3
Iesu amo Moses ainge mane Embo Peni ra
Avoeto nau namei kamei ototohu ungo utu ta pondo ta oru umbari embopo ungo na ungotenau priest peni God ta ke hande ari embo Iesu ke be eora avo be hotembevujo. Eto God ta javo vahai embomeni eto Moses na God tumota ena ainge nombo Iesu na Ikari Embo tumota ena. Eto bande amo peni rate bande gerikari embo amo peni be ra ainge nombo Moses amo peni rate Iesu amo peni be ra. Eto bande tapa amo gerikari embo eonga eonga rate donda tapa amo God na ena. Eto God ta javo vahai embomeni eto embo vahai Moses na God tumota ue amita ke ingina avo inono ta hande enu ingia eto amita ambota God na ke nei ikenu puvuna amite tapa ungotena ere ingihera. Rate God ta javo vahai embomeni rate Keriso vahai avo God ta Meni be ra. Te ungotenamo te tapa ando ta sovera ari umbuto Keriso tumota ue ke be ijie sovera ari iji kombu simba ue amo ungotena God ta hatira ere ora.
God ta embomeni ta jangu indari iji
Avoeto Ahihi Otohu na ke einge eria amo, “Ungo na ke nau ingihe kito amo ungota jo ngahia mane aisova. Eto ungota mamamane na degi sapura be ojagatambu ta jua 40 amita jo ta nau degi ta tumo ue. 9-10 Na undupa ue engekitie ari nau avo kogue osaga ere koguatera. Eto enana ta ari avo nanena kito tumo ue ke einge ea, ‘Enana na ari nau avo kiae ue jo ta hotembari na degi nei ta sio ere pahora 11 avoeto enana nau jangu indari degi ta mane torasora,’ ke ainge tumo te tapa ngahia na ea.” Eto ke ainge amo Ahihi Otohu na eria,
12 Avoeto nau namei kamei ungo ari sapura asi jo ta hotembari na God ke be ae ue God vasiri te avo toto pambuova avo kito kogoevujo 13 Eto ari sasapura ta hotembari sokova amina eoi jo ngahia euja avo taekitie Iesu egerembeto puvurae eha emikote ungo eonga ke javotoho na hondate mine ara ue sovera ari uhue irivujo. 14 Eto ungotena kiti Keriso tumota ea ainge pere tumota ere uma Keriso kito amiga javo vahai embomeni aisora avoeto ere ora. 15 Avoeto ke einge Ahihi Otohu na eria avo ungota degi ehako erena, “Eto ungo na ke nau ingihe kito ungota mamamane na degi sapura ojagatambu ta mitie jo ngahia ere uaetera aingeko mane aisova.” 16 Eto embo God ta ke ingihe jo ngahia ere uaetera amo amunure? Amo Moses na Egypt enda ta eto titi jigena embomeni amina ea. 17 Eto God na jua tapa 40 amita jo ta embo amita degi ta tumo ere uatei? Amo embo ari sasapura ue ojagatambu ta sasari ere uaetera amita degi ta ena. 18 Eto God na embo amuta degi, “Ungo nau jangu indari degi ta mane torasova.” ke ainge hariketo ena. Amo embo God ta ke agi ae embomeni ta degi ena 19 Avoeto God ke be ae embopo amina God ta jangu indari degi ta torae, avo ere kogora.