13
Be urari embo ta ke
(Mark 4:1-9, Luke 8:4-8)
Eto iji amikote Iesu na bande toto umo tiuka hora ai ta pambuto arumbeto embomeni ate poekena Eto embo isapamane puvuto hora ta arumbeo degi inono enu Iesu bitito e nga ta arumbeto timu hatirari ke na ke nei te nei te ate poekitie einge ena, “Iji vahai embo na rice be urasi pambuto ihaja enu nei degi tambu ta bena avo di na kito beto irae indina eto be nei bena amo enda ngijiri ta avoeto amo ope ena rate susu kambae avoeto iji na kajenu giroro ena. Eto be nei i basa ta bena amo erena rate basa na andinu sapura ena. Eto be nei amo enda javotoho ta beto ereto be isapamane ekena amo be nei 100 nei 60 nei 30 ainge ekena. Eto ungota onde irirou kito ke erena erevi ingivujo,” ainge Iesu na ena.
Iesu na do eto timu hatirari ke na ate poekena avo harikena
(Mark 4:10-12, Luke 8:9-10)
10 Eto Iesu ta ambotani na Iesu ta degi puvuto ke einge eto ingia, “Umo do eto timu hatirari ke na embomeni ate ere poekite?” ainge eo 11 Iesu na mine einge ena. “God na tohota embomeni siriketo umbuto titi jigesuja amita ke amo ungota degi araha tambuta ikari rate enana ta degi ta amo ondikari na ikari ra. 12 Ungo God ke be ereva embomeni ta degi kiari isapa mitia avoeto amita hamo ta nei God na ikau inono aisuja. Rate enana God ke be ae embomeni ta kiari isapa avo God na umbau irae aisuja. 13 Eto enana ta degi timu hatirari ke na ate ere poekitena amo enana titi te ra rate kiae eto onde te ra rate ingae 14 avoeto peroveta Isaiah na enana ta ari amo einge kajena, ‘God na ke einge eria, Embomeni emina ingito eora rate be mane ingesora eto kon kon eora rate be mane kesora. 15 Eto amita be amo enana ingaesira ue onde susunduketera eto titi bavahaiketera. Eto ainge ae amo titi na kiaetera eto onde na ingaetera eto jo na be hotembaetera. Eto egerembeto nau degi ta puvuraetera amo umbuto ano kondaetera,’ ainge God na enu Isaiah na kajena.
16 Rate ungo amo titi na ere kogova eto onde na ere ingihova avoeto javotoho ungota degi puvija. 17 Eto ungota degi erena, ke javotoho etene ere ingihova eto ere kogova avo peroveta te God ta embomeni mamatu na kesi uje ea eto ingesi uje ea rate ae ra.
Be urari embo ta ke be avo Iesu na harikena
(Mark 4:13-20, Luke 8:11-15)
18 Na ungota degi ve urari ta be harikasona ingivujo. 19 Enana God ta titi jigari ta ke avo ingito ingae sira aisora amo embo degi tambuta mitie i be puvuja aingekora. Ke gamo poekari embo na puvuto be oreto umbasuja. 20 Eto embo nei enda ngijiri ta mitie be puvuja. 21 Amo embomeni nei God ta ke ingito tunga javotoho eora rate ke avo jo ta beae avoeto God ke be ae embomeni na enana ta degi ngahia aisora amo enana osaga kito tora aingeko nombora. 22 Eto be nei i basa ta beari amo embo God ta ke ingarira rate enda ta vasiri amita osaga eto naingeto koro mamo aetija amita osaga na andiuja avoeto be ekari inono ae aingeko nombora. 23 Eto be nei enda javotoho ta beuja amo embo ai mitie God ta ke ingito ke be euja aingeko nombo amina be isapamane eketo be 100 nei 60 nei 30 ekeuja aingera.” ainge Iesu na ena.
Bive arita timu hatirari ke
24 Eto Iesu na timu hatirari ke nei einge ena, “God na embomeni toho amita siriketo umbuto titi jigesuja amo eingekora. Embo vahai na rice be javotoho amita pure ta uritinu 25 mume sihukenu embomeni evopo uo kitoho embo vahai na puvuto pure jo ta bive eraja bive ta be ihaja ena. 26 Eto rice ereto be ekitinu bive na ereto botukenu 27 pure mamo ta degi pure embo na puvuto ke einge ea, ‘Bada, umo donda be perekari urita rate bive amo nainge eto eretei?’ ainge eo, 28 ‘kitoho embo vahai na bive ta be umbuto puvuto ihaja uija avoeto eretija,’ ainge enu pure ari embopo na, ‘Nango pambuto bive ara uje ere oete?’ ainge eo 29 pure mamo na ‘Mane, bive asoa rate rice ga jigito uasova avoeto bive mane aisova te 30 rice bive ga mitie gasa au avo pure embopo na bive ga ueto bive punduto i ta ikaro evikitirou rice avo nau harau ta ikasora’.” ainge ena.
I javo Mustard ta timu hatirari ke
(Mark 4:30-32, Luke 13:18-19)
31 Eto Iesu na timu hatirari ke nei einge ena, “Eto God na embomeni amita toho siriketo ere uhua amo eingera. I javo mustard amita be amo isapa be avo ungo kiarira. 32 Rate embo na be vahai umbuto amita pure ta urau ereto pajito pure ta donda tapa nembeto i ainge euja. Eto di na puvuto amita hatu ta aritie ahamo eora, aingekora.”
Timu hatirari ke flour pajirari sivo ta umbuto puvuna
(Luke 13:20-21)
33 Eto Iesu na timu hatirari ke einge ena, “Eto God na embomeni toho amita umbuto titi jigesuja amo flour ta pajirari sivo aingekora. Eto pamone na bread borasi ue isapa umbuto flour baiki vahai ga tavasuja amo pajito pajire be aisuja, aingekora.”
Iesu ta timu hatirari ke
(Mark 4:33-34)
34 Eto Iesu na da embomeni ta degi ke be na harikae rate timu hatirari ke nei te nei te na ate ere poekitiaetija. 35 Eto timu hatirari ke na ate poekasuja avoeto peroveta vahai na matu einge kajena, “Eto utu te enda te ari iji te eto puvuto eha oroho emikote nau ke peni erevi ae embomeni ingae avo eto timu hatirari ke na ano ingesora.” ke ainge God na ijinu peroveta na kajena.
Bive ari ta timu hatirari ke avo Iesu na harikena
36 Eto Iesu na embomeni toto bande jo ta torenu amita ambotani na puvuto amita degi eto ingia, “Bive pure ta erari amita ke be avo nango ejo ingore,” ainge eo 37 Iesu na ke be harikena. “Be javotoho urari embo amo Embo ta Meni ra 38 eto enda tapa amo amita pure ra eto be javotoho amo embomeni God ta toho siriketo umbari ra. Eto bive erari amo embo sapura ta embomeni ra 39 eto kitoho embo puvuto bive eraja ihaja ena amo Satan ra. Eto be pojari iji amo iji kombu te ra eto be pojari embo amo God ta anera. 40 Bive ueto pupunduketo iketere eveketija ainge nombo iji emita tutumota ari ainge amo puvuresuja. 41 Amo Embo ta Meni na amita anera ikau enda ta puvuto ari sasapura ara engekari embomeni te embo sasapura tapa amite umbuto hajire umbari degi ta gosukaro beto 42 bevere kogue sisi sasi ijie ti kakambuketo kiroro kiroro ijie iresora. 43 Eto God ta embomeni na God ta irari degi ta pambuto iji ta usasa aingeko eto iresora. Ungo onde irirou kito ingivujo.” ainge Iesu na harikena.
Koro enda ta koveto ahurekari amita timu hatirari ke
44 “Eto God na embomeni siriketo umbuto titi jigesi ere ua amita ke be amo koro te donda jajavotoho te ainge enda ta koveto ahurekari avo embo nei na koveto tambasuja amo ehako ahureketo osa osa ue pambuto amita donda tapa siriketo umbuto pambuto enda mamo ta degi donda koveto ahurekari enda avo ombuto umbasuja aingekora.
Daremo javotoho ta timu hatirari ke
45 Eto nei amo embo na God ta titi jigari ta torasuja amo eingera, embo na daremo javotoho be umbasi jombure ere ua 46 eto vahai tambasuja amo sago javotoho be avo eto ombuto umbasi amita donda tapa avo ombuto koro umbuto koro amina daremo avo umbasuja aingera.
Umo o parari amita timu hatirari ke
47 Eto God na embomeni siriketo umbuto titi jigesuja amo eingera. Umo o parari embo na amo joremba peni ai ta beto bonga umo ta gosukeore umo o nei te nei te na 48 toreto pevitioi umbuto gorukeore hora ta vitioi indari o siriketo uhue indahu o gosukeore sari euja aingekora. 49 Eto ainge nombo iji kombu ta anera na beto enda tapa ta pahue embo jajavotoho siriketo uhue 50 embo sasapura i peri ta gosukaro beto evekitie ti kiroro kiroro ue sisi sasi aisora.
Kiari ehaha te manatu te
51 Eto ke erena ere ingihovete?” ainge Iesu na ambotani ta enu, “Dago ere ingihera” ainge ea 52 avoeto Iesu na einge ena, “Avoeto ungo God ta ke kiari umbari embomeni amuna God ta titi jigari ta toreto ambo ambo aisova amina kiari mamatu te kiari ehaha jajavotoho te avo hande aisova, pondo embo na amita oho i ta bitito donda nei te nei te hande euja ainge nombora.”
Da Nazareth embomeni na Iesu ta ke ingari uje ae ea
(Mark 6:1-6, Luke 4:16-30)
53 Eto Iesu na timu hatirari ke erevi enu irae enu degi avo toto 54 tohota pajirari da ta pambuna. Eto pambuto giu ari bande ta toreto ke ate poekitinu embomeni ingito mani mini eto ke einge ea, “Embo emina kiari te sovera te naingeto umbuto puvei? Eto ari nei te nei te erevi naingeto ere oi? 55 Amita mamo amo bande gerikari embo ra, eto amita e Mary te amita namei kamei James te Joseph te Simon te Judas te 56 du emone te tapa ei mitera te kiari erevi naingeto umbuto puvei?” 57 ke ainge ijie Iesu ta ke ingari uje ae ea.
Avoeto Iesu na enana ta degi ke einge ena, “Na ke be na erena amo Peroveta ta ke amo degi tapa be tapa na ingesora rate da amita be eto amita javo vahai embomeni na mane ingesora.” ainge ena. 58 Eto enana Iesu tumota be ae avoeto Iesu na enana kiora ari nei te nei te ae rate isapa be enu kia.