19
Embo na ae tora amita ke avo Iesu na ena
(Mark 10:1-12)
Eto Iesu na ke avo enu irae enu Galilee enda toto Judea ta enda tumo umo Jordan ovitiho ihane ta pambunu embomeni isapamane amita degi puvuto amita ambure nei te nei te avo eo enu kokondekea.
Eto ai ta mitinu Pharisee embomeni nei uhoho na Iesu ke sokova aute eto kesi amita degi ke einge eto ingia, “Ungotenau ke pepeni ta amo do ainge mitei? Eto embo na teho uje na ae toasuja aravorete? Avo ejo ingore.” ainge eo Iesu na “Iji eha be eha ta God na embo te pamone te ena amikote God na ke einge ena, ‘Na embo te pamone te ena avoeto embo na e mamo toto ae ga kaju eto eonga ra mane aisora te bisi vahai aisora’ ainge God na eto amita ke ta kajena avo ungo kiaere? Avoeto enana heriso mane rate vahai eora ari avo God na euja eto God na kaju eto vahai aisuja avo embo na mane kateketo ehako eongara aisuja.” Ke ainge Iesu na enu enana Pharisee embomeni na ke einge eto ingia, “Rate embo na ae toasi uje ue kito ke avo embo tapa kiora ahari ta kaeto ikau kioro toto pambasuja, ari ainge avo Moses na do eto ara enu?” ainge eo Iesu na “Eto Moses na ungo ae toari ta ke kajena amita be amo ungo ari javotoho ate poekari avo ngahia be ra. Rate iji eha be eha ta embo te pamone te ari iji te ari ainge irae bera. Avoeto nanena ungota degi erena. Embo amuna amita ae amo javotoho tiha mane euja rate embo amina pamone amo toto pamone nei jimbasuja embo amina pamone eha jimbasuja avoeto amina tiha aisuja,” ainge Iesu na enu Pharisee embomeni pahuo 10 amita ambotani ke einge ea. “Eto embo te pamone te tiha eora avoeto amo javotohorami singa na kakara mane jimbau?” 11 amita ke mine re Iesu na einge ena, “Eto embo aka te ae iriora amo embo tapa ari mane vahai vahai na eora. 12 Nei amo e na ingari ta eto bau ambura eto nei amo embo ta ingeni na bau kurukari avoeto mane aka te eora. Eto embo nei amo God ta pure pere asi hotembitie akate mane eora avoeto embo amuna ari ainge ari haite kito toau aisuja” ke ainge Iesu na ena.
Iesu na meni isasaraho ta siro ta ingeni tembena
(Mark 10:13-16, Luke 18:15-17)
13 Eto embomeni na Iesu na ingeni hamo ta tembitie pari aja enana ta meniundi umbuto puvuo amita ambotani na kito taekitie embomeni ta degi ke ngahia eo 14 Iesu na kito einge ena, “Tovujo meni isasaraho nau degi ta puvurore amita be amo God na titi jigiuja degi amo meni isasaraho ta ari aingeko embomeni ta tohora.” ke ainge 15 eto amita ingeni siro ta tembenu irae enu ereto pambuna.
Embo eha koro embo avo iji datoho iresi uje ena amita ke
(Mark 10:17-31, Luke 18:18-30)
16 Iji vahai embo vahai amina puvuto Iesu ta degi ke einge eto ingina, “Ate poekari embo, na irari datoho ta iresi ari javotoho do ano?” ainge enu 17 Iesu na, “Umo do eto nau degi ta ari javotoho jombure ue eto ere ingihe God vahai amo javotohora avoeto umo irari datoho ta iresi uje eto kito God ta ke tapa agi ejo.” ainge enu 18 “God ta ke deire agi ano” ainge enu 19 Iesu na mine einge ena, “Umo embo mane tao amburesuja, tiha paiha mane aisoa, pegene mane aisoa, embo nei ta ari ke be na perekari harikasoa, aja mama amo nombo ke ijie enana ta ke agi aisoa no hamo osa ere oa ainge nombo embo nei osa ejo.” ainge enu, 20 embo amina, “Na God ta ke erevi tapa agi eona avoeto ari nei do ano?” ainge enu 21 Iesu na, “Eto umo embo javotoho asi uje ere oa avo no donda tapa ombuto koro umbuto donda ambu embomeni ta degi hande ao God na Utu ta hajae vajae no amo nununga aisuja. Ari ainge eto egerembeto na ambo ambo e,” ainge enu 22 embo eha amina ingito amita hajae vajae isapamane avoeto tunga osaga kogue Iesu toto pambuna. 23 Eto Iesu na amita ambotani ta degi ke einge ena, “Na ungota degi ke be erena, haja bajae embomeni na tunga osaga peni vahai kogue God na titi jigiuja degi ai ta torasora. 24 Eto ke avo ehako erena, O javo camel amo peni vahai avoeto poma to ta toreto pambari ngahia be ra te hajae bajae embo na God ta meni asi aisuja amo ngahia be ngahia ra.” ainge enu 25 amita ambotani na ingito mana mana ue ke be kesi einge eto ingia, “Eto hajae vajae embo na God ta meni ari inono ae kito embo amuna God ta meni au?” ainge eo 26 Iesu na enana titi na jaseto kogue ke einge ena, “Embo amo ungo eonga God ta meni ari inono ae be ra te God na aisuja amo ari inono be ra.” ainge enu 27 Peter na ereto einge ena, “Kijo, dago donda tapa toto umo ambo ambo ere ora amo mine do umbaro?” ainge enu 28 Iesu na enana ta degi ke einge ena, “Na ungota degi ke be erena, enda eha utu eha aisuja iji amina na Embo ta Meni na nau avo arumba peni usasa te ai urumbeto mitirono ungo nau apostel 12 na avo arumba tapa 12 ai ta arumbeto mitie Israel embomeni javo vahai tapa 12 avo titi jigesova. 29 Eto tapa amuna bande te du te aja mama te meni undi te hajae bajae te tapa na embo toasuja amina donda ainge pere isapamane umbuto irari datoho iresuja. 30 Rate embo peni na ai ta embo teho aisora eto embo teho na ai ta embo peni aisora.”