2 JOHN
1
1-2 Na John ekalesia ta okose nanena umo God na humbari evohu no degi ta ahari erevi ere kajihena amo God ta ke be ari na umo osa ue no meniundi te tapa ere pekihena eto ke be amina ungotenau degi ta oroho eto daroho iresuja avoeto nane vahai ae rate ke be kiari embomeni amite tapa na umo osa ere ora. Eto ungotena osa ari na ke be ari na mihiroro God Mamo ta eto amita meni Iesu Keriso ta hondate ari te jo ari te pekari te na ungotenau degi ta iresuja.
Ke be ari te osa ari
Eto no meniundi na God Mamo ta ke peni agi ue ke be ari na mihovoreija avo ingito tunga javotoho be ereona eto nau osa ari evohu ke ere kajihena amo ke eha kajae rate ke mahu ihikari ta ingihava amo osa mine ara ari ta ke avo be simba ava ere kajihena. Eto ihikari ta ingihava amo osa ari na irova ena eto osa ari ta ke susu amo God ta ke agi ava ena vahai aravora. Eto ke sokova hande ari embomeni na enda tapa ta hembuhe Iesu Keriso amo mamo ta degi ta eto puvuto visi umbae ke eagora amo Keriso ta kitoho avoeto ke sokova eagora te ungo pure ngahia eto umbeva avo veto pambuoi ungo hotari mane humbagova na simba evujo. Eto embo Iesu Keriso na ahe poekena avo toto degi nei ta huhevasuja amo amita degi God irae rate Keriso ta ahe poekari ai ta iresuja amo God mamo te God Meni te amita jo ta iresuja. 10 Avoeto embo na puvutuhue ke sokova avo hande ururoro ingito Keriso ta ahepoekari mane kito inena embo avo mane pekihe humbao bande ta horasuja 11 eto pekasoa amo embo amita pure sapura ai ta kaju ere oa aravora.
Ke tutumota
12 eto na no degi ta ke neite neite ahena te na no degi ta sausau pambasona avoeto ahari eita ke koso mane kajasona te nane pambuto ungote tombu mine kiara ue ke neite neite amo ijie tunga javotoho aisora. 13 Eto no jao ta meniundi God na siriketo humbari amina umo ere pekihera, Orere re.