22
King ta meni na kakara jimbuto pondo ena amita timu hatirari ke
(Luke 14:15-24)
Eto Iesu na timu hatirari ke ehako embomeni ta degi einge ena, “Eto God na embomeni amita toho siriketo umbuto titi jigesuja amita ari amo einge ra. Iji vahai king na amita meni na kakara jimbasi unu pondo nununga eto amita ke agi ari embopo na embo puvuto pondo indora ikenu pondo ta duru matu ingari embomeni avo pambuto oru ea te embomeni puvurari uje ae eo king na amita pure embomeni nei ikenu pambuto ke hande ue einge ea. ‘King na jimbari ta pondo nununga eto amina o cow meni seha te bisi te avo teto heheveketo nununga etija avo indesi pambuvujo.’ ainge eo oru ea embomeni na ingito ingarako ue totohota uje ea. Vahai amo pure andage asi pahunu nei amita store simba asi toritinu nei uhoho na oru puvua embo avo urumbitie andito teo ambua. Avo kito king na tini kambari eto amita isoro embopo ikenu pambuto pondo ta pambari uje ae eto embo teo ambua embomeni avo teo ambuvujikitio enana ta da avo undukeo evekena. Eto king na amita pure ari embomeni jage enu puvuo ke einge ena, ‘Nau meni ta jimbari pondo matu nununga etena te oru etena embomeni enana ta ujena puvurae etera amo sapura be etera avoeto ungo pambuto degi ugorota isa ari embomeni doinge kesova avo evujo puvuto nau pondo indore,’ ainge enu 10 pambuto degi ugorota isa embo javotoho te sapura te tapa oru eo puvuto pondo bande ta toreto enete enete ea. 11 Rate King na embomeni puvua avo kesi bande ta toreto poeto kogue pambuto embo vahai jimbari ta bo avo asukae bo nei asuketo puvuna avo kito 12 ke einge ena, ‘Embo umo do eto jimbari ta bo asuketo puvurae bo nei avo asuketo puvuto torete?’ ainge enu ke mine ae enu 13 King na amita pure embopo ta degi einge ena. ‘Embo erevi amita utu te ingeni te gatahiketo tigito araha mume hoi ta gosukevujo pambuto beau embomeni tapa ai ta pambuto si ijie ti kiroro kiroro aisora’.” ainge ena. Eto Iesu na ke avo enu irae enu 14 tutumota ke einge ena. “Na ungota degi ke be na erena. God na embo tapa oru aisuja te heriso be siriketo umbasuja.” ainge ena.
Pharisee embomeni na Iesu na ke sokova au ingesi ke eto ingari ke ea
(Mark 12:13-17, Luke 20:20-26)
15 Eto enana Pharisee embomeni na eonga pambuto vahaita eto naingeto eto ingari ke ngahia na aro Iesu ke sokova na harikau umbuto tasora avo ke kaseto 16 enana Pharisee meni ehaha amite King Herod ta tunga humbari embopo te aingeto umbuto ikeo Iesu ta degi pambuto ke gamo na poeketo einge eto ingia. “Ate poekari embo, umo ke be ari embo avo dago kiarira eto umo embo ta hajae vajae retemo kiari retemo hotembari ke vahai erevi eto ingesi uje ere ora. 17 Dago Rome ta gavana ta degi tax koro ere ikitera rate tax ikitie ungotena Judea embomeni ta ke pepeni avo poekitere te poekaere avo ao ingesi uje ere ora.” ainge eo 18 Iesu na enana ta hotembari sapura kaseto puvua amo matu kina avoeto ke mine einge ena, “Ungo jo heriso embopora na eto kesi puvuto erevete? 19 Avo ungota tax ikeova koro avo vahai ikevu kione.” ainge enu koro vahai ikeo umbuto kito, 20 “Koro emita hamo ta javo kikiva eto tombu ove eto ari amo amutare avo evu ingone.” ainge enu 21 “Amo Rome ta gavana ta tombu hajire ra,” ainge eo, “Rome ta hajire mitia avoeto Rome ta donda amo Rome ta ikasova eto God ta hajire kito God ta ikasova.” ainge Iesu na enu, 22 ingito mana mana ue Iesu toto pambua.
Ambuto vasiri te erari amita ke avo Iesu na ena
(Mark 12:18-27, Luke 20:27-40)
23 Eto iji amina Judea nei uhoho javo Sadducees amina embomeni ambuto vasiri te mane erasora avo be hotembitie eto ingari ke ngahia hotembeto puvuto Iesu ta degi eto ingia. 24 “Ate Poekari embo ingijo. Peroveta Moses na ke einge ena, ‘eto namei na ae jimbuto umbuto ere uma meni puvurae sape aisuja amita doru amo namei nei amina jimbuto ere uma meni puvuresuja amo namei matu sape ena amita meni ke aisuja.’ ainge Moses na ena. 25 Rate kijo, namei kamei tapa 7 ainge ei ta mitiaetera. Eto namei bugo na ae jimbuto ere uatija meni puvurae enu ambuna amita doru avo bugo amita kakane na jimbuto ere uatija 26 meni puvurae enu ambunu ainge pere ue pambuto namei tapa 7 ainge pamone vahai avo jimbuto ambuvujekeo 27 pamone amo ambo ta ambuna 28 avoeto enana tapa vasiri te erasora iji te pamone amo namei amuta ae au?” ainge Iesu ta degi eto ingio 29 mine einge ena, “Ungo God ta ke kajari te God ta sovera te tapa kiae eova amita ue ereva. 30 Eto embo amburari ta eto erasora amo God ta anera Utu ta iriora ainge nombo ue mane jimbuto iresora eto nei amo ungo embo ambuto ehako vasiri te erasuja avo ke be ae eova 31 rate God ta ke kajari ta einge mitia amo ungo eteketo kiaere? God na ke einge ena. 32 ‘Na Abraham ta God eto Isaac ta God eto Jacob ta God ra.’ ainge ena avo eto God amo embo amburari ta God mane rate embo vasiri te amiga mitera amita God avo ungotena kiarira.” ainge Iesu na enu 33 embomeni na amita ate poekari avo kito ungo ari haiteko mane kito mana mana ea.
God ta ke 10 amita jo ta ke nombo amo davore?
(Mark 12:28-34, Luke 10:25-28)
34 Eto Iesu na Sadducees embomeni ta eto ingari Iesu ta degi ikea avo ke be harikenu ingito ke mine ari inono ae ea avo Pharisee embomeni na kito vahaita toruketo 35 enana ta ke pepeni ate poekari embo vahai na Iesu ke sapura aja ke einge engekena 36 “Ate poekari embo, ke asona avo be harikejo ingone. Moses ta ke kajena ai ta ke vahai nombo be amo deire?” 37 ainge enu Iesu na ke be einge harikena. 38 “Ke vahai nombo be amo erevira, ‘No Bada God jo tapa na ari tapa na eto hotembari tapa na osa ejo,’ 39 Eto ke nei nombo be amo erevira, ‘umo oenga hamo no simba ue osa eoa ainge nombo no namei kamei tapa osa ejo’ 40 eto God ta ke pepeni ikenu Moses na kajena amita Peroveta na kajea tapa amita ke susu be amo erena erevira.” ainge Iesu na ena.
“Judea ta hondate ari embo amo ahije amuta re.” ainge Iesu na eto ingina
(Mark 12:35-37, Luke 20:41-44)
41 Eto enana Pharisees embomeni vahaita uo Iesu enana ta degi ke einge ena, 42 “Ungo do ere hotembiteve? Ungotenau orekari embo amo amuta ahije re?” ainge enu “Amo King David ta ahije ra.” ainge Pharisee embomeni na eo, 43 Iesu na, “Eto amo David ta Ahije kito Ahihi Otohu na do eto David ta degi enu, ‘Amo nau Bada ra’ ijie kajenu, 44 ‘Bada God na nau Bada ta degi ke einge ena ‘nau ingeni be ei ta arumbeto iriro nane no kitoho teto ikano inena utu na hatiresoa’,’ ke ainge ijie David na kajena. 45 Eto David na ‘Nau Bada ra’ ke ena avoeto ungo do eto ungotenau orekari embo amo David ta ahije ke eove?” ainge Iesu na enu 46 embomeni amuna ke mine ae be ea eto iji amikote eto iji tapa amita ambota enana me kogue Iesu ta degi eto ingari ke mine ae ere uatera.