7
Embo nei ta ari sapura urumbari avo Iesu na ate poekena
(Luke 6:37-38,41-42)
Iesu na ke einge ena, “Umo embo nei ta ari sapura mane urumbasoa eto ainge aisoa amo ainge nombo God na no degi ta aisuja. Eto embo nei ta ari urumbasoa amo God na ari no avo no urumbari ta hajire avo au kesoa. Eto ungota namei ta ari sapura isapa i sirivo ainge titi ta mitia avo ere kogova rate ungota ari sapura peni amo i uhu ainge titi ta mitia avo do eto kiae ere ove? Eto namei ta degi ‘no titi ta i sirivo mitia kondikano?’ ke ainge ijie ungota titi i uhu na peiketija avo eto naingeto avo? Ungo ari sapura ondiketo ke sokova ari embomeni eto ungo ta ari sapura i uhu ainge titi ta mitia avo kiti umbavo irae au javotoho na kon kon eto kogue namei ta sapura isapa i sirivo ainge titi ta mitia avo kondikevu.
Eto God ta ke amo Otohu avo eto God ta ke ingito ke be ae embomeni ta ikavojo enana ino o ainge hotembari irae avoeto enda ta hatikaro sapura ururou jandireketo ikari embo kambuto hevasuja.”
God ta degi penunu ara Iesu na ate poekena
(Luke 11:9-13)
Eto Iesu na ke ijie einge ena, “Penunu ijiro ikau umbasoa, jombure ururo ikau kesoa, bahihiri ururo God na pe umo embo hirikasuja. Amita be amo embo amuna penunu aisuja amita degi God na ikasuja eto jombure aisuja embo amina tambasuja eto embo amuna bahihiri aisuja God na pe hirikau embo amo torasuja. Ungo nei nei meni hatira te ra. Eto no meni na no degi ta bread penunu aisuja amo atara amita degi mane ikasoa 10 eto umo o penunu aisuja amo o koso o mane ikasoa.
11 Ungo embo sasapura rate naingeto ungota meniundi ta degi hande javotoho ikasova avo ungo kiarira. Eto ungota mama Utu ta iriuja amo hande embo be avo eto embo na amita degi penunu au javotoho pere ikasuja. 12 Eto Moses ta ke pepeni tapa te peroveta ta ate poekari tapa te amita ke susu be amo erevira. ‘Eto inena embo na ari javotoho do ao kesi uje ere ua avo pere amita degi ejo kioi’.”
Eto embomeni na degi peni toto degi isapa ta pambasora avo Iesu na ate poekena
(Luke 13:24)
13 “Eto ari sapura embomeni ta evekari degi amita pambari degi ai ta embomeni isapamane pahuore mimiseko euja ai ta pambavojo 14 rate degi pe isapa orare pe timbari avo jombure eto kito aita jeneki honeki ue pambuvujo. Amita tutumota irari datoho tambasova.
Embo ta ari amo i ta be aingera avo Iesu na ate poekena
(Luke 6:43-44)
15 Eto embo nei nei na God ta ke hande ue ate poekari sokova aisora avo eto be kogue irivujo. Ungo God ta undurari o ‘sheep’ aingera eto enana o sheep ta ando asuketo puvuresora rate enana ta jota amo isoro o ra. 16 Avo eto enana amunure avo enana ta ari na harikau kesova ke amita be amo eingera. Esi aniso ai ta hombare be mane umbuora eto nei i koririva ai ta oga mane imbuora. 17 I javotoho na be javotoho euja eto i sapura na be sapura euja. 18 Eto nei indari i ta indahu mane puvuresuja eto indahu i ta indari javotoho mane puvuresuja 19 rate indahu i kito tapa andage eto jaro beto evekasuja. 20 Eto ainge nombo enana God ta ke sokova tirari embomeni ta ari na harikau enana amunure avo ungo be kesova.
Bada na ‘Na umo kiaera’ aisuja
(Luke 13:25-27)
21 Eto nau degi ta ‘Bada, Bada’ ijirari embomeni nei uhoho na God ta simba ari degi ta mane torasora rate God Mama Utu ta iriuja amita ke agi eora embomeni amina pere torasora. 22 Eto ari sirikari iji puvurou embo isapamane na nau degi ta ke einge aisora, ‘Bada, Bada dago javo no ta God ta ke hande eora, eto ahihi sasapura kurumbeora eto sovera no na ari nei te nei te ere ovora.’ ke ainge aro ingito 23 ke mine enana ta degi einge aisona, ‘Na ungo kiaera. Ungo ari sasapura embomeni avo eto ke nau agi ae ere ovova toto beto pambuvu,’ ke ainge aisona.”
Bande heriso gerikari embo amita hihi
(Luke 6:47-49)
24 “Avo eto embo amuna ke nau ingito agi aisuja embo amo kiari embo bera eto embo amina bande karu hamo ta gerikenu 25 ga beto umo muenga puvutuhunu pisara pajire puvuto bande tena rate burereketo beae amita be amo koro hamo ta avo eto. 26 Eto ke nau ingito agi ae embo amo embo amita hotembari irae bande hora ta gerikenu 27 ga beto umo muenga puvutuhunu pisara pajire puvuto bande koheketo benu umo na umbuto pambuna.” ainge Iesu na ate poekena.
Iesu amo kiari embo bera
28 Eto ke erevi tapa enu irae enu embomeni tapa tiri ta areto mitia amina ke avo ingito mani mini ea. 29 Amita be amo Iesu ta ate poekari amo enana ta ke pepeni kiari embomeni ta ke ainge mane kiari embo be na ate poekitia ainge ea.