25
Kakara tapa ten amita timu hatirari ke
Eto Iesu na ke einge ena, “Embo ta Meni puvuresuja iji amite God na tohota embomeni siriketo umbasuja amita ari amo einge ra. Iji vahai kakara tapa ten amo jao ta jimbari pondo ta pambuto hovatu kesi usasa eonga eonga umbuto unduduketo pambua. 2-3 Eto kakara tapa 5 ainge amo kerosene irae au jojekasora avo hotembeto umbuto pambua te nei 5 amo sarika ue umbuto pambae toto pambua. Eto hovatu sau puvurae unu bande ahone ta simba ue iji koso kaso be mitio evora enu sereketo evia. Eto tumba ugorota embo na ‘Jimbari embo ere puvutuhua pambuto ope ope karitie umbuto puvujo’ jage eto ainge eo, kakara 10 avo ereto usasa jigio perimbenu kakara tapa 5 teho pambua amina nei kerosene umbuto pambua, amita degi einge ea, ‘Dagota usasa irae aisi ere ua rate dago kerosene isapa hondate avote?’ ainge eo, ‘Aja to be erera, dago jigama aisora avo inonotara ungo pambuto nei ombuto puvuvujo.’ ainge eo 10 pahuo jimbari embo puvunu enana matu nununga ea amina amite tapa jo ta toreo bokiri ahurekena. 11 Eto enana pambuto kerosene umbuto puvuto bokiri matu ahurekari avo kito ke einge ea, ‘Hovatu, hovatu, dago bokiri hirikejo torare.’ ainge eo 12 jimbari embo na ke einge ena, ‘Na ungo be kiae ere ona pambuvujo.’ ainge ena. 13 Avoeto ungo mane evesova rate teho mitie simba evujo. Amita puvurari iji amo ungo kiae avoeto.” ke ainge Iesu na ena.
Embo 3 amina koro umbua amita timu hatirari ke
(Luke 19:11-27)
14 “Eto God na tohota embomeni siriketo umbasuja amita ari amo eingera. Embo peni amo degi nei ta pambasi ue amita pure embo 3 ainge avo jage enu puvuo amita koro kateke kateke eto enana simba ara ikena. 15 Vahai amo pure pajire ari haite kito amita 5,000 kina ikena nei amo pure isapa peni ari haite kito 2,000 kina ikena eto nei embo pure isapa be ari haite kito 1,000 kina iketo toto degi nei ta pambunu, 16 embo 5,000 kina umbuna amina pure sausau itiketo pure ue 5,000 kina nei tambuna, 17 nei 2,000 kina umbuna amina pure ue 2,000 kina nei tambuna 18 rate 1,000 kina umbuna embo avo teho hoto koveto amita titi jigari ta koro avo hoto jo ta iketo ahurekena. 19 Eto iji koso be amita ambota titi jigari embo ehako egerembeto puvuto koro ikena avo do do ea avo kesi ke enu 20 5,000 kina umbuna embo amina puvuto ke einge ena. ‘Bada inena nau degi ta 5,000 kina ikita amo pure eto 5,000 nei tahana erevira,’ ainge enu 21 amita titi jigari embo na, ‘Umo pure ari embo javotohora, na no degi ta isapa ikitane javotoho na jigama etea avoeto na umo tumota ue isapamane inena simba ae ikasona. Hae! Umo namoga mitie tunga javotoho aena.’ 22 Ainge eto 2,000 kina umbuna amina puvuto ke einge ena, ‘Bada, nau degi ta 2,000 kina ikita amina 2,000 nei uhana erevira.’ ainge enu 23 kito ‘Umo pure ari embo javotohora, na no degi ta isapa ikitane javotoho na jigama etea avoeto na umo tumota ue isapamane inena simba ae ikasona. Hae! Umo namoga mitie tunga javotoho aena.’ ainge enu 24 1,000 kina umbuna amina ambota puvuto ke einge ena, ‘Bada, na kogona amo umo embo ngahia ra, embo nei na pure uore donda umbuoa avoeto nau ikita avo beto pambuja 25 joru eto pambuto hoto koveto koro ikita avo ahurekitane mitei umo puvea avoeto ahiketo umbuto puvuto no ikari avoeto no ere ikitena, umba.’ ainge enu 26 ingito ke einge ena, ‘Umo kupi pegogo embora. Eto na embo nei ta pure ta donda umbuto indiona avo umo kiari ke erea 27 avoeto do eto nau koro bank ta ikae re? Eto ainge aetea amo puvuto koro nau ikari amite koro nei amita hamo ta ikaro umbaetena.’ 28 ke ainge eto amita pure embomeni ta degi ke einge ena, ‘Aravora embo emita 1,000 kina avo umbuto embo 5,000 kina ikitana amita degi ikevujo. 29 Amita be amo embo donda mitia amita degi donda nei hamota ikasona, eto embo donda irae amita degi do mitia avo umbano donda ambu embo be aisuja. 30 Eto kupi pegogo embo erevi umbuto ari sasapura embomeni memenga kogue iriora degi ai gosukevu beto mume ta mitie si ijie ti kiroro kiroro ijie iroi’,” ainge Iesu na ena.
Iji kombute ari sirikasuja
31 Eto Iesu na ke einge ena, “Eto Embo ta Meni na usasa kiari javotohote puvutuhurou anera tapa na gara petikita jigiriketo ope ope karitie umbuto puvuto ikaro amita avo arumba peni usasa te ai ta arumbasuja. 32 Eto enda tapa embomeni na puvuto vahaita ururoro o simba ari embo na o sheep te o goat te siriketo eonga eonga ikeuja 33 aingeko amina o sheep sirikau ingeni be ta bitesora eto o goat sirikau ingeni anga ta bitesora. 34 Eto King amina embomeni amita ingeni be ta ke einge aisuja, ‘Ungo ari jajavotoho ari embomeni ra, 35 na beuje oi ungona indari te umo te ikitave indimitana, eto degi nei ta eto puvutohone ungo na peketeve tunga javotoho uena. Eto bo ambu one ungo na bo ikitave umbuto asukitana. 36 Eto ambure one ungo na hondate ueva eto tipura ta mitene na kesi pahava avoeto nau mama na osa ue ungo hondate aisuja. Amina enda eha ta ari iji te ungota irari degi javotoho ena ai ta toreto ungota enda hoteto umbuto mitirovo nane ungo simba aisona, have.’ ke ainge au 37 embomeni jajavotoho na ingito ke mine einge aisora. ‘Bada, nango iji deina umo kito beuje te puvutohoe indari te umo te iketere indimitae? 38 Eto umo iji deina enda nei ta eto puve pekitare, bo ambu kito iketere asukitae, 39 ambure oe kito hondate uere eto tipura nainge mite pambuto umoro uere?’ ainge aro 40 King amina einge aisuja. ‘Ari emo nau namei vahai donda ambu teho mitiaetija amita degi ae rate nau degita ueva.’ ke ainge 41 eto amita ingeni anga ta mitera embomeni amita degi ke einge aisuja. 42 ‘Na beuje na ahana te ungo na nau degi ta indari te umo te ikae. 43 Eto enda nei ta eto puvuritana rate ungo na pekae eto bo ambu uena te ungo na bo ikae asukae eto tipura ta mitie ambure uena rate ungo puvuto na hondate ae avoeto na toto pambuto Satan te amita anera te datoho ta evikitie iriora Mamo God na i nununga ari ai pambuto ungota ari sasapura ta mine umbuvujo’ ainge au 44 enana mine einge aisora, ‘Bada, inena beuje te ujeje te enda nei ta eto puvurari eto bo ambu eto tipura ta ambure te tapa nainge oe kito hondate ae uere?’ ainge aro 45 amina ke mine einge aisuja. ‘Na ungo ta degi ke be erena. Ungo namei vahai beuje te ujeje te puvuna avo kito hondate ae ueva amo namora te kito hondate ae ueva.’ ke ainge au 46 enana pambuto datoho ta osaga kogue iresora te enana jajavotoho na tunga javotoho ue irari datoho ta iresora.”