6
Avoeto ungote Keriso ta ke ikari araha ta avo pere mane rate ke ngangahia amite tapa ingihe embo be are. Eto ke pepeni araha ta amo matu etere ingihava avo ehako mane aro ingesova, ke amo erevira, embo na ari sapura aisuja amo ahihi amita amo amburesuja eto embo na God tumota ue vasiri te iresuja Amite bapataito ari te ingeni hamo ta tembari te eto ambuto ehako vasiri te erari amita ke te eto God na ari sirikari amita ke ta avo etere ingihave ke avo toto God ta hondate ari na ke ngangahia avo aro ingesova.
Eto embo amuna God ta degi vasiri eha umbuto usasa kogurou Ahihi Otohu jo ta torau God ta ke ta hondate ari eto iji ambota puvuresuja amita sovera ari avo ere koguate Avo toto pambasuja amo egerembeto aja to ari inono ae ra te vasiri eha ehako umbasi aisuja amo embo tapa ta titi ta Iesu i oreka (cross) ta tarako ue Iesu ere urumbitia. Eto ga kaikari bouvoi enda na indie be javotoho enda mamo ta ikitie mine javotoho God ta degi umbuja rate enda na bive pepe te avo ikasuja amo enda sapura avoeto God na au aro evekasuja, eto God egikeora amore ainge nombora.
Eto ungo nau tunga humbari embomeni, na kogona amo ungota vasiri amo ke erena ainge mane avoeto ungo God na orekari embomeni avoeto ungota irari javotoho aita be javotoho God ta degi puvuja. 10 Eto God na ungota pure ngahia amo mane jenambuaisuja amo ungo na God osa ue amita meniundi ere unditovova. 11 Avoeto dago ta uje amo ungona pure vahai avo tunga iketo ururovo iji tutumota puvurou ungotena simba ere ovora avo kesora. 12 Eto ungo mane kupi pegogo asova te God tumota ari embomeni na simba ue hotari umbuora embomeni avo kogue ari ainge nombo avo umbasova.
God ta ke amo kogue sovera ari umbuvujo
13 Eto God amo peni be eto embo nei na God ta javo nembaera avoeto Abraham ta degi do aisuja avo ijie javo amita avo umbuto ke einge ena, 14 “Eto na no degi ta hondate ari isapamane ikitie ano umo te no ahihije te na be ikitirovo embo isapamane aisuja.” ke ainge God na ena. 15 Avoeto Abraham na tumota ue simba ue mitinu ke amita be avo God na ikenu kina, 16 Eto embo na embo teho amita javo umbae rate ke mine ara ijiore peni eoi amo embo peni God amita javo umbuto eore ke irae euja. 17 Eto ainge nombo amita ke avo be pere avo hoteto umbasora embomeni na be kiora javo amita avo umbuto ena avoeto ke amita avo egikari inono aera. 18 Eto God na ungotenau degi ta ke ena amo amita javo umbuto ena avoeto ke sokova ae rate God amo ke be pere euja, avo kesora vahai avora. Eto ungotena tutuveto God ta degi pambuto hondate ari tambera avoeto tunga jamo ari uhue ungotenau degi ta do ikasi ena avo sovera ue amita ke avo be jigesora. 19 Avoeto ungotena do puvurou kesi simba ere ora amo ke be pere avoeto amo ungotenau ahihi ta orekari rate ungotena God titi na kiae rate ahihi ta orekari amo indiri ainge amina peikari bo avo pauketo tutumo God ta degi Otohu be Otohu ai ta eto tutumo nei embo ta degi ainge eto kajuarira. 20 Eto indiri ai ta Iesu na kiti embuto Priest matu javo Melchizedek amita javo ta ungotenamo avoembo Priest peni dombo eto ungotenau daroho embo ra.