16
Pharisee embomeni na God ta hajire avo Iesu na au kesi eto ingia
(Mark 8:11-13, Luke 12:54-56)
Eto enana Pharisee embomeni te Sadducees embomeni te na puvuto Iesu ta ke be kesi uje eto amina au God na Utu ta eto hajire au kesi eto ingio, Iesu na ke mine einge ena, “Eto iji vovuoi ungo oje pinono kogue evito iji javotoho aisuja ainge eova eto nei iho bujau kuma terou kogue ga beasuja ainge eova. Ungo utu ta hajire kiova avo kito ke be ereva rate iji eha emita hajire nei te nei te ikari amo ungo ere kogova te kiaesira ere ova. Ungo God hotembae ari sasapura embomeni eha miteva ungo God ta hajire kesi penunu ereva avo mane kesova rate Jonah na ena hajire vahai avo kesova.” ke ainge eto enana toto pambuna.
Pharisee te Sadducee embomeni ta ate poekari sapura amita ke
(Mark 8:14-21)
Eto Iesu ta ambotani na indari tapa umbae jenambueto toto umo tiuka ovitiho ta puvua eto Iesu na enana ta degi onde katari ke einge ena, “Enana Pharisee te Sadducee embomeni ta bread pajirari sivo sapura ra avoeto indovojo,” ainge enu enana ke mine ara eto einge ea, “Dago bread toto puvera avoeto eria.” ainge ijie mitio Iesu na ingito ke einge ena, “Ungo indari umbuto puvurae eteva amita ke do eto ere kasiteve? Ungo ari nau mo kiae ue erevete? Embo tapa 5,000 na bread tapa 5 indio inono enu indari itete hambija isapamane ueva avo hotembae ue erevete? 10 Eto embo tapa 4,000 na bread tapa 7 indio inono enu indari itete hambija isapamane ueva avo hotembae ue erevete? 11 Na ke eha erena amo bread toto puveva amita ke aera te ke erena amita be amo ungo kiaere? Eto erena amo enana Pharisee te Sadducee embomeni ta bread pajirari sivo be kivujo amo sapurara.” ainge enu 12 amita ambotani kia amo bread pajirari sivo be mane rate Pharisee te Sadducee embomeni ta ate poekari avo be kito toara ue ke amore ena.
Iesu amunure avo Peter na ena
(Mark 8:27-30, Luke 9:18-21)
13 Eto Iesu na da Caesarea Phillipi amita enda engitita ijimite pambuna. Eto ai mitie amita ambotani ta degi ke einge eto ingina, “Na Embo ta Meni rate na amunure ke eore?” ainge enu 14 enana ke mine einge ea, “Embo nei uhoho na amo umo John Bapataito ari embo ke eora eto nei uhoho na umo Peroveta Elijah ke eora eto nei amo Peroveta Jeremiah eto Peroveta nei nei ainge ke eora” ainge eo 15 “Eto ungona amo na do ke eove?” ainge enu, 16 Simon Peter na ke mine einge ena, “Judea embo ta hondate ari embo, umo Kerisora. God vasiri te amita Meni avo vahai enda ta puvurarira,” ainge enu, 17 Iesu na, “John ta meni Simon Peter umo ke be na erea avoeto umo tunga javotoho ejo. Ke emo embo bisi te na no degi ta ae ingae rate nau Mama Utu ta iriuja amina no degi ta hariketei erea 18 avoeto Peter, no degi ta erena, no javo be amo atara ra eto embomeni nau siriketo umbuto nau church atara emita hamo ta gerikasona eto amita degi ahihi amburari embo na isoro aisuja rate mane nembasuja. 19 Eto God na Utu ta titi jigiuja degi amita bokiri ta key no ingeni ta ikasona eto key amina enda ta bokiri ahurekasi uje aisoa amo God na Utu ta kito aravora aisuja eto enda ta bokiri hirikasi uje aisoa amo God na Utu ta kito aravora aisuja.” 20 ke ainge Iesu na iketo Judea embomeni ta hondate ari embo eha puvurari avo Iesu ra ainge ijie ke mane hande ara ke ena.
Iesu memenga kito amburesuja avo ambotani ta degi ke ikena
(Mark 8:31–9:1, Luke 9:22-27)
21 Eto iji amina Iesu na itiketo araha ta ke be na pere amita ambotani ta harikena, “Na da Jerusalem ta pambuto embo okokose te priests pepeni te ke pepeni ate poekari embomeni te ta ingeni ta osaga isapamane kesona. Eto enana na Na taro amburesona rate iji 3 amita ambota na vasiri te erasona.” ainge enu 22 Peter na Iesu umbuto degi nei ta tihineto pambuto ke ngahia na eto einge ena, “Bada, ari ainge no degi ta mane puvuresuja te God na taekasuja,” ainge enu 23 Iesu na egerembeto Peter ta degi ke einge ena, “Satan, na toto pambu. Ke no erea amo God ta degi ta eto puvuraera te embo ta degi ta eto ere puvutuhua. Umo nau degi mane peikasoa.” ainge eto 24 ambotani tapa ta degi ke einge ena, “Eto amuna ambo ambo aisi uje aisuja amina amita hamo ta uje tapa toto amita i atahu koho ta iketo umbuto na ambo ambo aisuja. 25 Ke be amo embo amuna amita vasiri eonga simba aisi uje aisuja amo amita vasiri iraesuja rate embo amuna na avoembo amita vasiri toasuja embo amina vasiri be tambasuja. 26 Eto embo na enda ta donda tapa umbasuja rate vasiri amita irae aisuja amo amita degi javotoho puveite? Javotoho puvurae be ra. Amita be amo donda no ombuto vasiri ehako umbari iraera. 27 Eto Embo ta Meni na amita Mamo ta usasa te kiari te amina amita anera isapamane amiga tapa puvuresi ere ua eto puvuto embo ta ari do do ere ora amita mine ikasuja. 28 Eto ungota degi erena embo nei nei ei ta mitera na amburari mane kesora rate Embo ta Meni na kiti puvuto King eto titi jigesuja avo kesora.”