JUDE
1
Jude ta ahari
Na Jude, Iesu Keriso ta pure embo eto James ta namei nanena ungo God na humbuto osa eaguja embomeni Iesu Keriso na simba eaguja avo engekari ta veagova ungota degi ahari erevi ere kajihena eto God ta peka te jo ari te osa ari te ungota degi peni vahai ai.
Ekalesia ta kitoho embopo
Nau osari namei kamei eto God na ungotena oreketo humbari ta ke kajasi uje eto ihiketo kaehena te ngahia nei puvei avo toto God ta ke ungotena amita embomeni ta degi ikari avo sovera eto jigihe kitoho ta degi isoro ava ere kaehena amita be amo erevira amo embo nei uhoho na ungota jo ta kiae ojikari na horeto hamo ta ujeje sasapura asi uje isapamane uore ari sasapura teto hatihe God na ari sasapura hotembeto toari ta ke avo jigiore eundu uoi ari sasapura eoi ungotenau Bada eto embo okose Iesu Keriso avo ere egikihera, avoeto hajire amo God uje ae ue ere ora kesora amo God ta ke ta mahu kajari mihia ainge dombo avo God na ikau osaga pajire be kesora. Amita ahe kihira avo ingivujo, eto emita ke emo ungo mahu kiari rate hotembari avo humbuto puvurovote avo ere kajihena amo Israel embomeni enda Egypt ta mihio Bada God na oreketo humbunu pahuo embo nei uhoho God egikea avo tenu pepehekea. Eto amita ke nei amo Anera ta degi God na uhu i ta pure pajire be sovera te avo ikena te enana ungo pure avo ujeae eto toto pahuo God na kito humbuto “Chain” na punduto humbuto mume ta ikenu iragora amo iji ke kahari puvurou hajire God na ikau kesora avo simba ereora. Ainge dombo da Sodom te Gomorrah te da nei uhoho amita engihita amita embomeni na tiha paiha ue ari sapura neite neite avo uo God na kito ji na ikenu veto evekena amo embo na ari sasapura ururoro humbuto ji ta gosukau daroho ta evekasora amita ahe kihira avo ena. Eto ainge dombo embo ungote mihera amita tihi amo ari sasapura na tihi vavahikari amina ari sapura uore amina hamo ta tongopa eaguja God ta tihi jigari egikagora eto God ta Anera ototohu amo urumbagora. Eto ke be amo God ta Anera okose javo Michael amina Moses pehena amita hamo amita eto Satan ga boru jumbuna amo Satan hoviro ae rate ke einge ena “Bada na hajire ikau kesoa” ainge ena 10 te embomeni sasapura emina God ta Anera te ke pepeni te tapa avo be hotembae ue hoviro eagora te enana ta hotembari amo o ohu ta hotembari vahai aingeko amina enana ta Ahihi tehere pepehekehera avoeto God na hajire ngahia na ikau kesora. 11 Jove jove, enana embo Cain na ari ena vahai avo ere ora eto enana koro mine humbasi embo Balaam na ari sapura ena vahai avo ere ore eto enana God egikehera amo embo Korah na Moses egiketo hajire kina ainge dombo avo vahai kesora. 12 Eto ungo Keriso ta pondo ta vahaita uove enana na puvuto ungote vahaita eto God hotembae ue enana ta visi unduresi puvagora amo ungota tongopa mihia amo enanara avoeto enana amo johi ainge pisara na humbuto piroun eto pambuhoi ga veae eaguja eto nei amo ji jaise ainge be ari ijira te be mane eaguja avoeto koheketo veto sari eaguja aingera 13 eto nei amo enana ari sapura ue me ambuko eagora amo eva vasiri pajire be eto horo na papajiketo tongopa humbuto vihito hora ta ikaguja aingekora, eto nei amo embomeni amina kuro na sohuketo veto mumeta daroho ue iresora aingekora. 14-15 Eto enana embo sasapura amina puvuresora amita ke amo Adam ta heka hoka tapa 6 puvuo ambota 7 amo embo Enoch na puvuto ke einge ena, “Kivujo, Bada God na amita embo ototohu tapa ‘Thousand’ doitokore avo humbuto ere puvutuhua amina God uje ae ue ari sasapura neite neite ue God hoviro eagora eto God ta javo urumbagora embopo amita hajire ikaro memenga osaga kiagora ere puvutohora”, ke ainge ijie Enoch na harikena. 16 Eto embo emo ari urumbari embo uje amita ta pahue umo oenga na na ijie na javotoho rate embo nei sapura ra ke ainge ijie donda embo nei ta degi humbasi ue donda mamo ta degi hamo na osa ue humbuto ambota amo ehako sapura eaguja.
Kogue irivujo
17 Avoeto nau namei kamei erevi hotembevujo. Embo ainge puvuresora amo Bada Iesu Keriso ta apostels na ke einge ijie harikeo ingia. 18 “Iji tutumo auvihirou embo puvuresora amina God uje ae ue ungo kege ganini na urumbihe enana ta uje ta huhevasora” ainge ea 19 avoeto puvurora ea embopo amo puvuto enana ta hamo ta uje ta pahue ungo kaheke kaheke eagora amo enana ta degi Ahihi Otohu irae be ra. 20 Rate nau namei kamei ungo God ta ke Otohu avo be kito ambo ambo ue Ahihi Otohu ta sovera na pari evujo 21 eto God ta osa ari ta mihie Bada Iesu Keriso na ungo jo au vasiri daroho ikaja simba evujo. 22 Eto ungo God humota ae embopo avo jo evujo. 23 Eto enana avo ji peri ta evekara gosukihiroro oreto umbuvujo rate ungote tapa na enana ta ari sapura ta veagova na kogue mihie enana jo ururou ari sapura tapa uje ae ue irivujo.
God jakeka ari ta pari
24 Eto ungo ari sapura ta veagova simba ari Embo na ungo oreketo humbuto amita usasa ta ikau heteto ari sapura irae tunga javotoho te iresova. 25 Eto Bada Iesu Keriso ta ari avo embo ungotenau orekari embo God jakeka ijie amita degi usasa te sovera te tihi jigari te sago kiari te tapa oroho eto daroho iresuja, aravora.