3 JOHN
1
Na John, na ekalesia ta okose nanena nau osa ari embo Gaius no degi ta ahari erevi ere kajihena, eto nau ke be na umo osa ere ona. Eto nau namei no Ahihi javotoho mihei kogona ainge eto no hamo te ari nei nei tapa amite javotoho na ue iroa pari ere ona. Eto umo God ta ke be avo humota ue iragoa avo ungotenau namei kamei nei uhoho na puvuto ehere ingito tunga javotoho be ehena. Eto nau meniundi na ke be ta iragora avoeto duru vahai amina eoi tunga javotoho eagona.
Embo Gaius ta ari jakeka ena
Eto nau namei no namei kamei umo hamoari amite umo hamo ae amite tapa humbuto unduagoa amina puvutuhue ekalesia eita mihera amita degi ere ingihe tunga javotoho ereora. Avoeto hondate ari deina ao enana ta pambari amo ejeha au avo ejo God kito osa ai. Amo Keriso ta javota pahue God kiae embomeni ta degi ta hondate ari mane humbagora avoeto ungotena enana ta namei kamei na hondate ikihiroro humbuhuro God ta ke be avo ungotenane hande asora.
Embo Diotrephes te embo Demetrius te
eto na ahari koso mane tuhaupa ekalesia ta degi ikehena te embo Diotrephes na tihi jigari amina asi uje ue nau ke umbae eaguja 10 avoeto aita pambuto amina ari do eaguja avo harikano ingesora amo amina ke sokova hande uoi dagota javo sapura ere ova eto avo pere mane rate ungotenau namei kamei aita pambagora amina umbae ue namei kamei nei nei na humbasi eagora te amina haeketo ekalesia toto pambara ohimbaguja. 11 Eto nau namei, ahe kihira sapura ainge avo toto ahe kihira javotoho amo davore avo kito ambo ambo ue erevi hotembejo: ari javotoho ari embo amo God ta Meni rate ari sapura eagora embo amo God mane kiagora. 12 Eto ke nei amo embo Demetrius amo embo tapa na avo Demetrius javotoho ke eagora eto God ke be ari Ahihi amite tapa Demetrius javotohora eaguja avoeto dago te tapa Demetrius javotoho ke eagora eto dago ke be eagora amo ungo kiarira.
Ke tutumota
13 Aravora na ke isapamane ano ingaeheva te ahari eita mane kajasona te 14 na sausau pambuto ungote tombu mine kiara ue ke amo ano ingesova. 15 God ta peka no degi ta iroi. Eto no namei kamei eita mihera amina umo ere pekihera. Eto dagota pekari avo namei kamei umote mihera avo vahai vahai ejo ingore.