8
Iesu na enu embo kondena
(Mark 1:40-45, Luke 5:12-16)
Eto Iesu tiri ta eto vovunu embo na ambo ta oroviketo bea. Eto embo vahai huika na andirari avo eto osaga kogue mitiaetija amina puvuto paunge teteri eto Iesu ta degi ke einge ena, “Bada, umo uje eto kito ejo ando nau javotoho ai.” ainge enu Iesu na, “Na ainge uje ere ona.” eto amita ingeni jujuruketo tame ue ke einge ena, “Umo javotoho e.” ainge enu embo ta ando javotoho enu Iesu na ke einge ena, “Inge! embomeni ta degi mane ao ingesora, rate titi tambu eto pambuto priest ta degi ejo no ando javotoho kito embo tapa au ingore eto Moses ta ke pepeni agi ue God ta hande pene gaga ta ikejo.”
Rome ta isoro titi jigari embo ta pure embo vahai avo Iesu na enu kondena
(Luke 7:1-10)
Eto Iesu na da Capernaum ta pahunu Rome ta isoro titi jigari embo vahai avo tambunu penunu einge ena, “Bada, nau pure embo vahai na ambure umbuto isari irae bande jo ta sereketo memenga te osaga kogue mitia.” ainge enu Iesu na ingito ke einge ena, “Aravora, na pambuto embo avo ano kondasuja,” ainge enu, “Bada, ainge manera,” ena, “Na embo sapura avo eto nau bande ta mane torasoa rate ai mitie pe na ejo nau pure embo kondai. Amo eingera. Namo te tapa nau embo okose ta sovera jigama ue pure eona avo eto na nau isoro embo ta degi pambu aisona pambasuja eto nei ta degi hae aisona huresuja eto nau pure embo ta degi einge e aisona aisuja avo eto ainge nombo ejo kondai.” 10 ke ainge enu Iesu ingito mana mana eto embomeni amita ambota ere puvutuhua ta degi ke einge ena, “Na ungota degi erena, embo emina na tumota be ere ua. Na Israel enda ta Israel embo eingeko tambaera 11 eto ungota degi ke be erena God ta degi ta pondo iji puvurou sose embo ihane embo na puvuto Abraham te Isaac te Jacob te ga pondo aisora. 12 Rate enana Israel embomeni avo God ga irora javero ikena rate umbari uje ae eora avoembo God na gosukau araha ta pambuto mume ta mitie si ijie ti kakambuketo kiroro kiroro ijie iresora” 13 Ke ainge Iesu na embomeni ta degi eto isoro titi jigari embo ta einge ena, “Umo pambujo. Umo do tumota ere oa avo ano kesoa.” ainge enu embo amita pure embo na iji amina kondena.
Iesu na embomeni isapa mane kokondekena
(Mark 1:29-34, Luke 4:38-41)
14 Eto Iesu na Peter ta bande ta pambuto Peter ta imboti ambure hamo bevere unu besi ta sereketo mitinu kito 15 ingeni ta tame enu hamo bevere irae enu ereto Iesu indari undunu indina. 16 Eto mume sihukitinu embomeni na ahihi sasapura na torari embomeni isapamane umbuto Iesu ta degi puvua. Eto Iesu na amita ke na ahihi sasapura kurumbenu pahuo ambure be avo enu irae enu kokondekea. 17 Eto ari ainge aisuja amo Peroveta Isaiah na matu kiti ta einge kajena, “Amina nangota memenga osaga ambure tapa umbuto pambasuja.” ainge Isaiah na kajena.
Ambotani nei uhoho na jo tapa na Iesu ambo ambo aera
(Luke 9:57-62)
18 Eto Iesu na embo isapamane areto mitio kito umo jiroromba ovitiho ta pambasi uje eto ambotani ta degi ke enu e nga nununga eto pambasi uo 19 Judea embo ta ke pepeni ate poekari embo na Iesu ta degi ke einge ena, “Ate poekari embo. Umo nainge pambasi ere oe avo na umote pambasi nununga ere ona.” ainge enu 20 Iesu na ke mine einge ena, “O koropu na enda koveto to ta iriuja eto di na nga iketo iriuja rate embo ta Meni sereketo evari degi iraera,” ainge ena. 21 Embo nei amo Iesu ta ambotani vahai amina ke einge Iesu ta degi ena. “Bada, na pambasona te kiti pambuto nau mama ambija avo koveto ungote pambane.” ainge enu 22 Iesu na, “Na ambo ambo ue hae, ahihi amburari embo na ungo eonga hamo amburari embo kovasora.”
Eto Iesu na enu pisara te eva piri te jamo ena
(Mark 4:35-41, Luke 8:22-25)
23 Eto Iesu na amita ambotani ga e nga ta bitito pahuo 24 pisara pajire be puvuto umo ta tenu piri peni vahai puvuto e nga jo ta overekenu huhurumbeto beasi unu Iesu e nga jo ta evo unu 25 amita ambotani pambuto ujeo erenu, “Bada, nango sari ara ere ua, nango hondate e!” ainge eo 26 Iesu na, “Ungo do oju ere ove? Ungo na be tumota ae avo eto oju ere ova.” Ke ainge eto ereto pisara te eva piri te ta degi jamo ara ke enu eva jamo eto bisi bisi ena. 27 Eto embomeni na kito mani mini eto “Embo emo do aingere? Pisara te eva te na amita ke agi eto jamo etera,” ke ainge ea.
Eto Iesu na embo heriso ahihi sasapura na andirari enu javotoho ea
(Mark 5:1-20, Luke 8:26-39)
28 Eto umo ovitiho ta pambuto degi javo Gadara ai ta puvuto Iesu na embo heriso ahihi sasapura na andirari avo eto embo ikari sape ari panga pe ai ta mitiaetera avo tambuna. Eto isoro embo avo eto embomeni na degi aita isa pambae joru ere uatera. 29 Eto ahihi sasapura na Iesu kito gagaha ijie einge ea, “God ta Meni umo nangota degi do ao? Nango iji kombu te memenga kesora iji avo puvurae kiti ta nango ta hajire ikaote?” ke ainge 30 eto enana ta engitita o ohu isapamane mitio kito 31 Iesu ta degi penunu einge ea, “Eto umo nango kurumbasi uje eto kito kurumbejo o ohu oromita jo ta pambare,” ainge eo 32 Iesu na, “Ungo pambuvu” ainge enu o ohu ta jo ta pambuo o tapa na heti i ta eto umo joremba ta beto umo ta indito sasari ea. 33 Eto o ohu ta simba ari embopo na ari avo kito tutuveto da ta pambuto ahihi sasapura na andirari embopo ta degi vasiri do puvuna avo tirio ingia, 34 eto da embomeni tapa na Iesu kesi uje eto pambua. Eto pambuto kito Iesu enana ta degi avo toto pambaja ke ea.