9
Embo e na titi tahimbari ingena avo Iesu na enu kondena
Eto Iesu isa pahue embo e na titi tahimbari ingena avo kogunu Amita ambotani na ke einge ea, “Ate Poekari Embo, embo emo e ta mamo ta ari sapura na enutemo amita ari sapura na e ta oti ta eto titi tahimbenu avo dago be kesi uje ere ora.” ainge eo, Iesu na einge ena, “Amo e ta mamo ta ari sapura mane eto amita sapura mane rate God ta sovera avo embo tapa na kiora enu e ta oti ta eto titi tahimbena. Eto iji beae mitirou na ikari Embo ta pure aisona te mume sihukari ahumpa ere ua emo embo na pure ari inono aera. Eto na enda ta iriona amo na enda ta usasa avo eona eto aisona.” ainge eto, enda ta isuva eto tavenu pegara enu umbuto titi tahimbari embo emita titi ta kuteto, ke einge ena, “Umo pambuto umo ireremba javo Siloam (Javo amita be amo ‘ikari pambari’) ai ta no titi egejo.” ainge enu titi tahimbari embo amo pambuto umo ai ta titi egenu javotoho enu pambuna.
Eto amita da vahai embomeni te eto embo nenei te aingeto koro penunu ijioi ere koguaetera amina embo avo kito ke einge ea, “Eto embo arumbeto mitie koro penunu euja embo amo erevirete?” ainge ijio, embo nei na, “En, embo aravora,” ainge ijio embo nei na, “Embo nei, rate tombu hajire vahaira,” ainge ijio, embo kondena amina, “Na embo aravora,” ainge enu, 10 embomeni na, “Aravorate no titi naingeto javotoho etei?” ainge eo, 11 embo amina, “Embo javo Iesu na enda ta isuva eto tavetei pegara etei umbuto titi ta kuteto ke einge etija, ‘Umo pambuto umo Siloam ta kute’ ainge etei pambuto umo kutetene titi javotoho etija.” ainge enu, 12 “Embo amo naingere,” ainge eo. “Embo amo na kiaera,” ainge enu,
Titi tahimbari embo naingeto kondena avo Pharisee embopo na jombure ea
13 Embomeni na titi tahimbari embo kondena avo umbuto Pharisee embomeni ta degi pambuo 14-15 Pharisee embomeni na embo amita titi naingeto javotoho enu ere koguna avo eto ingio titi tahimbari embo kondena amina ke einge ena, “Embo Iesu na pegara umbuto nau titi ta iketei kutetene javotoho etei ere kogona,” ainge enu Iesu na jangu indari iji te pegara umbuto embo ta titi ta kutenu javotoho ena, 16 avoeto Pharisee embomeni nei uhoho na ke einge ea, “Embo emo jangu indari iji ta ke pepeni ambo ambo ae ere ua embo emo God ta degi puvuraera,” ainge eo Pharisee embo nei nei amina, “Embo ari sasapura embo na ari javotoho einge amo mane aetija,” ainge ijio, 17 Pharisee embo nei uhoho na ereto isoro ke eto kuru embo kondena amita degi ke ehako einge eto ingia, “Aravorate embo amina no titi etei javotoho etija te no hotembari avo deire ejo ingore.” Ainge eo embo amina, “Embo amo Peroveta ra,” ainge ena. 18 Eto Judea embomeni na embo titi tahimbari javotoho ena avo ke be ae ue ke be eto ingesi amita e te mamo te avo eo puvuo 19 Ke einge ea, “Embo emo no meni rete avo oti ta eto titi vahaikari puvunute avo naingeto titi javotoho etei ere kogoi?” ainge eo, 20 amita e te mamo te na ke mine einge ea, “Ke be, amo dagota meni oti ta eto titi tahimbari puvuna te 21 embo amuna etei titi javotoho etei ere kogua amo dago kiaerate dago ta meni amo embo peni ra amita degi eto ingavu,” ke ainge ea 22 amita be amo Judea embomeni na embo amina Iesu amo Keriso be ra ainge aisuja amo kateketo eonga iresora ke ainge matu ari ingari avo hotembeto oju eto 23 ungo eonga meni ta degi eto ingora ke ea. 24 Avoeto Judea embomeni na embo avo eo puvunu ke einge ea, “God vahai avo jakeka ejo, eto dago na Iesu avo sapura embo ke eora.” ainge eo, 25 embo amina ke mine einge ena, “Embo amo sapura embo rete avo na kiaera te nau titi samuna ari avo etei ere kogona,” ainge enu 26 Judea embomeni na ke einge ea, “Eto embo amina no degi ta do etei eto no titi javotoho etei?” ainge eo, 27 Ke mine einge ena, “Na ke matu etena amo ungo ingae eto ehako ano ingito amita ambotani aisi uje ere ovete?” ainge enu, 28 Judea embomeni na tumo eto embo avo ke einge ijie isembea, “Eto umo avo amita ambotani ejo. Dago avo Moses ta ambotani ra. 29 Eto God na Moses ta degi ke ena avo dago kiari rate embo avo naingeto puvuna avo dago kiaera.” Ainge eo, 30 embo amina ke mine einge ena, “Eto ke ungo na ereva amo na manamana ere ona te embo amina nau titi hiriketija avo ungona naingeto puvurari ke ereva, 31 te ungotena ere kogora amo God na sapura embo ta ke amo mane ingiuja te embo javotoho God ta pure ari embo amita ke avo ingiuja. 32 Eto iji matu ta eto puvuto eha emite amo embo na e na ingari iji te titi tahimbari amo embo nei na ae javotoho aera. 33 Eto embo erevi God ta degi puvurae amo ari emo mane aetija,” ainge enu, 34 enana tumo ue ke einge ea, “Umo ari sapura ue ingari amina dago ate poekasi erete?” ainge ijie kurumbeo ke kasari bande toto pambuna.
Pharisee embopo na ke kiae ea
35 Avo Iesu na ingito jombure pambuto embo avo tambuto ke einge ena, “Umo Embo ta Meni avo ke be ijie ere oete?” ainge enu 36 Embo amina ke mine einge ena. “Embo, Embo ta Meni mo amunure avo ejo na kito ke be ane.” ainge enu, 37 Iesu na ke mine einge ena, “Inena embo avo kogoe embo amina umote ke eria, embo re aravora,” ainge enu, 38 embo amina, “Bada, na umo ke be erena,” ainge eto Iesu jakeka ena.
39 Eto Iesu na ke einge ena, “Na embo ta ari sirikitie embo titi tahimbari embomeni avo ano titi javotoho ururou eto embo nenei titi na kito kiaesira eora avo ano titi tahimbasuja avoeto enda ta puvena.” ke ainge enu, 40 Pharisee embomeni ai ta mitia amina ingito ke einge ea, “Eto dago mo titi tahimbari ke ere?” ainge eo, 41 Iesu na ke mine einge ena, “Ungo titi tahimbari embopo amo na mane pehumba aetena te ungo na ‘dago kiarira’ ainge ereva avoeto ungona ari sapura ta hajire kesova.” ainge Iesu na ena.