14
Namei ta ari deire kito pehumba avojo.
Eto embo nei na God tumota ue amita osa ari avo ombasi ue ke pepeni neite neite jigama euja embo amiga mane boru jumbasova te pekitie umbuvujo. Eto ungo ere kogova amo embo vahai amina nei do hotembae ue indari neite neite tapa avo indie iriuja eto embo nei amo God tumota be ae avoeto o tapa God ta titi ta indahu ke ijie ina pere indiuja. Rate o indari embo amina o ajirekari embo ta degi ganini ijie embo sapura ke mane aisuja eto o ajirekari embo amina o indari embo avo pehumba mane aisuja eto o indiora amite eto mane indiora amite amo God na amo pure ari embo amita avoeto pekitie umbuja Eto embo ainge eora amo God ta ke avo ambo ambo asi uje ue eora avoeto inena God ta pure ari embo ta degi mane pehumba asoa. Eto embo amina ari ainge ue amo hetautemo beau amo Bada na simba ere ua avoeto Bada ta sovera na jigou hetasuja. Eto embo nei amo iji vahai vahai amo otohu iji ra euja rate embo nei amo iji tapa amo otohu ijira euja te ke peni be amo embo na amita jo ta do aisuja avo siriketo aisuja Eto embo nei na iji nei nei otohu iji ra euja amo Bada jakeka ijie otohu euja eto embo nei o indiuja amo God osa ue indiuja avoeto God jakeka euja, eto embo nei o ajirekeuja amo Bada otohu ue ajirekeuja avoeto amite tapa God jakeka ere ua. 7-9 Eto embo amo teho iroute mo amburou amo umo eonga ae rate teho iresuja amo Bada na eonga au iresuja eto amburesuja amo Bada na eonga au amburesuja amo embo amburari te vasiri te amita Bada aisi Keriso na ambuto vasiri te erena avoeto ungotena teho iresora eto amburesora amo ungotena Bada ta meniundi ra. 10 Eto ungotena tapa amo Bada ta meniundi rate ungo nei uhoho amina namei ta ari nei avo kogue sapura ke ijiove nei uhoho na mine pehumba ereova amo sapura be avo ere ova te ke be amo ungotena tapa God ta tombu ta hetaro God na ungotenau ari sirikitirou ungotenanena God ta degi ke mine asora 11 amita ke amo einge kajari mitia, “Na vasiri te Bada nanena ke erevi erena, embo tapa na tombu nau ta heteto tumotepain ue umo God ra ke aisora”. Ke ainge mitia. 12 Avoeto ungotenau ari tapa amita ke susu amo God ta degi harikaro ingesuja.
Namei tiambueto beuja simba evujo
13 Eto ungotena pehumba mine ara mane aisora te ungotenau irari avo ungotena eonga kogue namei ta pambari degi avo mane peikaro teto tiambueto veaja simba aisora. 14 Eto Bada Iesu na ke ena amo na ere kogona amo indari nei sapura nei javotoho ra aera te embo nei na indari nei avo sapura ke ijie indesuja embo amo ari sapura aisuja aravora. 15 Eto indari emo no namei indahu avo namei hotembae ue inde kito amite tapa indie osaga ere kogua amo inena namei osa ae ue ereoa. Eto Keriso amo namei avoembo ambuna te inena ari no amina namei ta degi ao ari sapura ta beasuja. 16 Eto ungota degi ari jajavotoho avo pambuto embo nei ta degi ta avo kito urumbaro simba evujo. 17 Eto God na embomeni amita toho siriketo umbuto titi jigesuja amo indari amo ke peni mane rate embo ari javotoho ari te peka te tunga javotoho ari te avo Ahihi Otohu na hande euja avo ke peni bera. 18 Eto embo amuna ke avo be hotembitie Keriso ta pure ururou God na kito osa ururou embo na kogue ke be aisora 19 avoeto ari deina ue hondate mine ara ari amo aro ejeha au peka ta iroro avo ue hamo asora 20 Eto God ta pure avo indari ta ke na mane avo sapura aisuja. Eto indari tapa amo javotoho rate namei na indari indirou namei na kito tiambueto beasuja amo sapura 21 avoeto namei na kito ari sapura aute avo hotembitie o rete mo wine rete mo donda deire avo be tovujo irae ai. 22 Eto umo indari ajirekari rete ari nei deire amo God te umo te aingeto ungo tohora te ke amo mane toasova ainge nei mane hande asova te umo eonga ke avo jigama ue amo no jo ta umo eonga pehumba mane asoa avoeto tunga javotoho ue iresoa. 23 Eto embo amita hotembari heriso avoeto indonote mane indono ainge eto na indesona ainge eto indesuja amo embo amita jo ta pehumba ere ua avoeto embo amo God ta titi ta ari sapura ere ua.