puvuto arumbeto etene embo umbuto puvuto iketere heheitaja. Eto na embo amita sapura peni vahai ari ke hotembitana 18 rate enana ta pehumba amo erena erevi mane 19 enana God naingeto jakeka eora te embo Iesu ambuna rate Paul na Iesu ehako vasiri te erari ke ijija ke avo ingito jujune mine ara uera. 20 Eto na ke avo be kiae eto mana mana eto Jerusalem ta ikano pambuto court umbaja etena 21 rate Paul na uje ae eto Rome ta embo okose ta pambuto court umbasi etija avo eto tipura ta iketene embo na simba ere ora ambota ikano Rome ta pambasuja,” ainge Festus na enu 22 Agrippa na, “Aravora na embo amita ke ingesi uje ere ona,” ainge enu Festus na, “Umo evito embo amita ke ingesoa,” ainge ena.
23 Eto evito embomeni tapa na hahaveni te osa osa te ire davura ue King Agrippa te Bernice te eto enana ta isoro kiti umbari embopo te eto da ta titi jigari embo okokose te aingeto ke kasari bande ta torea eto 24 Festus na ke enu Paul umbuto bande ta ikeo hetenu Festus na ke einge ena, “Oio King Agrippa te embomeni tapa nau ke asona ingivujo, embo emo Judea embo ei ta eto Jerusalem da ta embomeni te aingeto hotembari vahai eto nau degi ta ke vasiri na eto embo emo teho iroja uje ae ue taro amburoja ke eora 25 rate tari amburari ta ari sapura amo na amita degi ta tambae rate amina Rome ta embo okose ta pambuto court asi uje uija avo eto ikano pambasuja 26 rate amita ari sapura ahari ta do kajano avo na kiae avo eto ungo ta degi ta ere ikitena ungona amita ari sapura avo eto ingesova eto King Agrippa umo kioa ere ikitena amita be amo inena amita ke ingito na ke do ahari ta kajano avo ao ingesona. 27 Eto na tipura embo ta ari sapura deire avo kajae teho ikano pambasuja na ari avo uje ae avo eto erena.”