16
Pekari ta ke
1-2 Eto ungotenau du Phoebe amo da Cenchreae ekalesia pamone ta pure ari pamone avo ungota degi puvuresuja amo ungo Keriso ta embomeni be kito avo pekevujo. Eto pamone amina embo isapamane te eto namote tapa hondate euja avoeto puvuto amina donda do uje au kito hondate evujo. Eto pamone Prisca te amita ivu Aquila te amo namote Iesu Keriso ta javota pure ere uaetera avo ere pekitena, eto enana ta vasiri na na orekitie enana sari ari haite ea amo nanena vahai osa ae rate enda nei ekalesia tapa na enana osa ereora. Eto ekalesia tapa enana ta bande ta torukeora amite tapa ere pekitona. Eto nau namei Epaenetus amina enda Asia ai ta kiti jo haperekenu Keriso ambo ambo ena avo ere pekitena. Eto nei amo Mary na ungo embo pure ngahia ena avo ere pekitona. Eto apostel embo pepeni Andronicus te Junias te amo nau ke vahai embopo namote tapa tipura uera amina na Keriso ambo ambo ae kitita amo enana embo heriso amina Keriso ambo ambo uera avo ere pekitona. Eto nau namei Ampliatus avo Bada ta javota osa ere ona avo ere pekitona. Eto ungotena Keriso ta pure vahai embo Urbanus te nau namei be Stachys te avo ere pekitona. 10 Eto embo Apelles amo memenga kina te toae Keriso tumota ere ouva amite eto embo Aristobulus te amita bande vahai embomeni avo ere pekitona. 11 Eto nau da Judea embo vahai Herodion amite eto embo Narcissus ta bande vahai embomeni Bada ta javota mitera avo ere pekitona. 12 Eto pamone heriso Tryphaena te Tryphosa te avo Bada ta pure ngahia be na ere ora avo ere pekitona. Eto nau du Persis amite tapa Bada ta pure ngahia na ere ua avo ere pekitona. 13 Eto Bada ta meni Rufus amite amita e te na aja nau na arako uija avo ere pekitona. 14 Eto embo javo Asyncritus Phlegon te Hermes te Patrobas te Hermas te enana amita namei kamei tapa enana amiga torukeora avo ere pekitona. 15 Eto embo Philologus te amita ae Julia te embo Nereus te amita du te Olympas te Keriso ta embomeni enana ga tapa mitera avo ere pekitona. 16 Eto Bada ta ke ta mune tavo mine ara ari amina osa mine ara evujo. Eto Keriso ta ekalesia tapa eita mitera amina ungo ere pekitora.
Ke tutumo
17 Eto nau namei kamei ke erena amo embo ta hotembari sokova na Iesu ta ke ate poekitiroro amo ungo teto tiambueto beasova avoeto ari avo toto be kogue irivujo. 18 Eto embomeni amo Iesu Keriso ta pure ari embomeni mane rate ujeje sasapura ta pure ari embo amina ke gamo na poekitie ijiore ke kiae embomeni na ambo ambo eora. 19 Eto ungona God ta ke avo ambo ambo ere ova amo embo tapa na kiari avoeto na nau jo tapa na osa ere ona. Eto ungo ari jajavotoho kiari embopo ue ari sasapura avo mane kesova te toava uje ereona. 20 Eto ari ainge ururovo jo jamo jamo ari ta God Mamo amina Satan umbuto ungota tombuta tau karaun eto beasuja avoeto ungotenau Bada Iesu ta hondate ari avo ungota degi iresuja. 21 Eto nau pure vahai embo Timothy te nau da vahai embo Lucius te Jason te Sosipater te na ungo ere pekitora. 22 Eto na Tertius nanena Paul ta pe ta ke erevi ingito ungota degi ere kaitena amo Bada ta javo ta ungo ere pekitona. 23 Eto na Paul embo Gaius amina na undurari javotoho ere ua amite ekalesia amita bande ta torukitora amite tapa ungo ere pekitora. Eto da ta koro simba ari embo javo Erastus te ungotenau namei Quartus te na ungo ere pekitera. 24 (-) 25 Eto duru javotoho amo Iesu Keriso ta ke avo hande eona avo ungo na ingihirovo God na ungo jigou hetasova. Eto ke emo matu be rate ondikari iriuja 26 avo enda tapa ta embomeni na daroho irari God avo embomeni na ke be ijie ambo ambo ara God na ijinu peroveta na kakajekea ke avo araha tambu ta harikeore ingiova. 27 Eto Iesu Keriso avoembo God kiari embo vahai amita degi usasa puvuresuja, Amen.