3
Iesu na embo Nicodemus ga ke mine ara ea.
Eto Pharisee ari embo vahai Judea ta embo okose javo Nicodemus amina mumete puvuto Iesu ta degi ke einge ena, “Ate Poekari Embo, umo ari neite neite ere oa amo embo na eonga mane aetera te God na hondate uei eoa avo eto umo ate poekari embo God na ikenu puvura.” ainge enu, Iesu na ke einge ena, “Na no degi ta ke be erena, embo God na au e na eha ingarako aisuja, te ainge ae amo God ta titi jigari degi amo mane kesuja.” ainge enu, Nicodemus na ke mine einge ena, “Embo peni amo amita e na naingeto ingau? Amo e ta oti ta ehako torau ingaute?” ainge enu, Iesu na einge ena, “Eto embo na umo te Ahihi te na e ta oti ta eha bearako aisuja te ainge ae amo God ta titi jigari degi ai ta mane torasuja. Eto bisi na ingasora amo bisi aisuja eto ahihi na ingesora amo ahihi aisuja. avoeto ke erena avo umo God na au meni isapa sira ao eha ingarako asora avo umo ingito jeneki honeki mane asoa. Ari amo einge ra. Pisara amo nainge puvuto ere hoi eto nainge ere pahoi amo umo kiae rate asavi avo ere ingihea ainge nombo eto embo ahihi na ingasuja amo ainge aisuja,” ainge enu, Nicodemus na, “Ari emo naingeto ari re?” enu 10 Iesu na ke einge ena, “Umo Israel ta ate poekari embo rate ari emo ereona emo umo kiae rete? 11 Na no degi ta ke be erena, dagota kiari avo ungota degi ere harikitora eto dagota titi na do kiora avo ungota degi ere harikitora te ungo na dagota ke ingari uje ae ra. 12 Eto na enda ta ari ke erena amo ungo ingae avoeto Utu ta ari ijirono ungo mane ingesova. 13 Eto embo nei amuna Utu i ta pambae rate Embo ta Meni Utu i ta iriuja amina enda ta puvija 14 Eto Moses na ojaga tambu ta mitie o koso o i atahu ta teto jiginu bitinu embomeni na kito ke be ea ainge nombo Embo ta Meni jigoro bitou embomeni na kito 15 ke be eto vasiri daroho umbasuja. 16 Eto God na enda osa peni vahai eto amita Meni avo vahai ikenu enda ta puvuna, avo embo amuna ke be aisuja amo mane amburesuja te vasiri te daroho iresuja. 17 Eto God na amita Meni enda ta ari sasapura avoeto tau irae aja ikae rate amina enda orekaja ikena. 18 Eto embo amuna God ta Meni ke be aisuja embo amo God na au amita ari sapura ta mine hajire mane ikau kesuja. Eto embo amuna God ta Meni ta javo ke be ae aisuja amo God na amita ari sapura ta hajire matu ikau kesuja. 19 Eto God na hajire ikau kesuja amita ke be amo erevira. God ta usasa matu enda ta puvuto mitia avo embo na uje ae ue enana ta ari sasapura avoeto mume ta iresi uje ere ora. 20 Eto ke erena emo embo amuna ari sapura ue usasa oju ue tiumbeto pambasuja amita be amo amita ari sapura avo usasa na harikeuja eto 21 Embo amuna ke be ijie iriuja amo God ta hondateari na ari tapa euja avo embo ta titina kiora usasa ta pambuja.”
Eto iji tutumota John na Iesu harikena.
22 Eto amita ambota Iesu na ambotani ga enda Judea jo ta isa ue embomeni bapataito unu 23 John na da Aenon da Salim engiti umo isapamane ai ta embomeni bapataito ena 24 amo John tipura ta ikae kiti ta ena. 25 Eto John ta ambotani te Judea embo vahai te aingeto donda egari eto hamo te ingeni te egeora amita otohu ari ta ke avo kaseo irae enu, 26 pambuto John ta degi ke einge ea, “Ate Poekari Embo, embo vahai umo Jordan ovitiho ta umo te mitei harikete kogora amina embomeni bapataito oi embo isapamane amita degi ere pahora.” ainge eo 27 John na ke einge ena, “Embo ta uje na mane umbuto eora te God na Utu ta ikeoi umbuto eora. 28 Eto ungo ke matu ijione ingiova amo na Judea ta hondate ari embo Keriso manera te na amita embere katari embora. 29 Kakara amo singa amita jimbari be ra eto amita namei na jimbari embo ta ke ingito tunga javotoho euja ainge nombo na ke avo ingito tunga javotoho be ere ona. 30 Eto embo amina peni aisuja eto na isapa aisona
Utu i ta eto puvurari Embo amo peni be ra
31 Eto embo Utu ta eto puvurari amo embo tapa nembari ra. Eto embo enda ta ingari amo enda ta ari eto enda ta ke avo euja. 32 Eto embo Utu ta eto puvurari amita ke te ari te do ingari eto do kiari avo hande euja te embo isapamane na mane ingiora. 33 Rate embo amuna amita ke ingiuja amo God ta ari avo ke be euja 34 Eto God na Embo amita ikari puvurari amita degi Ahihi Otohu ikeoi jo eneteoi God ta ke be avo hande euja. 35 Eto God Mamo na amita Meni osa euja avoeto ari tapa Meni ta ingeni ta iketo touja. 36 Eto embo amuna Meni ke be aisuja amo vasiri daroho umbuto iresuja te embo amuna Meni ke be ae aisuja amo vasiri daroho mane umbasuja te God ta tumo avo amita hamo ta daroho iresuja.”