28
Ituka javo Malta ta puvua
Eto nango embo tapa hora ta puvuo ituka amita javo Malta avo eo ingia. Eto Malta embomeni na dago peketo hondate uo ga itiketo benu dago jajemo unu i undukeo evikitinu Paul na ituha jirembeto sundurari vahai ai o koso o juhiri ainge na jo ta toreto mitina avo umbuto i ta ikenu evikitie bevere enu serimbeto puvuto Paul ta ingeni ta kambuto vahaikenu da asa embomeni na kito ke mine ara eto ke einge ea, “Embo emo embo tari embo rate eva piri na tae amburae puvei koso o na kambei amburesi ere ua.” ainge eo Paul na ingeni jihovekenu o koso o na i ta beto evekenu memenga kiae eto nei do ae unu embo na Paul ingeni pajirou beto amburesuja avo hotembea eto iji koso simba ea Paul amburae enu kito ke einge ea, “Embo emo ahihi ra,” ainge ea.
Eto ituka amita embo titi jigari amita javo Publius amita da amo hoi ta mane avoeto ai pambuo dago kito pekari osa ari undurari javotoho unu amiga ai iji 3 mitie Publius ta mamo amita ambure sapura hoga bevere te se sapura te unu Paul na amita evari bande jo ta toreto pari ue ingeni hamo ta tembenu kondena. Eto embomeni na ari avo kito ambure embomeni umbuto puvutuhore Paul na pari uoi kokonjikitiaetera. 10 Eto embomeni dago jakeka ue hande ikitiaetera eto dago pambasi uo dagota indari te o te umo te ikeo umbuto e nga jo ta ikea.
Dago Malta toto Rome ta pambua
11 Eto dago hariga tapa 3 ituka Malta ta mitiaetera da Alexandria ta e nga vahai javo Ahihi Heriso amo pisara te jajemo iji avo eto mitiaetija amina pambasi unu kito e nga ai pambua. 12 Eto pambuto da Syracuse ta iji 3 irae enu 13 pambuto da Rhegium ta evio pisara kaina hena ta itiketo puvutuhunu pahuo iji heriso irae unu da Puteoli Rome enda ta puvuto e nga toa. 14 Eto ai dagota namei kamei Iesu ta ambotani tambuo amiga irora ke eo ai hura vahai mitimite ereto pahuo 15 dago ta namei kamei Rome ta iriora amina dago puvurari ke ingito puvuto market besi javo Appius ai namei kamei nei tuna na puvuto tambuo amiga pahumite namei kamei nei tuna amo degi javo ‘Three Inns’ ai tambuto Paul na namei kamei kito tunga javotoho ue God jakeka ijie sovera ari umbuto Rome ta puvua.
Paul na Rome ta mitiaetija
16 Eto da Rome ta puvuo isoro ta titi jigari embo na isoro embo vahai ikenu Paul bande nei ta umbuto simba ue mitiaetija. 17 Eto iji 3 irae enu da Rome ta Judea embomeni okokose jage enu puvuto vahai ta torukeo Paul na ke einge ena, “Nau namei kamei na ungotenau ari matu ungotenau ohihi ta eto puvurari eto ungotenau embomeni ta degi sapura ae rate Jerusalem da ta na umbuto Roman embo ta ingeni ta iketere tipura ta iketera. 18 Eto Roman embo na na taro amburona eto nau sapura jombure eto tambae eto tambuta pambana uje etera te Judea embo na jo ngahia etere kito 19 Rome embo okose ta degi pambasona ainge eto puvena rate na nau embomeni Rome embo okose ta titi ta pehumba asi puvurae, 20 rate ungotena Judea embomeni na oreka embo vahai simba eora avoeto na chain na ingeni ta pundurari avoeto ungota degi ke asi uje etena.” ainge enu 21 enana na amita degi ke einge ea, “Eto nango ahari Israel ta eto umbae eto nei Israel enda ta namei kamei na duru umbuto puvuto ae ingae eto nei no degi ta sapura ari ke ae ingae 22 rate embomeni tapa na no pure embomeni vahai ta degi sapura ari ke eora avo eto dago no ke be avo ao ingesi uje ere ora.” 23 ainge eto iji ikena avo puvunu embo isapamane puvuto Paul ta bande ta toruketo Paul ta ke ingia eto ihote eto mumete God na embomeni amita toho siriketo umbuto enana ta King asuja amita ke avo harikena. 24 Ainge Paul na ijinu embo nei uhoho na Paul ta ke avo ke be ijio embo nei uhoho na ke sokova ke ea. 25 Eto Paul na Moses ta ke pepeni te peroveta ta ke avo etekitie Iesu amo embo ta orekari embo be avo puvuna 26 eto Paul na ke nei einge ena, “Eto peroveta Isaiah na ungota Ohihi ta jo ngahia avoeto enana ta degi Ahihi Otohu ta ke be avo einge ena, ‘Nau embomeni ta degi pambuto ke einge ejo. Eto ungo ingito ingito mane ingesova. Eto ungo kito kito mane kesova 27 amita be amo ungo onde sundurari eto titi vahaikari eto uta sapura ari ra. Eto ainge ae amo titi na kito onde na ingito uta na hotembeto nau degi ta puvutuhurovo na ungo hondate aetena.’ ainge ungota ohihi avoembo God na enu peroveta Isaiah na kajena 28 eto ungo ainge iteko kogona,” ainge Paul na eto ke tutumota amo einge ena, “Ungo kogova amo God na embo oreketo umbasuja ke amo enda nei embomeni ta degi hande ore ere ingihera.” ainge enu 29 tapa sisiketo pahue jujune ke peni vahai be mine ara ijie pambua. 30 Eto jua heriso amita jo ta Paul na bande koro na ombuto umbuto mitinu embo na umoro puvutuhuo Paul na pekari javotoho ue 31 God na embomeni amita toho umbuto enana ta King asuja amita ke te Bada Iesu Keriso ta ke avo oju ae ke tapa araha ta ate poekitiaetija. (Eto Iesu ta ambotani ta ke ereita irae ua.)