20
God na mine ikeuja amita timu hatirari ke
Eto Iesu na ke ijie pambuto timu hatirari ke einge ena, “God na tohota embomeni siriketo umbuto Utu ta titi jigesuja ari amo einge ra. Embo vahai amo grape pure ari embo peni amina iho be te pambuto pure ari embo umbuto puvuto amita grape avo ururou pambuto ture beau turete 3 kina umbara enu aravora eto pambuto pure itiketo ea. Eto ehako iho 9 o’clock amo pambuto market besi ta embo nei teho mitia avo kito ke einge ena, ‘Ungo pambuto nau grape pure ururovo ture vovurou mine inono ikano umbasova,’ ainge enu ingito pambuto pure ea. Eto iji ugorota 12 o’clock amo pambuto pure embo nei umbuna eto tureto 3 o’clock amo pambuto pure embo nei umbuna. Eto ture be te 5 o’clock auvitinu embo amo ehako pambuto market besi ai embo teho mitia avo kito ke einge ena, ‘Ungo do eto iji aijaja ue teho miteve?’ ainge enu enana, ‘Nango pure umbae avoeto teho mitera,’ eo ‘Aravora ungo pambuto nau grape pure aisova,’ ainge enu ingito pambuto pure isapa uo, mume sihukitinu embo amina amita pure simba ari embo ta degi ke einge ena, ‘Pure embopo jage e puvuroro mine ike. Eto ture be te umbera amita mine ikitie pambuto iho be te umbera avo ambota ikejo.’ ainge enu ingito jage enu puvuo pure embo ture 5 o’clock iji tutumota umbua amita mine amo 3 kina ikenu uhuo kito 10 ihote umbunu pure ea embomeni amina iji koso pure ea avoembo mine peni umbasi ke ea rate enana inono ainge 3 kina pere umbuto 11 tini kambari ue pure mamo ta degi ke einge ea. 12 ‘Embo turete umbea amo pure iji isapa etera te nango avo ihote eto pambuto ture betija eto iji bevere te tapa pure etera rate mine umbera amo enana ga inono ta umbera.’ ainge eo. 13 Pure mamo na embo vahai ta degi einge ena, ‘Namei ingijo. Na ungota degi sapura ae, rate ihote ungota degi 3 kina umbava ke etene aravora eteva 14 avoeto iketena umbuto da ta pambuvujo. Eto embo ture be te umbena amita mine amo nau hande na ungo ga inono ta iketene umbera. 15 Koro amo toho nau avoeto uje nau aisona amo tehora. Na hande iketena amita eto tumo ere ovete?’ ” 16 ke avo Iesu na tirinu irae enu tutumota ke einge ena, “Avoeto ambota amo kiti puvuresora eto enana kiti asi uje ere ora amo ambota puvuresora.”
Eto Iesu pambuto Jerusalem ta amburesuja avo enu ingia
(Mark 10:32-34, Luke 18:31-34)
17 Eto Iesu na da peni Jerusalem ta vivitie embo nei ingihirae ae rate amita ambotani 12 amita perekari ke einge ijie pambuna, 18 “Ungo be ingivujo, ungotena da Jerusalem ta ere vivitera. Eto Jerusalem ta puvuroro Embo ta Meni avo Priests pepeni te ke pepeni ate poekari embopo te ta ingeni ta ikaro umbuto court eto taro amburoja ke 19 eto enda nei, God ke be ae embomeni, ta ingeni ta iketo toaro pe na urumbasora esi na ejembasora eto i atahu ta taro ambuto mitima iji 3 irae au ehako vasiri te erasuja.”
James te John te embo pepeni asi uje ea
(Mark 10:35-45)
20 Eto embo Zebedee ta ae na amita meni heriso James te John te avoembo enana ta uje ea avo Iesu ta degi eto ingesi puvuto tumote pain unu 21 Iesu na, “Umo do uje ere oe.” ainge enu amina, “Umo King ururo nau meni heriso erevi avo no ingeni be ta eto no ingeni anga ta arumbeto titi jigora ejo.” ainge enu 22 Iesu na meni heriso amita degi ke einge ena, “Ungo do umbasi uje eteva avo be kiae ue ere ova. Na emo bouka umbuto memenga kogue pambasona avo ungo umbari inono re?” ainge enu, “Nango inono ra,” ainge eo. 23 “Ke be ra, ungo emo bouka avo umbasova rate embo amuna nau ingeni anga ta eto ingeni be ta arumbasuja amo na mane sirikasona rate nau Mama na embo sirikasuja amitara,” ainge Iesu na enu, 24 James te John te na embo pepeni asi ea amita ke avo ambotani nei 10 ainge amina ingito enana heriso amita degi tumo eo 25 Iesu na enana tapa jage enu puvuo ke einge ena, “Enana God kiae embo na embomeni titi jigihe enana ta sovera jigama uore embomeni na embo pepeni avo joru ue enana ta ke agi eora. 26 Rate embomeni na ari ainge ungota degi mane kesora. Eto inena vahai ungota okose asi uje eto kito amina nei tapa ta ke agi ue pure aisuja. 27 Eto inena vahai kiti asi uje eto kito amina tohota uje hotembae ue nei tapa unduresuja. 28 Eto ainge nombo na Embo ta Meni avo embo na undurora puvurae ra te na embomeni hondate asi ue vasiri nau avo iketo embomeni isapamane ombasi puvena.” ke ainge Iesu na ena.
Titi kuru ari embo heriso avo Iesu na enu kondea.
(Mark 10:46-52, Luke 18:35-43)
29 Eto Iesu te amita ambotani te na da Jericho toto pahuo embomeni isapamane degi ta ambo ambo ue pambua. 30 Eto titi kuru ari embo heriso degi ahone ta arumbeto mitie Iesu puvurari ke ingito itiketo jajage ijie einge ea “David ta Meni, dagota Bada, nango kito jo e,” ainge ijie mitio, 31 embomeni na embo heriso amita ke ingari uje ae ue isembeto ke jamo ara ke ea, rate enana heriso na hori gagaha eto, “David ta Meni dagota Bada nango kito jo e,” ainge eo 32 Iesu heteto jage enu puvuo “Na ungota degi do ana uje ere ove?” ainge enu, 33 “Bada nango ta titi ejo hirikau kiore,” ainge eo 34 Iesu ingito jo enu titi ta tame enu enana ta titi hirikenu kogue Iesu ambo ambo ea.