24
Temple karaueto beasuja amita ke
(Mark 13:1-2, Luke 21:5-6)
Eto Iesu na temple jo ta eto araha ta puvutuhunu amita ambotani puvuto temple gerikari javotoho avo Iesu kioja ke eo Iesu na einge ena. “Bande erevi ungona javotoho ere kogova te ungota degi erena, atara vahai na nei amita hamo ta mane tembeto iresuja rate tapa araraeto beto sio sao aisuja.” ainge Iesu na harikena.
Osaga memenga puvuresuja
(Mark 13:3-13, Luke 21:7-19)
Eto Iesu tiri olives ta arumbeto mitinu amita ambotani ungo eonga puvuto einge eto ingia. “Temple amo iji deina arara eto beau? Eto nei iji emita tutumota umo puvuresoa amita hajire do aingere avo tapa ejo ingore,” ainge eo Iesu na mine einge ena, “Embomeni ke sokova hande aisora avoeto be kogue irivujo, embo nei nei na javo nau jigama ue ke sokova na ijie puvuto “Ungo orekasi puvena” ainge ijirou ingihe embo isapamane enana ta ke sokova avo ambo ambo aisora eto ungona isoro auvari ta aisora amita asavi ingesova eto hoi ta asora amo duru ingihe osaga avojo. Ari ainge puvuresuja rate iji kombu ta auvetija ainge mane hotembasova. Enda nei na ereto enda nei ga isoro aisora eto King vahai na ereto King nei tasuja. Nei beuje iji peni vahai puvutuhurou enda tapa ta titira puvuresuja. Eto ari erena tapa erevi amo pamone na meni ingasi ue memenga kiuja ainge nombo ra.
Eto ungo amo embomeni na andito umbuto embo nei ta ingeni ta ikaro umbuto aro memenga kesova eto taro amburesova. Eto ungo embomeni nau avoeto embo tapa na ungota degi tini kambari matuainge aisora. 10 Iji amikote nau embomeni nei nei na tunga hapereketo na ke be ae ue tini kambari mine ara ue namei ungota kitoho embo ta ingeni ta ikasora. 11 Eto peroveta sokova amina puvuto ke sokova ijiroro ingihe ambo ambo aisora 12 eto ari hotembari sasapura na pajito enda eneteto au namei kamei ta osari jamopo aisuja 13 rate embo amuna sove sove eto na ke be ijie irirou iji kombu ta embo amo God na oreketo umbasuja. 14 Eto God na tohota embomeni titi jigesi siriketo ere uhua ke javotoho avo Judea embomeni te enda tapa embomeni te ta degi ke hande aro embo tapa ingesora eto amita engitita iji kombu ta puvuresuja.
Da Jerusalem ta osaga puvuresuja
(Mark 13:14-23, Luke 21:20-24)
15 Eto Peroveta Daniel na Donda Sapura be Sapura amita ke matu kajena avo umbuto puvuto Degi Otohu ta ikaro hetasuja (ke erevi etekari embo be ingijo) 16 kito ungo Judea ei ta miteva embomeni joru tiri ta pambuvu. 17 Eto embo bande i ta mitia amo beto amita donda mane sirikasuja. 18 Eto embo pure ta mitia amo mane egerembeto amita asukari umbasuja te titi tambueto pambuvu. 19 Eto iji amite pamone urete te eto pamone meni isapa emi ta amita degi tutuvari ngahia avoeto aja to erena! 20 Eto ungo joru pambasova iji avo ga iji te mane puvuresuja eto jangu indari iji te mane puvuresuja pari ta ainge evujo 21 amita be amo utu te enda te eha ari iji te eto puvuna iji amite memenga osaga ainge puvurae be ra eto amita ambota ari ainge ehako mane puvuresuja. 22 Eto osaga kiari iji avo ugorota taekae aisora amo embo tapa vasiri te mane iresora rate God ta embomeni siriketo umbari avoembo God na iji avo ugorota taekasuja. 23 Eto embo na no degi ta “Kijo, ungotenau Orekari Embo puvija erevira.” eto iji nei “Hoi ta ere puvutuhua,” ainge aisuja ingito ke avo be hotembavojo 24 amita be amo orekari embomeni sokova eto peroveta embo sokova na ereto hajire nei te nei te aro embomeni kito mana mana ue ke be hotembasora. Eto God na siriketo umbari embomeni te tapa na enana ta ari kito ke be ke ijie ambo ambo asi hotembasora, 25 avoeto ari avo puvuresuja avoeto kiti ere harikitena ingivujo.
26 Eto embo na ungota degi “Kivu ungotenau orekari embo puvija avo ojagatambu aita mitia,” ke ainge ijirou ai ta pambavojo eto ke nei amo, “Kivu orekari embo puvuto degi nei ondikari ta mitia,” aisora ke avo ingovojo 27 amita be amo pipiri na ihane ta sariage eto pambuto sose ta beuja ainge nombo Embo ta Meni amo puvurou embo tapa kesora. 28 Eto o sape ta di hai na beuja aingeko nombo puvuresuja.
Embo ta Meni naingeto puvuresuja
(Mark 13:24-27, Luke 21:25-28)
29 Eto osaga kiari iji avo irae au iji amo mume ururou hariga na usasa isapa aisuja eto utu ta sovera na jahevau tarama soheto beasora, 30 eto iji amikote Embo ta Meni ta hajire avo utu ta puvurou enda embo tapa na kito sinena ue jenge tasora, eto Embo ta Meni avo sovera te usasa te utu ta oje hamo ta heteto beto ere hua avo embo tapa na kesora eto amina toho embomeni matu siriketo umbari avo vahaita puvurora 31 huin hukau asavi peni vahai au amita anera isapamane ikau enda tapa kaina patina ihane eto sose ta pambuto umbaro puvuresora.
Embo ta Meni puvurari iji avo embo tapa kiaera
(Mark 13:28-31, Luke 21:29-33)
32 Na i junga ta timu hatirari ke aisona ingivujo. 33 Eto i avo huvira oi kito iji ta iji ere puvutuhua ke eora. Eto ainge nombo ari erevi erena amo puvurou kesova amo Embo ta Meni na jo ta torasi bokiri pe ta auveto heteto mitia. 34 Na ungota degi ke be erena ungo eha miteva embomeni tapa mane sasari aisora rate tuna mitirovo ari erena erevi puvurou kesova. 35 Eto ke peni be amo utu te enda te avo irae aisuja rate nau ke avo mane irae aisuja te daroho iresuja, 36 rate ari erena amita puvurari iji amo embo tapa kiae be eto anera te God ta Meni te tapa kiae, Mama God na vahai kiarira.
Be kogue irivujo
(Mark 13:32-37, Luke 17:26-30,34-36)
37 Eto embomeni Noah ta iji te mitiaetera ainge nombo mitiroro Embo ta Meni puvuresuja. 38 Amita be amo embomeni indie uhe pamone jijimbukitie mitio Noah e nga jo ta toritinu 39 do puvuresuja amo embomeni nei do hotembae ue mitio umo na irerembeto umbunu sasari ea, ainge nombo mitiroro Embo ta Meni puvuresuja, 40 Eto iji amite embo heriso pure ue mitiroro puvuto embo vahai umbuto pahue vahai toasuja, 41 eto pamone heriso ambe pure ue mitiroro puvuto vahai uhue nei toasuja. 42 Avoeto jo te hotembari te tapa simba be eto kogo ue irivujo. Ungota Bada ta puvurari iji amo ungo kiae avoeto. 43 Eto ungo kiarira amo pegene embo ta puvurari iji amo bande mamona matu kogua avoeto evae simba ue mitirou pegene embo puvuto kito mane bande pejeto toreto pegene aisuja. 44 Ainge nombo Embo ta Meni avo eha mane puvuresuja ainge hotembitie irirovo amo hepureketo puvuresuja avoeto matu nununga eto irivujo.
Embo peni ta indari agari embo amita timu hatirari ke
(Luke 12:41-48)
45 Eto embo peni na amita pure embo vahai ta indari ageto undurari javotoho avo bande mamo na kito au bande ta indari tapa amo amina simba aja ke aisuja. 46 Eto pure avo eto kogoeto ururou embo peni bande ta puvuto pure embo avo kito tunga javotoho 47 eto ke au pure embo na amita donda tapa simba ue osa asuja avo erena, 48 rate pure embo nei amo ke sokova ari embo amina, ‘Bande mamo eha mane puvurosuja,’ ijie 49 itiketo amita pure vahai ari embomeni torue embo sasapura ga umo sapura indito pipi konene ue bande mamo puvurari hotembae ue mitirou 50 iji ikae teho puvuto pure embo sapura avo kito ikau pambuto enana hotembari heriso embomeni amiga osaga inono kesuja. 51 Eto ai ta embo sasapura na memenga kogue sisisasi ijie ti kiroro kiroro aisora.” ke ainge Iesu na ena.