11
God tumota ari be amo erevira
Eto ari do puvuresuja amo kiae rate ke be ijie eora. Eto nei amo titi na kiae rate ke be eora eto ke ainge amo tumota ue eora. Eto tumota ari ainge avo embo mamatu na uo God na kito javotoho ke ena Eto ungotena titi na kiae donda avo God na amita ke na enu enda te utu te irerembena avo ungotena kogue tumota eora. Eto matu be ta embo Abel na God tumota ue God ta hande javotoho ikena amo Cain ta hande ainge manera te Abel na God tumota ena avoeto God na Abel ta hande kito osa ue embo javotoho ke ena. Eto Abel sari ena te Abel ta tumota ari amina ungotenau degi ta ate kitira ue ke euja. Eto embo Enoch na God tumota ere uaetija avo God na kito tunga javotoho eto Enoch amburae vasiri te utu ta umbuto pambunu embomeni na jombure ea rate tambae ea. Eto embo na God ta degi sio mane huresuja rate God mitia avo ke be ijie God jo tapa na jombure euja embo avo God na hondate aja ke be ijie huresuja, te God tumota ae embo amina au God tunga javotoho mane aisuja. Eto Noah na God tumota ena amo ari do puvuresuja avo God na harikenu ingito God otohu avo eto joru ue e nga pajire be geriketo amita ae te meni undi te orekena eto ari ainge amo embo vahai amo javotoho, eto embo tapa amo sasapura avoeto God na enu embo tapa sasari eo Noah avo God tumota ena avoeto God na Noah embo javotoho ke ena. Eto Abraham na God tumota unu kito God na enda nei amita ikasuja enda ai ta pambaja enu ingito da matu avo toto degi nainge pambasuja amo kiae rate teho pambuto Enda ai ta God tumota ue hari tumbuto tembarako ue horoma eto mitiaetija amo amita meni Isaac te Jacob te aingeto enda amo God na ikau enana ta enda toho aisuja ai mitiaetera 10 Rate God na amita da be avo hotembeto kogombeto ikau daroho iresuja avo Abraham na simba ere uaetija. 11 Eto Abraham amo kerembo eto amita ae Sarah amo meni umbae mitiaetija rate God na Abraham ta degi onde ena avo Abraham na God ke be ijie tumota ena, avoeto be ikenu Sarah na meni umbuna. 12 Amo ainge nombo kerembo ena ijite amita degi be isapamane tarama ainge eto hora ainge etekari inono ae avo titimbeto degi enetena. 13 Eto embo tapa eremina God tumota ere uatera sasari ea. Eto enana God na do umbara onde ena amo umbuto titi na kiae rate hoi ta avo titi na kogue tunga javotoho ue dago enda erevi embo manera te ijo hujo ari embomeni enda nei ambota puvuresuja avo embopora ainge ijie mitiaetera. 14-15 Eto enana ta enda matu toto pambua avo kaiketo hotembae avoeto ke ainge ae amo egerembeto enana ta enda matu ta puvuraeterate enana ta enda be avo puvuresuja avoeto simba ue ke ainge ea. 16 Eto enana ta enda be eto da be amo God na nununga eto simba ue mitia eto enana God tumota ea avoeto God ke asora amo God na meki meki mane kesuja. 17-19 Eto God na Abraham ta degi onde ue no ahihije isapamane na no meni Isaac ta eto puvuresuja ainge onde ena rate Abraham na God tumota be aute avo God na kesi Abraham na God embo amburari au vasiri te erari haite embo Abraham amina God tumota ue meni tasi unu God na taekena te ungotena timu hatirari ke na Isaac vasiri te erenu Abraham ehako umbuna ainge aetera 20 Eto nei amo Isaac na God tumota ue iji ambota do puvuresuja avo eto meni Jacob te Esau te amita degi onde katari javotoho ikena. 21 Eto Jacob na God tumota ena avoeto kerembo eto amburesi ue hetu umbuto kaeto heteto God jakeka ijie amita meni Joseph ta meniundi ta degi onde katari ikena 22 Eto Joseph God tumota ere uaetija amita amburari iji auvenu Israel embomeni na Egypt enda toto pambasi ue amita popo ga umbuto pambara ke ena 23 Eto Moses ta e te mamo te na God tumota ere uaetera avoeto meni Moses ingena amo meni nei ainge mane meni javotoho kito king na meni singa isasaraho uhore toruaetija amo enana oju ae hariga 3 amita jo ta ondikeo mitiaetija. 24 Eto Moses na God tumota ere uaetija avo embomeni na Moses te King Pharoah ta iae ta meni ke eora uje ae ena 25 Eto ari sasapura ta gamo iji tuho avoeto toto God ta embomeni ga tapa osaga memenga kina. 26 Amo Moses na ambota hotari pajire be umbasuja avo hotembitie Egypt enda ta hajae vajae tapa toto Keriso puvuresuja amo koguate amita embomeni ga tapa osaga kina. 27 Eto Embo titi na mane kiora avo tumota ue sovera umbuto king ta tumo joru ae ue Egypt enda toto titi tambueto pambuna. 28 Eto Moses na God tumota ue o ta sasaga umbuto bokiri pe i ta kutara enu kuteo anera na beto o ta sasaga kito Israel embo ta meni bugo tae toto jaruketo pambuna. 29 Eto Israel embomeni na God tumota ea avoeto umo eva pangari avo orohuta tiuketo ombo enu embomeni embuto ovitiho ta pahuo Egypt embomeni ambota puvuto pahuo umo na ajekenu indito sasari ea. 30 Eto Israel embomeni na God tumota ue da Jericho ta atara na huga tigarako eto joekari avo bambute bambute jorereto pahuo iji 7 irae enu atara karau eto benu da jo ta toreto isoro eto da Jericho amo umbua. 31 Eto Israel embopo na pambuto isoro embo doingere avo tapa poeto kito egerembasi uo viro pamone vahai javo Rahab amo God tumota ari pamone amina embo hondate eto ondikenu isoro puvuto God ke be ae embopo tapa tea te pamone amo tae toa. 32 Eto ke nei do ano? Iji inono mitirou kito amo embo Gideon te Barak te Samson te Jephthah te David te Samuel te peroveta tapa amita hihi avo kajaetena 33 Enana amo kitoho embopo ta degi isoro eto nembeto God ke be ae embopo ta degi hajire iketo God na enana ta enda toho avo onde ena avo umbua. Eto enana amo o ‘lion’ ta pe vahaikea 34 i peri eo jamo ena isoro asivo ta ti tiumbeto pambua eto enana ivo ambupu amo God na enu ivo ue isoro eto enana ta kitoho embopo amo nembea. 35 Eto embo ambuvujekari avo vasiri te ereo pamone na umbuto tunga javotoho ea. Eto embo nei amo kitoho embo na torore memenga ere kogora te ambuto vasiri te ereto javotoho kesora avoeto toto pambari uje ae ea 36 Eto nei amo kitoho embo na urumbitie ere ejimbitiaetera eto nei amo chain na punduto tipura ta gosukitiaetera. 37 Eto nei amo atara na tea nei amo ‘saw’ na jeto jirekitiaetera nei amo asivo na kajeo ambuvujekea. Eto nei amo ombari asari irae ‘sheep’ ta ando eto o ‘goat’ ta ando asuketo pahuaore kito hoivo embopo ke ijie urumbitie memenga ere ikitiaetera. 38 Amo enda ta mume avoeto enana embomeni ototohu amina kuho sindeto ojaga tambu ta eto tiri ta eto panga to ta eto enda to ta pambuto mitiaetera.
39 Eto enana tapa God ke be ijie tumota ere uatera avo God na kito amo javotohora ainge ena te God na do umbara onde ena amo umbae ra 40 te ungotenamote tapa umbuto tunga javotoho ue daroho iresora avo God na sirikena avoeto aisuja.