2
Da Capernaum ta jimbari pondo ea
Eto iji three amita ambota da Cana enda Galilee amita jo ta jimbari ta pondo asi uo Iesu ta e na pondo ta pambuna. Eto Iesu te amita ambotani te avo oru eo pambuto mitio, pondo ta ‘wine’ avo embomeni na indio irae enu Iesu ta e na meni ta degi puvuto, “Wine irae etija.” ainge enu, Iesu na, “Pamone, umo do eto nau degi ta ke ere? Nau pure ari iji puvuraera,” ainge enu, amita e na pondo simba ari embopo ta degi ke einge ena, “Ungo amita ke tapa do aisuja avo agi evu,” ainge ena. Eto Judea ta utu te ingeni te egerekari ovu pepeni tapa 7 atara na ari amo teka 100 litres vahai vahai ainge mitinu, Iesu na kito pondo simba ari embopo ta degi ke einge ena, “Ovu pepeni ei ta umo overekevu pevitore,” ainge enu umo timbuto ovu jo ta overekeo pe inono enu, Iesu na, “Umo avo timbuto umbuto pambuto pondo mamo ta ikevu,” ainge enu, umo avo timbuto pambuto pondo mamo ta ikeo umo amo ‘wine’ enu umbuto indina. Eto ‘wine’ amo nainge eto puvuna amo pure embopo na kia te pondo mamo na kiae avoeto pambuto jimbari singa ta degi ke einge ena, 10 “Pondo iji te amo ‘wine’ javotoho avo kiti indiore inono eoi ambota ‘wine’ sapura amo indiora te inena ‘wine’ javotoho ambota ikete ere indera erevira.” ainge ena. 11 Eto ari emo Iesu ta vasiri te sovera te amo itikari ta da Cana enda Galilee jo ta ena. Eto ari aravo Iesu na harikenu amita ambotani na Iesu ta sovera do aingere avo kito ke be ea.
12 Eto amita ambota Iesu na amita e te namei kamei te ga da Capernaum ta pambuto iji heriso mitia.
Iesu na Temple jo ta embo kurumbena.
(Matthew 21:12-13, Mark 11:15-17, Luke 19:45-46)
13 Eto Judea ta jarukari pondo auvitinu Iesu na da Jerusalem ta pambuto 14 temple jo ta toreto embo na o ‘cow’ te o ‘sheep’ te di dipo te aingeto pure ari gaga ta tetembeto koro na mine omba ue mitio puvuto kito, 15 esi era erari amina ena amina umbuto kurumbenu o ‘cow’ te o ‘sheep’ te tapa joru temple toto pahuo koro ombari embopo ta koro avo teto osirikenu enda ta benu gaga jigito haperekenu, 16 di dipo ombari embopo ta degi ke einge ena, “Donda erevi tapa umbavu pambai. Nau Mama ta bande erevi ungo na mine ombuto umbari bande mane aisova.” Ainge enu, 17 Iesu ta ambotani na ke matu kajari avo hotembea, ke amo erevira, “Na no bande osa asona amina jo nau enetasuja.” 18 Eto Judea embomeni na taekasi ke einge ea, “Umo embo amuta sovera na ke agi ue embo ere kurumbite, avo amita hajire ejo kiore.” Ainge eo, 19 Iesu na ke mine einge ena, “Aravorate erevi aisona, temple erevi aimbavo nanena iji 3 ehako jigono erasuja.” ainge enu, 20 Judea embomeni na ke einge ea, “Temple erevi gerikitiore jua tapa 46 irae ere ova te inena iji 3 amita jo ta gerikaote?” 21 ainge ea te Iesu na amita hamo avo temple ke ena. 22 Eto Iesu na ambuto vasiri te erasuja amita ke te tapa ena avo ambotani na hotembeto God ta ke kajari amite tapa ke be ea.
Iesu na embo ta jo ta hotembari avo kina
23 Eto Iesu na jarukari pondo iji te da Jerusalem ta mitie ari neite neite unu embo isapamane na kito Iesu ta javo ke be ea. 24 rate Iesu na embo ta jo matu kina avoeto tumota be ae. 25 Eto Iesu na embo ta jo ta hotembari do aingere amo embo nei ta degi eto ingaera amita be amo umo matu ere kogua avoeto.