2
God na embo tapa sirikasuja
Eto umo embo peni retemo isapa re amo inena God ta ari sirikari amo mane tiumbeto pambasoa te embo nei ta ari siriketo pehumba ere oa amo ari no te tapa umo eonga pehumba ereoa. Eto ungotena kiari amo God na embo ta ari sasapura siriketo ke be na hajire ikasuja te umo embo teho na embo ta ari avo sirikaroa te umo te tapa ari sapura vahai avo ereoa avoeto God na ari sapura ta hajire ikasuja amo naingeto tiumbeto pambao? Eto God na no ari sapura ta hajire matu ikau kiaetea te inena jo haperekau aja to aote mane ao avo God na iji koso be jo oi umo simba ere ua te God ta hondate ari avo uje ae ereoete? Amo no jo ngahia amina jo haperekae mitiro God na ke be ta ari sirikari iji te amo God na no degi ta tumo pajire be aisi simba ere ua, iji amite God na embo ta ari siriketo mine inono ta ikau kesora amo embo amuna God ta usasa ta iresi jombure ue God ta uje avo pere ue sovera te iresuja embo amita degi God na vasiri ikau daroho iresuja 8-9 te embomeni tapa amuna ungota uje ta pahue God ta ke ga jujune ue ari sasapura ta pambasora amo God ta tumo na ikau memenga osaga keisora amo Judea embomeni na kiti kesora eto enda nei embomeni amo ambota kesora 10 eto ari jajavotoho embopo amo God na au usasa te peka te na otohu ta iresora amo Judea embomeni na kiti peka umbasora te enda nei embomeni ambota peka umbuto iresora 11 amo God ta titi ta embomeni tapa inono be ra. 12-15 Eto God na degi nei ta ari sasapura rete javotoho tambasuja amo hajire inonota ikau kesora amo God ta ke pepeni Moses ta degi enu kajena amo enda nei embomeni na eteketo kiae rate enana ta jo ta God ta ke mitia amina ari sasapura davore javotoho davore avo harikeoi kiora avoeto ari sapura aisora amo God na hajire ikau keisora. Rate God ta ke pepeni kajari amo Judea embomeni na eteketo kiora te ke avo ambo ambo ae eora avoeto God na hajire ikau kesora. Avo embo God na ke ingari embo avo javotoho ke mane euja te ke agi ari embo avo javotoho ke euja. 16 Eto ari einge ere ona amo God ta iji ke katari puvuresuja amikote Bada Iesu Keriso na embo ta hotembari jo ta ondikari tapa amo siriketo hajire ikau kesora amita ke amo God ta ke hande eona aita mitia.
Judea embomeni te God ta ke pepeni te amita ke
17-19 Eto ungo Judea embomeni ta degi avo ikenu God na amita ke peni umbuto tumota ue iriova eto God ta tunga umbari embomeni ke ijie na na ereva amite eto ungo meni isapa ta eto God ta ke ingito umbari irae ari avoeto sapura davore javotoho davore amo ungo atepoekari kiari te God ta uje amite avo ungo kiari embopo avoeto titi kuru ari embopo kiti umbuto pambari embopo eto mume ta irari embopo ta usasa ikari embopo eto 20 kiari umbae embomeni atepoekari embopo eto meni isasaraho ta ate poekari embopo amo ungo na eova te do eto ungo eonga ainge ae eove? 21 Eto pegene eora ate poekeova amo ungo mane pegene eove? 22 Eto tiha pahia eora ate poekeova amo ungo mane tiha pahia eove? Eto ungo God ingeni na ari uje ae embopo ungona enana ta jakeka ari bande ta pegene mane eovete? 23-24 Eto ungo God ta ke peni umbari embo avoeto ungo embo peni ke ereva te God ta ke peni avo poekitie God ta javo eove sapura euja eto God ta ke kajari mitia amina harikitia amo erevira “Ungo Judea embomeni ta ari avo enda nei embomeni na kogue God ta javo ere urumbitera.” 25 Eto ungo Judea embomeni na dago God ta toho ke ijie hamo kakamba eova te God ta ke peni avo poekasova amo hamo kakamba eova amita ke avo irae asuja 26 Rate enda nei embomeni na God ta ke pepeni avo agi ue hamo kakamba ae rate God na kito embo nau be ra aisuja avoeto ungo Judea embomeni amo hamo kakamba ue God ta ke pepeni poekeova 27 te enda nei embomeni hamo kakamba ae amina God ta ke agi eora amina ungota degi pehumba aisora. 28-29 Ke erena amita be amo erevira Umo Judea embo tombu kiari amina mane eoa te no jo te hotembari te tapa amina eoa ainge nombo God ta ke kajari avo kogue hamo kakamba ari amina God ta toho mane asoa te no jo te ahihi te tapa na asoa amo God ta toho aisoa amo embo na ungota hamo kogue pehumba euja te no jo avo God na kito osa euja.