15
Pharisee embomeni ta ari
(Mark 7:1-13)
Eto Pharisee embomeni te Judea ta ke pepeni ate poekari embomeni aingeto da Jerusalem ta eto Iesu ta degi puvuto ke einge Iesu ta degi eto ingia, “No ambotani na do eto ungotena Judea embomeni ta ke pepeni agi ae ue ingeni egae teho indari jigito indiore?” ainge eo Iesu na mine einge eto ingina, “Eto ungo do eto God ta ke pepeni poekitie ungota ate poekari ambo ambo ereove? Amita be amo God na einge ena, ‘No aja mama ta ke agi ue hondate ejo.’ eto nei amo embo amuna aja mama ta degi ke sapura aisuja amina God ta ke pepeni ere poekitia eto ari ere ua amita mine amo embo na tau amburesuja. Eto God ta ke pepeni ainge mitia rate ungo ari sapura einge ate poekitie ere ova. Embo amita donda mitia amo e mamo hondate ari haiteko rate donda emo God ta ra ijie e mamo hondate ae euja amo aravora ijie ungo na ate ere poekitova eto ainge pere ue God ta ke pepeni be avo poekitie ungota ari avo ambo ambo ere ova. Ungo tunga heriso embopora peroveta Isaiah na ungo ta ari kogue ke be na einge kajena, ‘God na einge eria, ‘embomeni erevi pe na Na jakeka erera rate enana ta jo amo hoi ta ra. Enana ta ate poekari amo enda ta vasiri pere avo erera avoeto enana ta jakeka ari amo be mane ra’.’ ainge God na enu Isaiah na kajena.”
Donda deina au embo ta pe avo God ta titi ta tongopa aisuja
(Mark 7:14-23)
10 Eto Iesu na embomeni tapa amita ke ingora jajage enu puvuto auveto ingesi jamopo eo Iesu na ke einge ena, “Ke nau ingihe be kivujo, 11 donda deina embo ta pe ta toreto beasuja amina mane God ta titi ta au embo ta jo tongopa aisuja rate pe ta do puvuresuja amina au embo ta jo tongopa aisuja,” ke ainge Iesu na enu 12 amita ambotani na puvuto kumumu ke na einge ea, “Ke eha etea avo Pharisee embomeni na ingito tini kambari ere ora amo ere kogoete?” ainge eo 13 Iesu na ke mine einge ena, “Ke be erena, i be tapa nau Mama Utu ta iriuja amina urae eonga erari avo uasora 14 avoeto ungo enana Pharisee embomeni tovujo enana titi kuru ari embopo na titi kuru ari embomeni titi jigihera, eto titi kuru ari embo amina titi kuru ari embo nei avo kiti umbuto pambuto enana pe te hoto ta beto memenga kesora.” ainge enu. 15 Peter na ke einge ena, “Ke erea avo be harikejo ingore.” ainge enu 16 Iesu na “ungo enana ainge nombo be ingae re? 17 Eto donda pe ta toreto oti ta beasuja amo ehako araha ta puvuto irae asuja, 18 rate deina pe ta puvuresuja amo embo ta jo ta eto puvuja eto donda amina eoi God ta titi ta tongopa euja 19 amita be amo embo tari amburari tiha ari eto nei pegene ari ke sokova ari embo nei ta javo eore sapura euja, hotembari sasapura ainge amo embo ta jo ta eto puvuto eoi embo avo God ta titi ta tongopa te euja. 20 Rate ungo ingeni egeto indova etera rate ari amina mane au embo tongopa ambu aisuja.” ke ainge Iesu na onde katena.
Enda Canaan pamone na Iesu tumota ena
(Mark 7:24-30)
21 Eto Iesu na degi avo toto da Tyre te da Sidon te mitia amita enda ta pahunu 22 pamone vahai amo Judea pamone manerate Canaan pamone amina Iesu ta degi puvuto jage eto einge ena, “Bada nau, David ta Meni, iae nau ahihi sapura na torari avoeto memenga osaga kogue mitovona, osaga nau kito na jo e,” ke ainge ena 23 te Iesu na ke ingina amo mine ae enu amita ambotani na puvuto amita degi penunu einge ea, “Pamone emina ambota ue ke esosa eria avoeto ejo toto pambai,” ainge eo 24 Iesu na, “God na Israel embomeni, amita o sheep maine pambari amita perekari na iketei puvena” ainge enu 25 pamone avo puvuto Iesu ta utu ta beto gogovo eto ena, “Bada, na hondate e,” ainge penunu enu 26 Iesu na ke mine einge ena, “Amo javotohorami meni ta indari umbuto ino ta gosukarote?” ainge enu 27 pamone amina “Bada amo ke be rate ino mamo ta indari ite gaga suvu ta beasuja avo ino na indesora amo tehora,” ainge enu 28 Iesu na, “Pamone, umo na tumota be ere oa avoeto umo do uje ere oa avo aisona.” ke ainge enu iji vahai amina pamone ta iae kondena.
Iesu na embomeni isapamane enu kokondekea
29 Eto Iesu na enda avo toto umo tiuka javo Galilee hora ai ta pambuto heti vahai bitito arumbeto mitinu 30 embomeni isapamane na enana ta popora ari embomeni te titi kuru ari embomeni te tunga vahikari embomeni te tapa umbuto Iesu ta utu ta ikerekeo seserekeo Iesu na enu kokondekea. 31 Eto popora embomeni itiketo hae ea titi kuru ari titi hirikea tunga tatahimbari itiketo ke ea ari avo embomeni na kito mani mini ue Israel ta God jakeka ea.
Iesu na embo 4,000 unduna
(Mark 8:1-10)
32 Eto Iesu na amita ambotani jage enu puvuo enana ta degi ke einge ena, “Embomeni erevi nau degi ta puvuto mitie iji heriso nei vahai totora amina indari irae etija avoeto na jo ere ua. Eto ikano da ta pambasora amo degi ugorota beuje na ivo ambupu aisora,” ainge enu 33 amita ambotani na ke einge eto ingia, “Nango ojaga tambu ei ta naingeto indari tambuto embo isapamane erevi unduroro?” ainge eo, 34 “Ungota degi bread tapa doinge mitei?” ainge Iesu na enu, “Nango ta degi bread tapa 7 ainge emite umo o heriso be emite ainge avo mitia.” ainge eo 35 Iesu na enu embo tapa enda ta areo 36 bread te o te umbuto God ta degi osari iketo bread periketo amita ambotani ta ikenu umbuto pambuto embomeni undua. 37 Eto embomeni tapa indio inono enu Iesu ta ambotani na indari itete siriketo umbua amo hambija tapa seven ainge avo etiti eo pevitina. 38 Eto embomeni india amo embo perekari tapa 4,000 ainge amina airi te meniundi te tapa india. 39 Eto indio irae enu Iesu na embomeni ikenu pahuo e nga ta bitito pambuto degi javo Magadan ta puvuna.