3
Ungote God vahai avo tumota aetera
Eto ungo Judea embo avoeto hamo kakamba ari avoeto tunga javotoho avo? Ungo tunga javotoho evujo. Eto God ta ke amo embo nei ta ikae rate ungota degi ikena Ke be amo ungona God ta ke ambo ambo asi onde ava te ungo nei uhoho na toturitava te God na ungota degi onde ena amo toaute? Mane toasuja te embo tapa na ke sokova eora te God amo ke sokova embo mane ra te amita ke amo God ta ke ta einge kajari mitia “Eto embo na God ta degi eto kesi ke asora te God na ke be pere aisuja”. Rate enda embo ta hotembari sokova na ke einge eora amo ungotena enda embo ta ari sasapura neite neite amina God ombuto umbuore God amo embo peni euja amo ungotena ari sasapura amina eoi God ta degi usasa puvuja do avoembo God na ungotenau ari sasapura ta hajire ikau memenga kioro? Amita ke be avo kito enda embomeni ta ari sasapura ta hajire mane ikaetija amo amita degi usasa ere puvutuhua avoeto embo ta ari sasapura kito tunga javotoho aetija, ke ere kogova eremo ke be mane rate sokova einge amo nanena atepoekari ke ijie embo nei na ke sokova na eora amo erevira “ungo ari sapura neite neite evujo God ta javo peni ai” ke ainge amo nanena ari ke eora te ke ainge hande ari embo amo God na osaga memenga ikau kesora amo ungo tohora.
Embo tapa amo ari sasapura embopora.
Avoeto ungotena ke do aro? Ungotena Judea embo javotoho eto enda nei embo amo sapura ke arote? Ainge manerate, na ke matu etene ingeva amo Judea embomeni te enda nei embomeni te tapa ari sasapura embopo avoeto inono inonora te 10 God ta ke ta matu einge kajari mitia erevira, “ari jajavotoho ari embo irae be iraera. 11 Eto ke ingari embo irae eto God jombure ari embo irae. 12 Embo tapa na God kuho sindeto degi sapura ta ere pahora avoeto ari javotoho embo irae be irae. 13 Embo tapa ta pe ta amo embo ta kovari use ahikeore masa puvuja aingeko eto ivivi na ke sokova eora amo o juhiri ta saruka pe petiki ta iriuja aingekora. 14 Eto enana ta pe amo hoviro kaviro na enetarira. 15 Eto embo ta sasaga beaja tiukasi tutuveora 16-17 eto enana peka umbae avoeto enana ta pambari degi amo osaga te sosou purisa te mitia 18 eto enana amo God jakeka ari hotembae be ra,” ke ainge kajari mitia. 19 Eto God ta ke pepeni amo Judea embomeni ta degi ikena amo enanana be ingora ikenu umbua te enda embomeni tapa na na ari sapura embo manera ke ainge avo mane asora te God na enana ta ari sapura ta hajire ikasuja avo kito ke mine mane ara ena. 20 Avoeto embo amuna God ta ke pepeni avo ambo ambo ururou God na kito embo erevi javotohora ainge mane aisuja te embo ta ari sapura amo God ta ke pepeni matu kajari mitia amina umbuto ikau araha ta puvurou embo amina amita ari sapura do aingere amo be kesuja.
God na embo au javotoho asuja degi amo erevira
21-22 Rate embomeni na naingeto God ta titi ta javotoho asora degi amo God na peroveta mamatu ta degi enu kakajekea avo ungotena eha ere kogora amo God ta ke pepeni agi ari amina ae rate Bada Iesu ke be ijie tumota ururo God na kito embo javotoho ke aisuja amo Judea embo retemo enda nei embo re 23 eto embo tapa amo ari sasapura inono inono avoeto God ta usasa ta torari haite mane 24 rate ungotena embo jajavotoho ara God na ungotenau hande erevi ikena amo Iesu Keriso ta sasaga na ungotena ombuna avoeto embo amuna sasaga avo tumota ururou God na kito embo javotoho ke aisuja. 25-26 Eto Iesu Keriso ungotenau hondate ari embo avo puvurae pekota God na ikenu puvuna amo embomeni na ari sasapura ere uaetera amo God na kito tumo pajire be ere uaetija amo tau amburaetera te Iesu ikau enda ta beto ari sasapura avoeto amburesuja avo hotembitie ari sasapura ta hajire avo sausau ikae tona, te mane jene ambu aisuja avo embo tapa kiora ungotenau irari iji te Iesu Keriso ikenu puvuto enana ta eto ungotenau ari sasapura avoembo ambuna avoeto embo amuna Iesu tumota ururou amita ari sasapura ta hajire mane ikau kesuja te God ta tumo avo peiketo embo avo umbasuja. 27 Avoeto embo ta ari jajavotoho na God ta tumo ombuto uhurou kogue embo javotoho ke aute? Ainge manera. Ungotena ari jajavotoho ari embopo ke ijie iresora amo God na kito be mane hotembasuja te Iesu tumota ururoro God na kito embo jajavotoho ke aisuja. 28 Avoeto embo na God ta ke pepeni etokito agi aisora te God na mane orekasuja te Iesu tumota ururoro amina ungotena orekasuja avo ere kogora. 29 Eto God mo Judea embomeni ta God rete? ainge mane rate enda embomeni tapa ta God ra, 30 Rate God nei irae vahai amina dago Judea avoeto hamo kakamba ari embomeni Keriso tumota ururoro kito embo jajavotoho ra ainge aisuja ainge nombo enda nei embomeni hamo kakamba ae amina Keriso tumota ururoro embo jajavotoho ke aisuja. 31 Amo tumota ari amina orikitirou God ta ke pepeni amo toarote? Ainge mane rate ungotena God tumota ari amina amita ke pepeni amo agi eora.