26
Paul na King Agrippa ta degi ke ena
Eto ke ainge Festus na enu Agrippa na Paul ta degi ke einge ena, “Umo no ke tapa avo ejo ingone,” ainge enu Paul na ingeni na ate ate eto ke einge ena, “Oio nau King Agrippa na Judea embomeni na nau degi ta pehumba ere ora amita ke be avo no degi ta aisona avoeto na tunga javotoho be ere ona amita be amo inena Judea embomeni ta ari te ke te amo matu kiari avoeto na ke asona avo onde jevito ingijo.
Eto na singa ta eto puvuto iji eha vasiri nau tapa avo Judea embomeni tapa na kiarira. Eto na enda nau ta eto Jerusalem ta naingeto mitiaetena avo enana kiarira eto na Judea embo nei uhoho javo Pharisees ga kaju ue God jakeka kaikari eaona ke avo enana kiarira te ke avo ke be asi uje ue amo matu aetera. Eto na eha ei heteto court ere ona amita be amo God na nangota ohihi ta degi ke ena avo simba mitena ke avo ungotena Judea ta ohihi javo tapa 12 ta meniundi tapa na iji te mume te God ta ke ena avo simba ue God jakeka eora. Eto nau king, ke be erena, eto ke avo namote tapa simba mitena avo embo Judea embomeni na na pehumba ere ora. Ungo Judea embopo ta degi erena, ke God na ungotenau ohihi ta degi ikena amo amburari embo ta degi vasiri ikeuja avo do eto ungo ke be ae eove? Eto nanena Nazareth embo Iesu ta degi sapura be uena 10 eto Jerusalem ta pambuto sapura be uena. Na priests okokose ta degi ke umbuto Iesu ta embomeni andito tipura ta gosukitana eto teo ambuvujekea amo nanena aravora ijiena. 11 Eto iji isapamane God ta jakeka ari bande ta toreto Iesu ta ambotani torana amo enana na Iesu amo ke be mane ara torana. Na enana ta degi tumo peni vahai be ue enda nei nei ta pambuto Iesu ta ambotani jombure eto uhue ere toruatena.
Paul ta tunga haperikena avo enu ingia
(Acts 9:1-19, 22:6-16)
12 Oio nau okose, na pure avo pere asi priests okokose ta degi ta ahari umbuto da Damascus ta pahone 13 degi orohuta iji 12 oi usasa iji ta usasa ainge mane amina joeketo kajenu 14 nango tapa enda ta beto gombuto nanena Israel embo ta ke hajire avo einge ingia, ‘Saul, Saul umo do eto nau degi ta osaga ere ikite, Umo o cow ainge no mama ta ituha kondiketo memenga ere kogoa,’ ainge enu ingito, 15 ‘Bada, umo amunure?’ ainge eo, ‘Na Iesu ra, umo nau degi ta osaga ere ikitea 16 te ereto hete. Eto na puvuto nau hondate ari embo ere uhona eto inena eha ere kogoa eto ambota do ano kesoa amite tapa ke hande asoa 17 eto umo Israel embomeni ta eto enda nei embomeni ta degi ikano pambasoa amo enana ta ingeni ta eto oreto umbasona. 18 Eto inena enana ta titi hirikao mume ere kogora avo ahereketo usasa kesora eto Satan ta sovera toto God ta sovera jigama ue eto enana na be hotembitiroro enana ta ari sasapura hotembeto toto ano God ta toho aisora.’ ainge Iesu na nau degi ta enu ingia.
Paul na amita pure avo ke enu ingia
19 Avoeto nau King Agrippa utu ta do puvunu kia avo ke agi ue 20 Damascus ta eto Jerusalem ta eto Judea ta enda tapa eto enda nei embo ta enda ta ke hande ere uatena amo enana ta ari sasapura ajato eto God ta degi egerembeto jo haperekau enanata irari nei ururoro embo nei na kito ke be eto tunga haperekari ke asora. 21 Eto na temple jo ta mitie ke avo hande uena eto Judea embo na ke avo ingari uje ae ue na umbuto taro amburona uje ea 22 rate God na iji tapa na hondate euja avoeto iji eha emite ungo embo te eto embo pepeni ungota degi ta ke erena. Eto na ke hande eona amo peroveta te Moses te na matu ere ijiaetera 23 avo Judea embomeni ta Hondate Ari Embo na memenga kito ambuto ehako vasiri te kiti erasuja eto ainge nombo Judea embomeni te enda nei embomeni ta degi amita oreketo umbari ke au usasa kesora,” 24 ke ainge Paul na enu embo Festus na gagaha eto, “Paul, umo dipipi embo avo eto no kiari peni vahai be na etei umo dipipi ere oa.” ainge enu 25 Paul na ke mine einge ena, “Nau embo okose, na dipipi ae rate ke peni be avo etena 26 eto King Agrippa, na ke etena amo umo kiarira avo eto na oju ae no degi ta ke erena eto ke emo ondikari ke mane avo etene onde hiriketo ingea avo erena. 27 King Agrippa inena peroveta ke be eoete? Avo na kogona.” ainge enu 28 King Agrippa na ke mine einge ena, “Paul, inena na iji isapa Christian aote?” ainge enu 29 Paul na, “Iji tuho retemo koso re amo na God ta degi pari eona amo umo te ungo tapa ke nau ere ingiheva amo na iteko Iesu ta tumota ari embopo asova rate chains na pundurari aingeko manera.” Ainge enu 30 King Agrippa te Governor Festus te pamone Bernice te embomeni tapa na ereto pahue 31 ke einge mine ara ea, “Eto embo emita sapura nei do irae avoeto tipura ta ikari eto tari amburari avo irae ra,” ainge eo 32 King Agrippa na Festus ta degi ke einge ena, “Embo emo Rome ta embo okose ta degi pambasi ke aetija amo matu ikaro tambuta pambaetija.” ainge ena.