8
Viro pamone jigito puvua
Eto Iesu na tiri javo Olives ta pambuto evunu iho bujenu egerembeto temple ta pambunu embomeni amita degi puvuo arumbeto ate poekitinu Enana ke pepeni kiari embopo te Pharisee embomeni te aingeto pamone vahai avo tiha unu kito umbuto embo tapa ta titi ta embo tapa kiora ikeo hetenu Iesu ta degi ke einge ea, “Ate Poekari Embo, pamone erevi tiha oi kito taeketera eto Moses ta ke pepeni ta amo atara na tiha pamone taro amburoja ena te hotembari no avo ejo ingore.” Ainge ea amita be amo Iesu ta degi popoja ke asi umbuto puvua. Rate Iesu na aruse eto beto ingeni na enda ta ahari ue mitinu Embomeni na eto ingari ke kaiketo ijio Iesu na hange ambu eto ke einge ena, “Ungo embo puveva amo embo vahai amuna ari sapura irae embo amina karu umbuto kiti taisuja.” Ke ainge eto titi tu ta eto enda ta ahari unu. Embomeni na ingito sisiketo embo kerembo amina eonga pahunu eto embo nei nei amo vahai pamba uo pamone eonga Iesu ga heteto mitinu 10 Iesu na hange ambu eto pamone amita degi ke einge ena, “Pamone, embo naingere, eto embo vahai amuna umo pehumba aerete? 11 Aravora, te nane umo mane pehumba asona te umo pambuto no ari sapura toto irari javotoho na irijo,” ainge Iesu na ena.
Iesu amo enda ta usasa ra
12 Eto Iesu na embomeni ta degi itiketo ke einge ena, “Na enda ta usasara. Eto embo amuna na ambo ambo aisuja embo amo mume ta isa mane aisuja te vasiri daroho ta usasa amo amita degi iresuja.” ainge enu 13 Pharisee embomeni na ingito ke mine einge ea, “No harika ari embo irae umo eonga erea amo ke be mane asora.” Ainge eo 14 Iesu na ke einge ena, “Ari nau avo na oenga harikitona amo ke be ra. Na puvurari degi eto na pambari degi amo na kiarira te na puvurari degi eto pambari degi amo ungo kiaera. 15 Eto ari javotoho davore sapura davore amo ungota enda ta ari avo ungo embo na eova nanena embo kogue embo emo sapurara eto embo emo javotohora ainge mane eona 16 te ke aisona amo ke be na pere aisona amita be amo na ikari embo amo namote mitia amina ijioi eona. 17 Eto ungota ke pepeni ta kajari mitia amo eto embo heriso na jo vahai eto ke vahai aisora amo ke be ra. 18 Avoeto ke nau erena amo na ikari Embo Mama nau amiga ke emo erena avoeto dago heriso na ke emo harikitora.” Iesu na ainge enu, 19 Pharisee embomeni na, “Mamo no davore?” ainge ena, “Ungona na kiae ere ova ainge Mama nau ungo kiae ere ova te ungona na kiaeteva ainge Mama nau amo ungo kiaeteva.” Ke ainge ena amo 20 temple jo ta God ta hande ikari degi ai ta ke emo ena. Amo Iesu ta iji puvurae avoeto andito umbae toa.
Judea embomeni na Iesu ke be ae ea embopo amita degi Iesu na ke ena.
21 Eto Iesu na ke nei einge ena, “Eto na pambasona amo ungona na jombure ue ungota ari sasapura avoeto ungo amburesova. Eto na pambasona ai ta ungo pambari inono ae aisova.” Ainge enu 22 Judea embomeni na ke mine ara eto einge ea, “Na pambasona ai ta ungo mane pambasova ainge eria amo umo eonga teto amburesi ereite?” Ainge eo, 23 Iesu na einge ena, “Ungo enda embopora eto na Utu embo ra. Eto ungo enda erevi tohora te na enda emita toho manera. 24 Eto na ungota degi ke matu etene ingeva amo ungota ari sasapura avoeto amburesova. Eto kivu, na amunure avo ke erena amo ungo ingito ke be ae ere ova amo ungota ari sasapura avoeto amburesova,” ainge Iesu na enu, 25 “Umo amunure?” ke ainge eo Iesu na “ke matu kiti ungota degi ijiena amo namora. 26 Eto na ungo embo ke isapamane aetena eto ungota ari sasapura isapamane harikaetena te na ikari Embo amita ke amo ke be perera avoeto amita ke avo nau degi ta enu ingia avo enda embo ta degi hande ere ona.” Ainge ena amo 27 Iesu na amita Mamo God avo ke ena te embomeni na ingae uo, 28 Iesu na ke einge ena, “Eto kiari amo nau mane rate nau Mama ta kiari nau degi ta ikena avo ungota degi hande eona avo eto Embo ta Meni i ta tavo mitirou ungona na amunure ke eona avo kito ke be aisova. 29 Eto na iji tapa na ikari Embo ta uje tapa avo eona avoeto na egikae namote tapa mitia.” Ke ainge 30 ijinu embo isapamane na Iesu ta ke avo ingito ke be ea.
Judea embomeni ta Ohihi Abraham
31 Eto Judea embomeni Iesu ke be ea amita degi Iesu na ke einge ena, “Eto ungo ke nau avo be jigesova amo ambotani nau be ururovo 32 Nau ke be avo ano ingihirovo ke be amina ungo ari sasapura na andirari avo vujekasuja” Ainge enu 33 ingito ke mine einge ea, “Dago ta Ohihi Abraham ta degi eto puvurari eto embo nei na dago pundurae mitovora erevira te umo do eto dago vujekasi ke ere?” ainge eo, 34 Iesu na ke einge ena, “Na ungota degi ke be erena, Embo amuna ari sapura aisuja amo ari sapura na pundurari avoeto ari sapura ta pure ari embora. 35 Eto pure ari embo na bande ta daroho mane iresuja te meni be amina bande ta iresuja. 36 Eto ungo ari sasapura na pundurari avoeto God ta Meni na ungo bujekaetija amo ungo na jeneambueto daroho iraeteva. 37 Eto ungo Abraham ta meniundi amo na kiari rate ungota ohihi Abraham hotembae ue ke tapa do erena avo ungota jo ta torae avoeto na taisi ere ova. 38 Rate namo avo nau Mama ta degi do kiona avo ke hande ere ona te ungo avo kogue ambo ambo ere ova.” ainge Iesu na enu, 39 Embomeni na, “Dago ta Mama Abraham ra.” ainge eo, Iesu na, “Ungo Abraham ta meniundi kito amo Abraham na ena ainge nombo aeteva. 40 Amo na God ta ke be avo ingihe ungota degi erena te ungona na taisi ere ova te Abraham na ari ainge amo ae ra. 41 Rate ungo eova amo ungota mama na euja vahai avo eova.” ainge Iesu na enu embomeni na ingito ke mine einge ea, “Dago suhita ari na ingae rate dagota mama amo God eto dago amita meniundi ra.” ainge eo. 42 Iesu na ke einge ena, “Eto God amo ungota Mamo kito amo na osa aeteva amo na God ta degi puvuto mitena amo uje nau na puvurae rate na amina ikenu puvua, 43 te ke erena emo ungo ingito mana mana ue ingari inono ae avoeto ere ova. 44 Te ungota mamo amo Satan avoeto amita pure avo asi uje ere ova amo iji kiti ta amo embo tari embo eto embo amita ke be irae ke sokova avo pere iriuja. Avoeto embo amo ke sokova ta mamora eto embo amo ke ijie amo amita jo ta hotembari ke sokova avo puvuja. 45 Rate nanena ke be eona avoeto ungona na ke be ae eova. 46 Te ungo embo vahai na nau ari sapura vahai do eone kiove avo harikevu ingone. Eto na iji tapa ke be pere eona te ungo do eto na ke be ae eove? 47 Eto God ta Meni na God ta ke ingiuja te ungo God ta ke ingae eova amo ungo God ta meniundi mane avoeto.” Ainge Iesu na enu,
Iesu te Abraham te amita ke
48 Judea embomeni na ke mine einge ea, “Dago kogora amo umo enda Samaria embo ahihi sapura na jo ta torari avoeto erea.” ainge eo 49 Iesu na ke einge ena, “Na Ahihi sapura na torae rate na nau Mama Otohu eona te ungona na otohu ae ere ova. 50 Amo nanena ae rate embo ta ari siriketo hajire ikari Embo amina javo nau otohu ara uje ere ua avoeto hajire amina ikasuja. 51 Eto ungota degi ke be erena, embo amuna ke nau ingito agi aisuja embo amina mane amburesuja.” ainge enu, 52 Judea embomeni na ingito ke einge ea, “Eto umo ahihi sapura na torari ke erera amo ke be perera. 53 Eto Abraham ambuna eto peroveta tapa ambuvujekea te inena ‘embo amuna ke nau agi aisuja amo mane amburesuja’, ke ainge erea amo nangota mama Abraham te peroveta tapa ambuvujekea amo inena nembari rete? Eto umo embo amunurami ke ere?” ainge eo 54 Iesu na ke mine einge ena, “Eto na oenga peni asi aetena amo ke be mane aetija te Mama nau ungo na ‘dagota God ra’ ainge eova amina au embo peni aisona. 55 Te, ungo amo God kiae ere ova te nanena God kiona. Eto nanena God kiae ke aetena amo ungo ainge ke sokova embo aetena te na God kogue ke amita tapa avo ingihe agi eona. 56 Eto ungota mamo Abraham na na puvuresona avo hotembu hotembu ue tunga javotoho ena.” ainge Iesu na enu, 57 Judea embomeni na ke einge ea, “Eto no umbari jua amo 50 mane rate Abraham inena kiari ke erea,” ainge eo 58 Iesu na, “Na ungota degi ke be erena, eto Abraham e na ingae pekota amo nanena mitiaetena,” ainge ena. 59 Eto Judea embomeni na ingito Iesu tasi atara siriketo uhuo Iesu na kito kiae ondikari na temple toto pambuna.