21
Iesu Keriso Judea embo ta hondate ari embo avo da Jerusalem ta torena
(Mark 11:1-11, Luke 19:28-40, John 12:12-19)
Eto Iesu te amita ambotani te da Jerusalem ta puvuto auvitio da Bethphage tiri olives temba ta puvuto heteto Iesu na ambotani heriso ikau kiti pambara ue ke einge ena, “Ungo heriso pambuto o donkey huega meni te da pe ai handuketere mitia avo kito bujeketo umbuto have. Eto embo na ke do aro ingito, ‘Bada na jigama asi uje ere ua’ ainge ao mane taekasora te toau umbuto puvuresova.” ke ainge Iesu na ena amore peroveta na Iesu enda ta puvurae iji te einge kajena “Jerusalem embomeni ta degi ke einge evujo, kivu ungota King peka umbari embo avo embo ta ke agi ari o donkey hamo ta arumbeto ere puvutuhua.” ainge peroveta na kajena.
Avoeto ambotani heriso avo Iesu ta ke agi eto pambuto o donkey te amita meni te bujeketo umbuto puvuto bo houketo o hamo ta besi tirio Iesu arumbeto pahunu. embo isapamane bo houketo enda ta titirikeo bo hamota haito pahunu embomeni nei na i hatu kahumbeto degi ta titirikea. Eto embomeni kiti pahua amite ambota ere puvutuhua amite tapa itiketo jakeka ijie jajage eto einge ea, “David ta Meni nombo be sovera te Bada ta javo ta puvuto ere hua God hondate e. God amo peni be ra.” ainge ijie pahuo 10 Iesu da Jerusalem jo ta torena. Eto da Jerusalem embomeni tapa na o a ijie embomeni Iesu ga puvua amita degi einge eto ingia, “Embo puvija amo amunure?” ainge eo, 11 “Amo enda Galilee da Nazareth embo amo peroveta javo Iesu ra.” ainge ea.
Iesu temple jo ta torena
(Mark 11:15-19, Luke 19:45-48, John 2:13-22)
12 Eto Iesu na temple jo ta toreto embomeni di o ai ta ombuto koro uhuo kito tumo eto kurumbenu pahuo koro etekari embomeni ta gaga te di dirogu ombuto umbari embomeni ta gaga te tapa jigito hapereketo 13 enana ta degi ke einge ena, “God ta ke ta kajari mitia amo, ‘Bande emo nau pari ari bande ra’ rate ungo na pegene embo ta bande ere ova!” ainge ena.
14 Eto Iesu temple jo ta mitinu popora embomeni te titi kuru ari embomeni te temple jo ta mitiaetera avo Iesu ta degi jo enu kokondekeo 15 enana priests pepeni te ke pepeni ate poekari embopo te na ari javotoho avo kito tini kambari uo enana meni isasaraho na jajage eto, “David ta Meni jakeka erera.” ainge ijie mitia avo ingito tumo eto 16 Iesu ta degi ke einge ea, “Enana meni isasaraho na umo jakeka erera avo umo ingae re?” ainge eo, Iesu na enana ta degi ke einge ena, “Na javotoho ere ingihena te ‘God na etei meni isasaraho ta pe ta eto jakeka ari javotoho puvuja’ ainge God ta ke ta kajari mitia avo ungo eteketo kiae ra?” 17 ke ainge eto toto da Bethany ta pambuto mume vahai ai evina.
Iesu na i junga enu jaise ena
(Mark 11:12-14,20-24)
18 Eto iho bujenu Iesu ereto da Jerusalem ta egerembeto pahunu beuje enu 19 i junga degi ahone ta kito imite be irae gigi pere kito i ta degi ke einge ena, “Umo ambota be ehako mane aisoa,” ainge enu i jaise enu 20 amita ambotani na kito mana mana eto ke einge ea. “Umo naingeto ete i sau be jaise etei?” ainge eo 21 Iesu na einge ena, “Na ungota degi ke be erena, eto ungo jo tapa na ke be hotembitie na ne i junga ta etena ainge nombo aisova. Eto avo pere mane rate heti emita degi umo ereto jaruketo eva ta pambuto ve.” ainge aisova amo aisuja 22 eto ke be ijie pari ta ari pepeni tapa do avo eto ingesova amo ungota degi puvuresuja.
Priests pepeni na Iesu ta ate poekari taekasi ea
(Mark 11:27-33, Luke 20:1-8)
23 Eto Iesu temple ta ehako pambuto embomeni ate poekitinu priests pepeni te Judea ta okokose te aingeto puvuto einge eto ingia, “Embo amuna ke ei ingihe pure erevi ere oe? Enda embo ta ke retemo amuta ke re?” ainge eo Iesu na ke mine einge ena, 24 “Na ungota degi eto ingari ke vahai erevi aisona, eto ungo ke mine avo ingito embo amuta ke ingihe ere ona avo ano ingesova 25 amo erevira, John na embo amuta ke ingihe embo bapataito enu? God ta ke retemo embo ta ke re?” ainge enu enana ungo eonga itiketo ke taimbitie ke mine ara ijie einge ea, “Dago ke mine do aro? Eto dago John na God ta degi ta sovera umbuna ke aisora amo embo emina, ‘Avoeto ungo do eto John ke be ae ueve?’ ke aisuja 26 rate dago embo ta degi ta sovera umbuna ke aisora amo embomeni na John amo God ta peroveta be ke eora avoeto embomeni na nangota degi do aisora avo oju ere ora.” ainge eto 27 priests pepeni na ke be teto haito, “Nango be kiaera.” ke ainge eo, Iesu na enana ta degi, “Aravora ungo ke mine ari inono ae avoeto embo amuna ke ei ingihe pure erevi ere ona avo mane ano ingesova.” ainge ena.
Meni heriso ta timu hatirari ke
28 Eto Iesu na Judea ta okokose ta degi ke einge ena, “Ungo ke nau ingito siro pure evu. Embo vahai meni heriso te amina bugo ta degi pambuto ‘Nau meni pambuto nau grape pure ejo,’ ainge enu 29 uje ae ue, ‘Na mane pambasona’ ena rate ambota jo aherekenu pambuto grape pure ena. 30 Ehako meni ambo ta degi pambuto, ‘Nau meni umo pambuto nau grape pure ejo,’ ainge enu, ‘Aravora, Mama, pambuto pure aisona.’ ainge ena te pambuto pure ae ena, 31 avoeto ungota degi erena, meni damina mamo ta ke agi enu?” ainge Iesu na enu embo okokose na, “Bugo na mamo ta ke agi ena,” ainge eo Iesu na enana ta degi ke einge ena. “Avoeto ungota degi erena, tax koro umbari embopo te tiha paiha pamone te na ungo nembeto God ta titi jigari degi ta torasora. 32 Amita be amo John Bapataito ari embo na ungo irari javotoho degi naingeto pambasova avo harikena rate ungo ingito ke be ae ueva rate tax koro umbari embopo te tiha paiha pamone te na ingito ke be ijiera. Rate ungona enana ta ari javotoho kogava rate ambota jo ahereketo John ke be ae ueva.”
Grape pure Mamo na do ena avo Iesu na tirina
(Mark 12:1-12, Luke 20:9-19)
33 Eto Iesu na Judea ta okokose ta ke ijie einge ena, “Na timu hatirari ke nei aisona ingivujo. Iji vahai enda mamo vahai na pure andage eto grape be koveto huga tiginu irae enu grape be haito saheto mu umbasora amita hoto kovenu irae enu pegene eora simba ue iresora amita gaga i ta eto grape pure ara embo umbunu pure uo toto enda nei ta pambuna. 34 Eto grape sari ari iji puvunu amita ke agi ari embopo amita grape be tuna avo amita umbara ikenu pahuo 35 grape pure ari embopo na grape be ikari uje ae eto embo vahai aha tea, nei teo ambuna nei karu na umbuto gosuketo tea 36 avo enda mamo na kito amita ke agi ari embopo isapamane ikenu pahuo grape pure ari embopo na ehako teo, 37 kito enda mamo na amita meni be avo ikasi ue ke einge ena, “Embo nombo kito mane tasora te otohu aisora.” ainge ijie ikenu pahunu 38 grape pure embopo na meni avo kito ke einge ea, “Enda mamo ta meni ere puvutuhua kivu. Ungote pambuto taro amburou enda erevi umbaro ungotenau be aja na.” 39 ainge eto meni avo andito umbuto huga ohio ta gosukeo benu enana huga jaruketo beto teo ambuna.” ke ainge Iesu na embo okokose ga tirito 40 enana ta degi ke einge eto ingina. “Ungo do ere hotembiteve? enda mamo na puvuto grape pure ari embopo ta degi do au?” ainge enu 41 enana mine einge ea, “Amina puvuto embo sasapura avo tau amburoro grape pure embopo nei jajavotoho pere umbasuja eto enana enda mamo ta degi grape sari ari iji te ari javotoho ue donda toho amita ikasora.” ainge eo 42 Iesu na ke einge ena, “Ungo God ta ke ta kajari einge eteketo kiaere? ‘Bande gerikari embopo na tutuvi be enu kiari javotoho be ena.’ God ta ke kajari ta ainge mitia 43-44 avoeto ungota degi erena, God na ungo tohota embomeni ke ijie simba euja avo taeketo be ureto sari ikari embomeni be avo siriketo umbuto titi jigesuja.” ainge enu, 45 enana priests pepeni te Pharisee embomeni te na Iesu ta timu hatirari ke ikena amo enana ta degi ikena 46 avo be kito Iesu umbuto koto asi uje ea rate embomeni na enana ta degi do asora avo hotembitie oju ea. Amita be amo embomeni na Iesu jakeka ijie amo peroveta be ke ea avoeto.