17
Ambotani na Iesu ta usasa kia
(Mark 9:2-13, Luke 9:28-36)
Eto iji 6 amita ambota Iesu na Peter te James ta namei John te umbuto tiri koso vahai ai bitito pambua. Eto ai eonga mitie Iesu ta tombu avo enana ta titi ta iji ta usasa na arako gain eto usasa ena eto amita bo asukari parara be enu Moses te Peroveta Elijah te matu amburari avo sariketo puvuto Iesu ga ke mine ara ijio ambotani tiri ta bitia amina kia. Eto kogue Peter na Iesu ta degi ke einge ena, “Bada, nango umo te puvuto mitera avoeto tunga javotoho ere ona. Eto umo uje ere oa amo horoma einge aisona, vahai umo avoeto nei Moses ta avoeto nei Elijah avo eto ainge aisona.” “Eto ke ainge ijie mitinu oje vahai usasa te amina puvuto enana tapa ahurekitinu oje jo ta eto ke einge ingia.” “Emo nau osari Meni ra amita ari tapa kogue tunga javotoho ere ona, amita ke tapa ingivujo.” ke ainge ijinu ingihe Iesu ta ambotani joru ue enda ta beto gogombukitio Iesu enana ta degi puvuto tame ue, “Ungo joru ere ova avo toto erevu.” ainge enu ereto hangeto Iesu pere kia.
Eto tiri i ta eto vovue enana do kia avo mane ke hande ara einge ena, “Eto Embo ta Meni ambuto vasiri te irae peko ta tapa do keva eto ingeva avo embomeni ta degi mane hande aisova,” ainge enu 10 amita ambotani na amita degi einge eto ingia. “Umo embo ta hondate ari embo matu puvurari rate do eto enana ke pepeni ate poekari embopo na Elijah kiti puvuresuja ke eore?” ainge eo 11 Iesu na “Amo ke be ra Elijah kiti puvuto degi sirikau tambu au Embo ta Meni puvuresuja. 12 Rate na ungota degi erena, Elijah matu puvija rate enana kito kiarako ue enana ta uje sapura nei te nei te avo amita degi uera. Eto ainge nombo Embo ta Meni na enana ta ingeni ta memenga kesuja.” ainge enu 13 Elijah matu puvija ena avo enana kia amo John bapataito ari embo avo kito ke be hotembea.
Iesu na pipi konene meni enu kondena
(Mark 9:14-29, Luke 9:37-43a)
14 Eto Iesu na puvuto embomeni toruketo mitia ai puvuo embo vahai amina ereto Iesu ta degi paunge teteri eto einge ena, 15 “Embo okose, meni nau ta osaga kito jo e, hariga vitioi dipipi sapura be eto iji tapa i ta beto evekeuja nei umo ta beuja 16 avoeto no ambotani ta umbuto pambene ari kondari inono ae etera,” ainge enu 17 Iesu na ingito tunga osaga kito “Ungo God ke be ae eto ari eha umbae uta ngahia embomeni ra, na ungo te iji doinge irono? Eto ungo ta uta ngahia avo iji doinge kiono? Aravora, meni avo nau degi ta umbuto hae.” ainge enu 18 umbuto puvuo Iesu na ahihi sapura meni ta jo ta mitina amita degi ke ngahia enu irae pahunu iji amikote meni kondena. 19 Eto amita ambota Iesu eonga mitinu ambotani na Iesu ta degi puvuto ke einge eto ingia, “Dago do eto ahihi sapura avo kurumbari inono ae etere?” ainge eo, 20 “Ungo God tumota be ae avoeto. Na ungo ta degi erena tumota ari hingi jo ta be isapa ainge ungota degi mitirou amo tiri emita degi ke avo eonga bitito degi nei ta pambaetija amo ari ainge aeteva. Eto tumota ari isapa amina pure tapa ungota degi ngahia mane aetija.” 21 (-)
Iesu ambuto vasiri te erasuja avo harikena
(Mark 9:30-32, Luke 9:43b-45)
22 Eto iji vahai Iesu te amita ambotani te Galilee degi ai ta vahaita torukeo Iesu enana ta degi ke einge ena, “Embo ta Meni avo embo ta ingeni ta ikaro 23 umbuto taro ambuto mitima iji 3 irae au vasiri te erasuja.” ainge harikenu enana tunga osaga peni vahai kia.
Temple ta tax koro avo Iesu te Peter te na ikea
24 Eto Iesu te amita ambotani da Capernaum ta puvuo temple ta tax umbari embo na Peter ta degi puvuto einge eto ingina, “No titi jigari embo na temple ta tax ikeoite?” ainge enu 25 “Ikeuja” ainge eto bande jo ta eha toritinu Iesu na ke na sunumbeto Peter ta degi einge eto ingina “Simon Peter umo do hotembite. Enda ta Kings na enda nei embo puvuto iriora enana ta degi tax koro peni umbuore te mo enda asa embomeni ta degi tax koro peni umbuore?” 26 “Amo enda nei embomeni puvuto iriora amina tax koro peni ikeora.” ke mine ainge Peter na enu. Iesu na, “Avo eto enda asa embomeni na mane ikeora. 27 Rate ungotena enana ta degi osaga mane ikasora avoeto no umo o timbari esi umbuto umo tiuka ta pambuto umo o timbujo. Eto o kiti timbasoa amita pe jigito handeketo pe tota koro umbasoa amina umbuto pambuto tax umote namo te tapa ikejo.” ainge Iesu na ena.