2
Iesu Keriso ji oreka ta teo pehena amita ke
Eto nau namei kamei, eto na pambuto God ta ke ungota degi hande uena amo embo ta hotembari ke avo ae eto embo emo ke embo na eria ainge ara na ke ae rate na ungote mihie amo Iesu Keriso ji oreka ta teo pehena amita ke avo pere ehene ingihava. Amo na ivo embo ke ijie ke amo ae rate na embo teho avoeto joru te tapa ke amo ehene ingihava eto ke hande ue oje kahihena amo ungo na ingihe embo ta hotembari javotohora ainge ijie sago kiagova ae rate Ahihi Otohu ta sovera na ke amo ene kogueva. Amo embo ta hotembari avo humota ava ae rate God ta sovera avo ano kito humota ava ijiena.
God ta Ahihi Otohu ta kiari
Eto na God ta pure ari embo ototohu pepeni amita degi ke hande eagona amo kiari ke peni be avo eagona amo enda ta embo pepeni ta kiari amo enda ta irae aisuja avoeto amina ae rate God ta ke peni ojikari avo enana ta degi hande eagona eto God na enda ae kihi ta amo ungotenanena ke avo ingiho God ta usasa ta toruera God na sirikena. Eto ke avo enda ta tihi jigirikari embopo na ingito ingaesira ea te ke avo ingaehera amo Bada usasa te amo mane ji oreka ta taehera ke ainge amo einge kajari mihia, “Eto God na God osari embomeni ta degi ari do asi sirikena amo tihi na kiae eto oje na ingae eto embo ta siro na hotembeto hambae,” 10 ke ainge avo mihia te eha oroho emo God ta Ahihi Otohu na eha oroho harikihoi ere kogora. Eto Ahihi Otohu amina jombure ue amo God ta ke hotembari peni ojikari amo ere kogua 11 eto ari amo erevira, embo ta hotembari jo ta amo embo nei na kiae rate ahihi amita oenga na tohota hotembari jo ta amo ere kogua ainge dombo embo na kiae rate God ta Ahihi na God ta hotembari jo ta amo ere kogua 12 eto embo ta ahihi avo ikae rate God ta Ahihi avo ungotenau jo ta ikehei horeto mihie God na ungotenau hande ikena amo amina harikeoi kiagora. 13 Avoeto ke hande eagora amo enda embo ta kiari manera te God ta Ahihi Otohu na uhu ta ke avo embo ta jo ta ijioi ingihe embo ta degi ke hande eagora. 14 Eto God ta Ahihi embo ta jo ta irae embo amina God ta ke avo ingito sokova ke ijie ganini eaguja amo uhu i ta ari avoeto embo amo ingari inono ae ra. 15 Eto embo Ahihi Otohu humbari embo amina ari tapa amo ingihe inono ta sirikaguja te embo Ahihi Otohu umbae embo amina embo nei ta ke ingeaguja amo ari haiteko mane avoeto tuha eto iraguja 16 amita ke amo einge kajari mihia, “Eto embo amuna Bada ta siro ta hotembari avo kiae avoeto Bada mane ahe poekahija,” ke ainge kajari mihia rate ungotenamo amo Keriso ta hotembari amo ungotenau jo ta mihia.