27
Paul Rome ta pambaja e nga ta ikea
Eto Paul te tipura embomeni nei uhoho te aingeto Rome ta ikara ke eo na Luke enana ga pambasi uo tipura embo tapa avo Rome ta isoro embo javo Julius amo Rome ta embo okose ta isoro kiti umbari embo vahai amita ingeni ta ikea. Eto e nga da Andramyttium ta eto puvuto Asia Province da nei nei ai ta pambasi unu kito bitito pambua. Eto enda Macedonia ta da Thessolonica ta embo vahai javo Aristarchus na nango ga pambuna. Eto eva ta pahuo iho bujenu da Sidon ta puvuo embo Julius na Paul kito osaga eto enu tambuta pambuto amita namei kamei kogue amita uje tapa avo ena. Eto da Sidon toto e nga ta pahumite pisara peni vahai be kito ituka Cyprus tiumbeto jamo ta pambuto province Cilicia seniketo pambuto province Pamphyllia seniketo pambuto da Myrna province Lycia eva titi ta hetea. Eto ai e nga vahai da Alexandria ta eto puvuto da Rome ta enda Italy ta pambasi unu dago simba ari embo na kito enu dago ai bea. Dago iji heriso pahue pisara peni vahai avoeto osaga kogue pambuto da Cnidus avo auvitio pisara titi hena ta puvutuhunu e nga mende janderiketo pambuto ituka javo Crete amita tutumo Salmone jamo ai kito tiumbeto kaina hena ituka hora ta pahue pisara avo eto pambari ngahia ue umo joremba jamo jamo ari javo ‘Safe Harbor’ da Lasea engiti ai torea. Eto iji koso be mitie iji javo Atonement matu irae eto ga iji itikenu pisara te eva vasiri peni vahai unu pambari ngahia be enu 10 Paul na hotembeto ke einge ena, “Na ere kogona mo ungotena pambasora amo embo sasari ururoro e nga te donda tapa amo sapura asuja avo na ere kogona,” ainge ena 11 rate isoro embo nango titi jigina amina Paul ta ke agi ae eto e nga ta mamo te tari jigari embo te ta ke agi ena 12 amo eva vasiri ari iji te ai irari sapura avo eto embo isapamane na joremba javo Phoenix ituka Crete ta pambasi uje ea. Eto joremba Phoenix amo ihane hena ai eva vasiri ari iji te irari javotoho mitiaetera.
Eva ivo peni vahai ena
13 Eto pisara isapa kaina hena ta puvunu embomeni na kito tunga javotoho eto pambasi ke eto e nga jigari avo jigio bitinu Crete ahone hora ta itiketo pahuo 14 pisara ivo peni vahai javo humburu ombo ta eto puvuto eva ta beto puvunu 15 embo na e nga jigito mende na pambari inono ae enu sio degi nei ta pambuna. 16 Eto pambuto ituka isapa javo Cauda kaina hena ai eva ivo isapa unu kito e nga isapa avota handukari avo pure ngahia be ue umbuto gaga ta iketo tigia. 17 Eto e nga esi peni na punduto pahumite enda Libya ta hora ai e nga teto pejeuja oju eto bo jigio benu e nga sio degi nei ta pambuna. 18 Eto pambuto evito pisara te eva te vasiri jamo ae enu e nga jo ta donda umbuto eva ta gosukea 19 eto iji nei e nga jigari donda tuna avo umbuto eva ta gosukea. 20 Eto pisara peni vahai jamo ae enu iji isapamane amita jo ta kuro te hunjara te iji te kiae avoeto eteteto pambari inono ae enu nango sari asora avo hotembea.
21 Eto embomeni na iji koso donda indae uo Paul na ereto ke einge ena, “Ungo ke nau agi eto Crete toto pambaeteva amo ungo sari aeteva te ungo ke nau be ingito ando ngahia evujo ungo mane sari asova 22 te e nga avo pejasuja amita be amo na God ta toho eto na God jakeka eona 23 amita anera na mumete nau degi ta ke einge etei ingena. 24 ‘Paul, umo joru aojo umo Rome ta embo okose ta titi ta hetasoa. Eto embomeni umo te mitera avo God javotoho na au mane sari asora.’ ainge anera na etei ingena 25 avoeto embomeni ando ngahia evu God ta ari amo na kiarira avo eto ke etija ainge nombo asuja 26 avoeto ungotenau e nga ituka nei amita hora ta pambuto tasuja,” ainge Paul na ena.
27 Eto dago mume tapa 14 ainge eva Mediterranean ta hamo ta bitito beto tiroki koheki ue siosao pahumite mume orohuta e nga tari jigari embo ombo ta puvurari ke hotembeto 28 esi na donda bouka avo handuketo eva ta gosukeo bena amita teka tapa 40 meters avo kito amita ambota teka nei amo 30 meters avo kia. 29 Eto enana e nga koro ta teuja hotembeto e nga jigioi heteuja “anchor” tapa 4 ainge avo e nga ta handuketo ikeo benu iho sausau bujaja titine ijio 30 e nga tari jigari embo na eonga pambasi e nga isapa avo bujeketo ikeo benu e nga ta jigari mende ta avo handukasi ke eto ate kitira uo 31 Paul na kito isoro embopo te enana ta titi jigari embo ta degi ke einge ena. “E nga tari simba ari embo pahuroro ungo tapa sasari asova,” ainge enu 32 isoro embo na e nga isapa amita esi avo tiukeo beto eonga pambuna.
33 Eto iho unga bitito hunu Paul na enana indari indora ke einge ena, “Ungo mume tapa 14 indari indae miteva 34 avo indivujo eto ungo mane sari aisova eto ungo mane memenga kogue osaga umbasova,” 35 ainge eto Paul na bread umbuto God ta degi peketo bread periketo indinu 36 embo tapa kito hamo ngahia enu bread umbuto india. 37 Eto dago embo tapa 276 e nga jo ta mitia amina indari indio inono enu 38 e nga ejeha aja indari tuna eva ta gosukea.
E nga hora ta teto pejena
39 Eto iho bujenu e nga tari jigari embo na ombo amo matu kiae avo eto ombo avo kito mana mana ea. Eto eva joremba hora javotoho kito ai eto kito aro e nga hora ta bitito hetaja hotembeto 40 e nga jigari amo tiuketo eva ta kororo eto benu tari ta esi amo tiukeo gogora enu bo e nga mende ta jigio bitinu pisara na puvuto titi hena ta kajenu pahumite 41 eva orohuta hora bitari ai ta e nga mende na hora ta vahaikenu eva piri peni vahai puvuto e nga avo tenu pepejikitinu 42 isoro embopo na tipura embo beto daveto pambari ke hotembeto tipura embo taro ambuvujikara 43 ke eo isoro ta titi jigari embo na Paul tunga humbuto teora hotembeto taekena. Eto titi jigari 44 embo na ke enu umo davari embo amo umo daveto pahuo embo nei umo davari kiae amo i tutuho e nga pejena avo umbuto i ta jigito hora ta pambua. Eto nango tapa memenga osaga kiae teho hora ta pambua.