4
Eto God na amita jangu indari degi ai ta embo na torara ke ena amo irae ae mitia avoeto ungo na “na degi ai ta torari haite manera” ke ainge mane aisova te God ta duru javotoho amo enana embo mamatu ta degi ta, eto ungotenau degi ta ikari avoeto enana God ta duru avo ingito ingarako ue tumota ae avoeto enana ta jangu indari irae rate ungotena God ke be ijie tumota eora avoeto amita jangu indari ta toreora te enana ta degi God na ke ngahia na eto einge ena, “Enana nau jangu indari degi ta mane torasora.” ainge ena. Eto God na utu te enda te enu irae enu jangu indina amita ke amo einge kajari mitia, “Eto iji 7 rate iji 6 pure eto 7 amo jangu indina.” ke ainge kajena te “Enana nau jangu indari ta mane torasora.” ke ainge amo enana avoembo kajena.
Eto enana God ta duru javotoho amo matu enu ingia te ke agi ae avoeto jangu indari ta torae rate embo nei na torasora. Avoeto God na iji nei ikena amita javo amo ‘iji eha’ avo King David ta degi enu ingito ke einge kajena. “Eto ungo iji eha emikote God ta ke ingito jo ngahia avojo.” Ke ainge David na kajari matu ta kajena. Eto embo Joshua na enana ta degi jangu indari iji ikaetija amo God na jangu indari iji nei puvuresuja amita ke amo mane aetija. Avoeto God ta embomeni ta jangu indari iji amo irae ae rate mitia 10 amita be amo God na pure enu irae enu jangu indina ainge nombo ungotena hoga memenga ta pure avo toto God ta degi jangu indesora 11 Avoeto embo mamatu ta ate kitira sapura ke agi ae avo toto jo tapa na God ta jangu indari ta eto kito torasora. 12 Eto God ta ke amo vasiri te sovera te mitia amita ti amo o hevari asivo aingeko mane pe heriso amina embo ta ahihi te hotembari te amita jo ta jeto haunketo beto jo ta hotembari sasapura te hotembari jajavotoho te avo siriketo sapura eonga ikitie javotoho eonga ikeuja 13 Eto donda tapa amo God na ena avoeto donda nei God kiae titihata iraera te ari te hotembari te tapa amo araha ta pere mitia avo eto God na pehumba ururou amo ke mine aro ingesuja.
Iesu amo ungotenau Priest Peni Dombo be ra
14 Eto ungotenau Priest Peni Dombo be God ta Meni Iesu na utu ta pambuto mitia avo ke be eora avoeto tumota be are. 15 Eto ungotenau Priest Peni Dombo be amo ungotena Satan na engekeuja ainge nombo avo engekena rate amina ari sapura aera te ungotena ivo ambu embopo amo amina kiuja amo jo euja. 16 Avoeto avo arumba peni ai ta arumbeto mitia amo osaga iji te amo meki mane kesora te amita jo ta auvaro kito jo ururou porere mane aisuja te sau sau hondate aisuja.