5
Eto priest peni ta pure amo einge euja, embo vahai umbuto ikeore amina embo ta ari sasapura na kitohosira eora avoeto God ta degi peka umbasi pene gaga ta hande ikeuja. Eto embo amite tapa amo embo avoeto ivo ambu embo amo kiari avoeto embo amuna ari sapura ta pahuroro kito ke seima kekeha eto oreto umbasuja. Eto embo tapa ta ari sasapura pere mane rate embo amite tapa amita ari sasapura avoeto peneha ikeuja. Eto embo na priest peni umo eonga mane hetasuja te God na ijukau hetasuja amo priest peni Aaron na ena ainge nombo.
Eto Keriso na umo eonga priest peni ae rate God na sago kiora amita degi usasa ikenu umbuto hetenu amita degi ke einge ena. “Umo Meni nau eto na no Mama ra.” Eto ke nei amo, “Umo embo Melchizedek na ena ainge nombo inena Priest eto daroho iresoa.” ke ainge God na ena. Eto Iesu na enda ta mitie hori gaga ijie si te titi sisivu te tapa God na amburari ta oreketo umbaja pari ena amo meni isapasira ue God otohu ue pari ena amo God na amita pari ingina. Eto umo God ta Meni rate naingeto God ta ke agiari Meni aisuja avoeto osaga memenga ere koguaetija amina kiari umbunu inono ena. Eto umbuto amita pure avo enu irae enu embo amuna amita ke agi eto amita degi vasiri daroho umbuto iresuja. 10 Eto embo Melchizedek na ena ainge nombo ungotenau priest peni dombo Keriso amo God na ikena.
Ungo God ta ke toto pambavojo
11 Eto amita ke neite neite nanena avo ingaeteva te ungo na ke ehaha ingari uje ae ue ingito ingarako ere ova avoeto naingeto ke ehaha emo aro ingovo. 12 Eto ungo na ke ate poekari embopo aeteva te God ta ke ngangahia mane, avo ungo na ingesova amo ehako ingesova ehako ingesova ainge ue indari ngahia indae meni isapa emi kajarako uore ere ovova. 13 Eto embo amuna God ta ke javotoho Keriso ta degi umbera amo umbuto ando ae avoeto emi mu pere indiora amo meni isasarahora. 14 te embo na indari ngahia indiuja embo amo God ta ke ingito ando eto sapura davore javotoho davore amo kiari avoeto meni isapa mane rate embo be ra.