14
John Bapataito ari embo ta tunga avo Herod na tiukena
(Mark 6:14-29, Luke 9:7-9)
Eto iji amite Galilee Province ta Gavana Herod na Iesu na ari nei te nei te tapa do ena amita duru ingito amita simba ari embomeni ta degi ke einge ena, “Embo amina sovera isapamane jigama ue ari nei te nei te ere ua amita be amo embo amo John Baptaito ari embo avo amburari ta eto ereto ere ua,” ainge Herod na ena 3-4 amita be amo John Bapataito embo amburae mitie Herod ta namei Philip isembitie ke einge ena, “Umo ke pepeni poeketo no hovatu Herodias jimbuto mitea,” ke ainge pere ere ijiaetija avo Herodias na ke avo taekasi uje eto Herod ta enu John avo andito chain na punduto tipura ta gosukena. Eto Herod na John tau amburoja uje ena. Rate embomeni na John amo peroveta ke ea avoeto amita degi mine do aisora avo hotembeto tona. Eto Herod e na ingena amita iji puvunu pondo uo Herodias ta iae na ire tivenu Herod na kito tunga javotoho eto Herodias ta iae ta degi amita do umbasi uje aisuja avo hande ikasi onde enu pambuto e ta degi enu e na ke einge ena, “Na uje ere ona avo John Bapataito embo ta tunga avo tiuketo heva ei ta siro tembeto umbuto puvujo.” ainge enu Herod na tunga osaga kina rate amina pondo ta torukea embomeni amita degi ke matu ikena avoeto toasuja inono ae avo eto osaga kogue amita pure embomeni ta enu 10 pambuto John tipura ta mitina ai pambuto John ta tunga tiuketo 11 heva ta tembeto umbuto umoro ue mitia ai ta puvuto Herodias ta iae ta ikeo umbuto pambuto e ta ikena. 12 Eto John ta ambotani na John ta hamo umbuto pambuto koveto ahureketo toto pambuto Iesu ta degi John ta tunga tiuketo umbua amita hihi avo tirio ingina.
Embo tapa 5,000 avo Iesu na unduna.
(Mark 6:30-44, Luke 9:10-17, John 6:1-14)
13 Eto John Bapataito ari embo ta tunga avo Herod na tiukena amita duru avo Iesu ingito eonga iresi e nga ta bitito embo irae degi ai pahunu embomeni kito enana ta da toto Iesu ambo ambo ue utu na pahuo umo ireremba hora ta jorembeto 14 Iesu puvuto hora ta bitito embomeni utu na puvua enana ta ambure nei te nei te avo kito jo ena avo eto enu kokondekea. 15 Eto ture bovunu Iesu ta ambotani na puvuto Iesu ta degi ke einge ea, “Iji irae ere ua eto degi hoi ra avoeto ejo embomeni da ta egerembeto pambuto indari koro na ombuto umbuto indito evore.” ainge eo 16 Iesu na ke mine einge ena, “Aravora, tovu iriroro ungo na indari ikevu indore,” ainge enu 17 enana “Nango ta degi indari irae rate bread tapa isasaraho pere eto umo o isasaraho 2 ainge avo pere mitia,” eo 18 Iesu na, “Aravora indari aravo umbuto havu,” ainge ena. 19 Ke ainge eto enu embomeni tapa enda ta areo bread 5 te umo o 2 amite umbuto titi i ta eto God peketo osa enu irae enu bread periketo ambotani ta ikenu umbuto pambuto embomeni undua. 20 Eto embomeni tapa indio inono enu indari itete siriketo umbua amo hambija tapa 12 ainge ai ta etiti eo pevitina. 21 Eto embo perekari tapa 5,000 ainge amina airi te meni hatira te tapa india.
Eto Iesu na umo hamo ta haito pambuna
(Mark 6:45-52, John 6:15-21)
22 Eto embomeni indari indio irae enu Iesu na amita ambotani kiti ikenu e nga ta bitito umo ovitiho ta pahuo Iesu eonga mitimite enu embomeni sisiketo pahuo 23 pari asi umo eonga heti i ta bitito pambuna. Eto mume sihukitinu eonga mitinu 24 e nga kiti pambuna avo pisara peni vahai te eva piri pajire te titi vuju ta eto puvuna avoeto pambari haiteko mane unu 25 iho unga itiketo vivitinu enana ta degi Iesu na eva hamo ta haito puvutuhunu 26 amita ambotani na kito joru ue hori gagaha ijie “embahe puvija” ainge ijio 27 Iesu na ke mine sausau eto einge ena, “Ke ainge tovu amo namora, joru avojo,” ainge enu 28 Peter na ke einge ena, “Bada, umo re te, ejo ingito umo hamo ta haito iesina,” ainge enu 29 Iesu na, “Aravora, beto hae,” enu Peter na e nga toto eva hamo ta haito Iesu ta degi imite 30 pisara ta sovera kito joru eto eva ta huhurumbeto bovue jage eto ena. “Bada na hondate e,” ainge enu. 31 Iesu na ingeni sau sau jujuruketo Peter jigito ke einge ena, “Umo ke be ae embo, umo do eto na tumota ae re?” ainge eto 32 e nga jo ta bivitio pisara jamo ena. 33 Eto embo tapa nga jo ta Iesu ta degi tumo te pain ue jakeka einge ea, “Umo God ta Meni be ra,” ke ea.
Gennesaret ta ambure embopo avo Iesu na enu kokondekea
(Mark 6:53-56)
34 Eto umo ovitiho ta pambuto enda Gennesaret ta puvuna 35 amita duru avo ikeo Gennesaret da tapa ingito ambure embopo umbuto Iesu ta degi puvuto 36 enana amita bo petiki ta jigito kokondekasi penunu eo, aravora, ainge enu, embo tapa Iesu ta bo tame eto kokondekea.