1 CORINTHIANS
1
Paul na da Corinth embomeni ta degi ahari kihi kajena
Na Paul God ta apostel ana God na engerekena amo namote ungotenau namei Sosthenes te aingeto Iesu Keriso ta embo ototohu God ta ekalesia da Corinth ta miheva amita degi ungo pekihe ahari erevi ere kajihera. Eto ungote namote eto enda tapa embomeni te amuna Bada Iesu Keriso ta javota pari eagora avo ingeni jageni kogumbeto otohu ara God na jage eria. Eto ungotenau Mamo God te Bada Iesu Keriso te na ungota degi peka te hondate ari te ikasora.
Ahihi Otohu ta sovera ari
Eto ungona Iesu Keriso ta degi hondate ari isapamane be umbeva avoeto na God ta degi osa mahainge eagona, amo ungota degi God ta ke kiari te oje kahari javotoho te tapa inono eagova avoeto osa ere ona eto Keriso ta ke hande ore tapa humbuheva avoeto ungo Bada Iesu Keriso puvuresuja avo simba ue nei do toae Ahihi Otohu ta sovera ari tapa inono ta hande eto ere humbuhava Eto amina jigou sovera eto mihirovo Bada Iesu Keriso ta iji puvuresuja amo ungota degi mane pehumba aisora te God na ungo amita Meni Iesu Keriso ungotenau Bada amiga vahaita ava umbuna avoeto amina ungo mane toasuja te simba ue iresuja.
Ekalesia na kaheketo boru mine jumba ea
10 Eto nau namei kamei, nanena Bada Iesu Keriso ta javota erena, ungo kaheke kaheke eto boru mane jumbasova te jo vahai hotembari vahai eto irivujo. 11 Eto embo Chloe ta bande ta iragora embomeni na puvuto nau namei kamei ungo na boru jumbuhe irari ke ehere ingena 12 amo ‘Na Paul ta ke ambo ambo eagona,’ eto embo nei na, ‘Na Apollos ta ke ambo ambo eagona,’ eto embo nei na, ‘Na Cephas ta ke ambo ambo eagona,’ eto embo nei na, ‘Na Keriso ta ke ambo ambo eagona,’ ke ainge ijie miheve puvuto ehere ingena 13 te Keriso kaheke kaheke eto hande arote? Eto na Paul ungo embo na tehere sari uenete? Eto na Paul javo nau ta bapataito uevete? Ari aingeko avo irae bera 14 eto na ungo bapataito ae rate embo Crispus te Gaius te avo ingeni nau na bapataito uena avoeto na tunga javotoho ere ona 15 te ungona javo nau ta bapataito ari ke avo mane aisova 16 te embo Stephanas ta hatira ga tapa bapataito uena te nei uenete aere amo na kiaera. 17 Eto Keriso na na pambuto embo bapataito ana ke ae rate amita duru javotoho avo embo ta degi hande ana ikena. Eto enda embo ta kiari na ke avo hande ahena amo Keriso ta ji oreka amo sovera irae aehija.
God ta kiari te sovera te amo Keriso ta degi kiagora
18 Eto Keriso na ji oreka ta pehena amita ke avo pepehekari degi ta ere pahora amo sokova ke ijie urumbagora te ungotena God na umbuna embomeni amita degi amo God ta sovera ari ai ta humbagora. 19 Amita ke amo einge kajari mihia, “Eto na God nanena enda embo ta kiari amo haeketo humbuto gosukano irae aisuja,” ke ainge ena. 20 Amo enda ta kiari embo davore? Eto enda ta ke embo davore? 21 Eto enana ta ke tapa amo God na ehei ke be ambu ere ua. Amita be amo embomeni na God kesi ere uahera te God kiari inono ae eo God na amita kiari na Iesu ji oreka ta pehena amita ke avo hande eo embomeni nei uhoho na sokova ke ere nei uhoho na ingito God ke be ere, oreketo ere uhua. 22 Eto Judea embomeni sovera neite neite avo kihi kito ke be asi uje ere ora te enda nei embomeni na embo pepeni ta ke avo kihi ingito ke ta gamo avo kesi uje eagora 23 te ke hande ere ora amo Keriso ji oreka ta teo pehena amita ke avo ijiore Judea embomeni na ingihe sokova ke eagora eto enda nei embomeni na ingihe haha puha, eto urumbagora 24 rate God na siriketo ere uhua embomeni Judea embomeni te enda nei embomeni na God ta sovera te kiari te amo Keriso ta degi kiagora 25 amo Keriso na embo oreketo ji oreka ta pehena amo embo na sokova ke eagora te God ta kiari te sovera te amo embo ta kiari te sovera te aingeko mane rate pajire be ra.
26 Eto nau namei kamei, ungo God na siriketo umbuna iji te amo ungota irari mo do aingere avo be hotembevujo. Eto ungo embo heriso amo kiari embopo eto donda embopo eto embo pepeni ta meniundi eto ungo isapamane manera. 27 Te God na enda ta kiari embopo te sovera embopo te avo me kiagora kiae embopo ivo ambu embopo te avo siriketo ere uhua. 28 Amo enda ta donda, enda embomeni na kogue sapura ke eagora avo God na humbuto jigama asi uje ere ua, amo enda ta embo pepeni na be ambu ara ari ainge amo ere ua. 29 Avoeto enda embo tapa na God ta tihi ta heteto, “Na, na” ijie dago embo pepenira ke ainge avo ari irae be ra. 30 Te God na ungo humbuto Iesu Keriso ta jo ta ikehei miheve ungota kiari te javotoho ari te otohu ari te ari sapura ombari te amo amina ere ua. 31 Avoeto ke einge kajari mihia, “Eto ungo jakeka asi eto kito amo Bada vahai avo jakeka evujo.”