15
Sovera ambu embopo avo hondate evujo
Eto ungotena Keriso tumota ue sovera umbari embopo na ungotenau ujeje ta mane pambasora te embo nei sovera peni umbae embopo avo hondate ue iresora, Eto ungotena embo vahai na ungotenau namei na Keriso ta degi sovera ari umbaja ungote degi jombure ue iresora. Ke ainge avo Keriso te tapa amita hamo avo hotembae rate amita ke avo einge kajari mitia amo “Bada God, enana na Umo urumbeora te bouka amo koho nau ta ere vivitia” ainge kajari mitia. Eto God ta ke ijioi kakajikitovora amo ungotenanena God ta ke susu be avo kiora kakajekea, eto ke ai ta sovera ari umbuto osaga memenga puvuresuja te mane oju asora te God na umbara onde ena avo simba ue iresora. Eto na pari ere ona amo ungo na Iesu Keriso ambo ambo ururovo ungotenau onde katitie sovera ikari embo God amina ungotena jo vahai ari avo ikau uhue jo vahai eto pe vahai amina ungotenau Bada Iesu Keriso ta Mamo God avo jakeka ijiroro amita degi usasa puvuresuja.
Enda nei embomeni ta degi duru javotoho puvija
Eto Keriso ta peka na ungo uhaja ainge nombo ungota peka mine ikara ururovo embo nei na kogue God jakeka aisora. Eto erevi hotembevu, Iesu puvuna amo God na Judea ta ohihi hondate asi onde ena avoeto Iesu amo Judea embo hondate asi puvuna eto enda nei embomeni na God ta jo ari avo enana na kito God jakeka ara puvuna amita ke amo einge kajari mitia “Eto ari no avoeto enda nei embomeni ta da ta enana ga umo jakeka ijie no javota haveni aisora” ke ainge eto 10 nei amo “Ungo Judea embomeni te enda nei embomeni te aingeto vahaita eto tunga javotoho evujo” eto ke nei amo 11 “Ungo enda nei embomeni Bada jakeka evujo eto ungo embo tapa Bada ta degi haveni evujo”. 12 Eto Isaiah na ke einge kajena “Eto embo Jesse ta meni King David amita ahije vahai amina ereto enda nei embomeni amita titi jigari embo ururou kogue ke be ijiroro enana ta Bada aisuja”, ke ainge kajena. 13 Eto pari erena emo ungo God ke be ijirovo tumota ari God amina ungota degi peka te tunga jamo ari te ikitirou uhue Ahihi Otohu ta sovera ari umbuto God na ambota ikau umbava onde ena avo simba ue tunga javotoho ue irivujo.
Paul ta pure ta ke.
14 Eto nau namei kamei na ungo tumota ae ue teho kajae rate ungo eonga ate poekari mine ara eto onde katari mine ara ue tunga iketo ere ova amo na ere kogona te 15 God na pure nau ikena avoeto ari neite neite tapa erevi be hotembava ke ngahia na ere kaitena. 16 Amo na Iesu Keriso ta pure ari embo enda nei embo avoembo ikari avoeto pure avo ue ungota degi God ta duru javotoho hande ere ona amo enda nei embomeni Ahihi Otohu na egau God na enana ta degi pene javotoho umbaja ere ona. 17 Avoeto na God ta pure avo Iesu Keriso ga vahaita ere ona avoeto tunga javotoho ereona 18 te na ke erena emo embo nei nei na Keriso ta pure ereora avo ae rate nanena Keriso ta hondate ari na pure one enda nei embomeni na ingihe God ta ke itiketo agi ere ora 19 amo Ahihi Otohu ta sovera na ari neite neite one kogora amo da Jerusalem eto pambuto da Illyricum kakane ainge eto Keriso ta duru javotoho avo hande one ere ingihera. 20 Eto uje nau amo na embo nei ta tutuvi hurukari aita mane bande gerikeona te na eonga tutuvi huruketo bande gerikasona ke ainge eto God ta ke ingae embomeni enda nei ta pambuto Keriso ta duru javotoho hande eona. 21 Amo God ta ke einge kajari mitia avo kogue eona, “Eto kiae embomeni na kesora eto matu ingae embomeni na ingito ke be aisora” 22 eto na pure ainge ere ovona amina ungota degi sausau pambae amore ere ovona.
Paul na Rome embomeni kesi pambasuja.
23 Eto na jua koso be ungo kiae enda nei nei eita pahue pure ere ovona avo pure etene irae etei 24 enda Spain ta pambasi pambuto degi ta heteto ungo te umoro isapa ue ungota pekari avo kito pambasona. 25-26 Rate na kiti amo ekalesia da Jerusalem ta mitera amita pure ta pambuto da Macedonia te da Achaia te ta ekalesia na koro siriketo enana da Jerusalem embo nei nei donda ambupu eto koro irae embomeni ta koro siriketo nanena ikana ijie hande iketera avo ikasi pambasona. 27 Eto koro amo enana ta jo tapa na ikasi uje eto iketera amo teho hande ae rate Bada ta ke avo Judea embo na enda nei embo ta degi hande ore ere ingihera avoeto hande mine haja baja avo iketera. 28 Avoeto na enana ta hande iketera avo umbuto pambuto ungota ingeni ta iketo enda Spain ta pambasi pambuto ungote arumbeto umoro asona 29 Eto na kogona amo ungote umoro ue Keriso ta osa ari avo mine kiara aisora. 30 Eto nau namei kamei Bada Iesu Keriso ta javota eto Ahihi Otohu ta osa ari na namo avoembo pari ururovo na degi ta pahue kitoho embo tambasona avo eto nau javota pari evujo. 31 Eto enda Judea jo ta Keriso kiae embomeni amina na tasora avoeto tiumbeto pambana eto Judea ekalesia na koro eremite tapa umbara amite tapa pari evujo. 32 Eto God na uje au kito amo na pambuto ungote jangu indie tunga javotoho asona 33 te God ta peka ungota degi iroi, amen.