10
Eto Moses ta ke pepeni agi ue Judea embomeni na iji tapa God ta degi pene gaga ta ere ikitiaetera te ke pepeni amina embo javotoho ari inono aera, amita be amo Moses ta ke pepeni amo ari be mane rate ari be puvuresuja amita ate kitira. Eto embo na o teto pene ikari amina embo jajavotoho ari inono kito embo na amita ari sasapura matu umbari irae ari avo kito amo pene ehako mane ikaetija rate enana jua vahai vahai amita jo ta enana ta ari sasapura avo hotembitie pene kaiketo ere ikitiaetera amo o ‘cow’ sianda te o ‘goat’ te eto o tapa amita sasaga na embo ta ari sasapura amo egari irae ari inono ae ra. avoeto Keriso na enda ta puvuresi ue God ta degi ke einge ena, “Eto embomeni na Umo jakeka ijie o teto heveto pene neite neite ue ikeora avo inena kogue jenge hoae ere ua avoeto hamo nau avo siriketo ikasi ere oa. Eto nei amo embo ta ari sasapura irae aja o teto heveto pene gaga ta ikeore evekeuja avo inena kogue jenge hoae ere ua. Avoeto, God nau, ke erena amo no uje ana ke matu kajari mitia avo ano inono inono aja asi uje ue puvena.” ke ainge Keriso na ena. Eto ungo ke ingeva amo Keriso na ke kiti ta einge ena, “Eto Moses ta ke pepeni agi ue ari sasapura avoeto o teto heveto ikeore i ta evekitioi pene neite neite eora te ari ainge avo inena kogue jenge hoae ere ua.” ke ainge ena. Te ke nei tutumota amo einge ena, “Na uje no avo asi puvena,” ainge ena amo ari matu avo toau irae ururou ari eha itiketo asi ue ena. 10 Eto God ta uje ena amo hamo amita avo pene gaga ta ikena amo iji vahai ikena rate amo daroho irari ta pene avoeto amina ungotena otohu ere ora. 11 Eto ari matu amo eingera, eto Judea ta priests na iji tapa o teto heveto pene gaga ta hande vahai aravo iji tapa kaikari ikeaora te hande amina ari sasapura irae ari inono aera. 12 te ungotenau priest vahai eha puvija amina ari sasapura ta hande iji vahai ikenu inono enu bitito God ta ingeni be ta arumbeto mitie 13 amita kitoho embomeni taro beau amita utu avo embomeni ta hamo ta haito iresuja iji avo simba ue mitia. 14 Eto God ta embomeni tongopa ambu ue au otohu ara God na siriketo umbuna avo pene vahai amina enu enana ta ari sasapura irae enu embo jajavotoho eora.
15 Eto Ahihi Otohu na ungotenau degi ta ke aravo araha ta hariketo eria amo einge kajari mitia, 16 “Eto Bada God na ke einge eria ‘Na nomai eha kajari ta ke asona amo einge asona, nau ke pepeni tapa amo embo ta jo ta eto hotembari ta kajasona.’ ” 17 Eto ke nei ena amo erevira, “Na enana ta ari sasapura te ke pepeni poekari te avo ehako mane hotembasona,” ke ainge ena. 18 Amo ari sasapura matu hotembeto toari avoeto ehako mine mane aisora.
Ungotena God ta degi tombekasora
19 Avoeto namei kamei, ungotena kogora amo Iesu ta sasaga amina ungotena degi Otohu be Otohu amita jo ta torari haite 20 Amo degi peikari be matu avo toto bo eha vasiri te amo Iesu ta hamo ai ta torasora. 21 Eto God ta bande Otohu ai ta amo ungotenau Priest Peni Dombo be amina mitia 22 Avoeto ungotenau jo ari sasapura na tongopa avoeto hotembu hotembu eora avo sasaga na umbuto jahevau javotoho au umo javotoho na umbuto hamo ta tongopa egau javotoho au jo tapa na God tumota ue God ta degi puvuresora. 23 Eto ke Ikari Embo avo tumota ari haite avoeto amita degi do umbasi uje ere ora amo ihikitoki mane asora te titi tambueto ere pahuma umbasora 24 Eto ungotena naingeto osa mine ara ue ari jajavotoho asora amita ke avo onde katari mine ara aisora 25 Eto embo nei nei amo vahai ta torukari peive ere ora te ungotena vahai ta torukari avo mane toasora. Eto Bada ta puvurari iji avo puvuto ere hua avo kito sovera ari ta ke javotoho mine ara evujo.
26 Rate embo amuna God ta ke be avo ingito ari sasapura toae kaikari aisuja amo amita ari sasapura ta pene Keriso na ikena avo iraera 27 te embo amina ari sapura ta hajire God ta degi umbasuja eto God na amita kitoho embo i bevere pajire be ta ikau evikitirou ari avo amita degi puvuresuja amo umo kiari avoeto joru ue iresuja. 28 Eto ari matu amo eingera, eto embo vahai na Moses ta ke pepeni avo amita uje na sapura unu embo nei heriso nei vahai na kito harikeo embo amo ihase ae teo ambuna. 29 Ainge nombo God ta Meni ta sasaga ari eha ta overekari amina embo egari javotoho ari haite rate embo amina God ta Meni ta sasaga be mane ke ijie Ahihi Otohu ta degi urumbitie God ta Meni haito jaevekasuja amo amita ari sapura avo eto hajire peni vahai ngahia na ikau kesuja. 30 Eto God na ke einge ena amo ungotena kiari amo, “Enana ta ari sapura ta mine amo nanena ikasona,” ainge ena eto ke nei amo, “Bada na amita embomeni ta ari tapa avo siriketo amita hajire ikasi ke ena.” 31 Avoeto embo na God vasiri te amita ingeni ta beaute avoeto joru pajire be ue osaga kesora. 32 Eto ungo God ta usasa kiti uhava avo hotembevu. Eto iji amikote amo ungo na embo nei ta degi osaga memenga uhava te toae sovera eto mitiaeteva. 33 Eto iji nei nei amo ungona embo tapa ta titi ta urumbari te memenga te kogava eto iji nei amo ari ainge nombo namei kamei nei ta degi eo osaga koguo ungo na jo unu hondate ava. 34 Eto ungota namei kamei tipura ta ikeo mitio ungo na jo enu hondate ava. Eto ungota haja vajae egimbeto umbua te ungota daroho irari ta donda nununga ari avo hotembitie mine do ae toava. 35 Eto ungota ando ta sovera ari amina ungota hotari peni be avo umbasova avoeto ando ta sovera ari avo gosukavojo 36 Eto ungo God na hotari umbava ke ena avo sovera eto God na ungo do ava uje ere ua avo ere uma hotari avo umbasova. 37 Amita ke amo einge kajari mitia, “Eto iji isapa eto Embo puvuresuja amo porere mane aisuja te puvuresuja. 38 Eto embo nau javotoho amina Na tumota ue iresuja te Na toasuja amo Na amita degi tumo aisona.” ke ainge kajari mitia. 39 Rate ungotena God egikari embo mane avoeto God na au daroho irari ta osaga memenga mane kesora te ungotena God tumota ururoro amo God na oreketo umbari embopo ra.