12
Eto God na amita meniundi ta degi onde katari memenga te ikeuja
Avoeto God tumota ari embo mamatu isapamane na ungotenau ate kitira ea amo ungotena enana na joeketo kogue mitere vasiri tutumota tutuveto nembari embopo na arako ere pahora amo ari sasapura rete nei deina andirari avo tojikaro karaun eto beau ando ta sovera ari umbuto Iesu titi na kon eto kogue tutuvasora. Eto ungotena God naingeto tumota eora amita ate kitira amo Iesu na matu kiti pambuna amo ungotenau kiti umbari embora. Eto Iesu na i atahu ta taro me kioja tea te iji ambota tunga javotoho ari God na ikasuja avo hotembitie me kiae teho ambuto vasiri te ereto pambuto God ta avo arumba peni ai ta ingeni be ta arumbeto mitia. Eto Keriso na sasapura embopo ta ingeni ta memenga osaga kina te toae sovera ena avo ungo na hotembitie jopapa ue pegogo mane aisova te sovera eto irivujo.
Eto ungo enda ta ujeje sasapura ta degi isoro ere ovova te isoro amita jo ta amo ungota sasaga enda ta beaera Eto ungo Bada God ta meniundi ke ijie ungote ando ta sovera ari umbava kajari avo jenambu ue mitovova amo eingera. “Nau meni, Bada God ta onde katari ke avo ingito ganini ke aojo eto amita isembari avo oju aojo” eto amita be amo God na embo osa ere ua avoeto onde katari ke aisuja eto amita meni be au umbasi ue amita degi memenga ikeoi kiuja Eto mamone na meniundi onde katitiore kiari umbuora avoeto ungo ari memenga te kogue kito dago God ta meniundi be avoeto onde ere katitia ainge ijie sovera umbuvujo. Eto God ta onde katari ke avo ingae aisova amo ungo amita meniundi mane rate tiha meni ra eto God amo ungota Mama manera. Eto ke nei amo ungotenau enda ta mamamane mitera amina onde katitiore ingito otohu ue agi eora ainge nombo ungotenau Ahihi ta Mama amita ke agi ue vasiri te iresora. 10 Eto ungotenau enda ta mama na amita hotembari na onde kateuja te God amo otohu avoeto ungotena ainge otohu ue javotoho be ara onde katitie memenga ikeoi kiora. 11 Eto memenga kogue amo osaga kiora te memenga amita be puvurou amo memenga kiuja embo amina God ta titi ta embo javotoho ue tunga javotoho ue peka ta iresuja.
God egikeora amita onde katari ke
12 Avoeto ungota ingeni te utu paunge te buvure irae avo evu sovera ai 13 Eto ungota utu ta pambari degi avo evu bisi bisi au degi ai ta popora ari embo pahurou utu mane pouvasuja te pahue utu gorasora.
14 Eto ungo pure tunga iketo embo tapa peka umbuto ari otohu jigama ue irivujo eto ari otohu umbae embo amina Bada ta tombu mane kesuja. 15 Eto ungo ari erevi be kogue irivujo, eto embo na God ta hondate ari avo umbasi uje euja te eoi tarasembeoi touja amite eto embo ta hotembari sokova na ungota jo ta ereto ese saruka na embo ta jo ta saruka euja amite tapa simba evujo. 16 Eto embomeni tiha paiha eora avo simba evujo, eto nei embomeni na God hotembae eora eto embo matu Esau ainge God hotembae ue eambo ta degi hotari ombuto indari indinu irae enu 17 Ambota hotembeto hotari ehako umbasi si te kekaha te ena te mamona jo ahereketo ehako ikari inono ae ena avoeto simba evujo. 18 Eto ungo eha miteva amina ae rate ungota ohihi na tiri amo ingeni na tame ari haite ai ta i perimbeto evikitie usasa unu mume kambujoro te ga te pisara te utu tururu te unu embomeni kito oju ea. 19-20 Eto huin ta asavi te ke peni vahai be eto embo rete o rete na tiri erevi tame aisuja amo atara na tevujo amburoi ainge ijinu ingito oju ue ke avo ingari uje ae ue penunu ea. 21 Eto Moses te tapa kiari nei kito oju ue tatatata ena.
22 Eto ungo tiri nei javo ‘Zion’ amo God vasiri te iriuja amita da Jerusalem utu i ta mitia ai ta puveva. Eto ai ta amo anera isapamane be etekari haiteko mane amina vahaita toruketo tunga javotoho ue mitera. 23 Eto God ta meniundi be javo utu i ta kakajekari avoeto hotari ikau umbasora amita ekalesia ta degi puveva. Eto embo ta ari siriketo hajire ikari Embo, God, amina embomeni enu embo jajavotoho eto amita ahihi ta irari degi ta puveva. 24 Eto ungotena naingeto God ta degi pambasora amita kiti umbari embo Iesu amo ai ta mitia. Eto Abel ta sasaga overekena avo isapa rate Iesu na sasaga overekena amo ke be avoeto ungotena God Otohu ue jakeka eora.
25 Avoeto Embo ungota degi ke eria avo ingito ingarako avojo. Eto enana enda ta mitie Embo amita ke ingari uje ae ue ari amita memenga avo tiumbeto pambari inono ae ere uaetera eto eha Embo utu i ta mitie ke eria avo ungo ingae asova amo naingeto God ta tumo te memenga te mo tiumbeto pambavo. 26 Eto iji matu kiti ta amo God na ke ijinu enda tiro tiro ena eto God na ke einge eria, “Na ke ehako ijirono amo Utu te enda te tiro tiro aisora.” ke ainge ena. 27 Amo God ta ingeni na ari avo tiro tiro eto irae aisuja te donda nei tiro tiro ari inono ae donda amina pere hetasuja. 28 Avoeto ingivujo, God ta irari degi amo tiro tiro ari inono ae ai ta ungotena simba ururou daroho iresora. Avoeto ungote God osa ue otohu ue jakeka asora. 29 God amo i ainge be donda tapa eveketo irae ari God aravora.