REVELATION
1
Ari ambota puvuresuja amita ke John ta degi ikenu kajena
Eto book emita jo ta amo ari ambota do puvuresuja avo God na Iesu Keriso ta degi enu ingito amita pure ari embopo na iji isapa mihiroro do puvuresuja avo be ingora amita Anera ikenu puvuto pure meni John ta degi unu kogue kajena. Eto God ta ke Iesu Keriso ta degi ikenu humbuto ehako John ta degi ikenu humbuhe amo ke be perekarira ainge John na ena eto ari erei ta kajari amo porere mane sausau puvuresuja avoeto embo amuna ke erevi ehekaro ingito mane toasuja te be hotembihe tunga javotoho ari humbasuja.
John na Ekalesia tapa 7 pekena
Na John nane ekalesia tapa 7 enda “Asia” jo ta mihera amita degi ke erevi ere kajihena. Eto embo mahu mihahija, eto eha mihia eto ambota iresuja eto amita avo arumba peni ai ta Ahihi tapa 7 areto mihera eto Iesu Keriso amo God ta ari kito harikari embo eto vasiri te erari ta kihi humbari embo, eto enda ta kings tapa ta tihi jigari embo, aingeto amita degi ta eto ungota degi hondate ari te pekari te puvuresuja. Eto ungotena osa ari Embo Iesu na amita orosa na ungotena ari sasapura na andirari aravo bujeketo humbunu embomeni amita toho eto priests ea avoeto God Mama ta ke agi ue iresora avoeto Iesu Keriso ta degi usasa te sovera te daroho iresuja aravora, eto kivujo, amina johi ga puvutuhurou embo tapa na tihi na kogue avo tari embopo amite eto enda embopo tapa amite na osaga kogue sisisasi aisora, avo puvuroi ejo, aravora. Eto Bada God na ke einge eria, “Na mahu iragona eto eha mihena eto ambota iresona avoeto iji susu te kombu te donda tapa simba ari Embo Sovera te amo namora”, ainge eria.
John na Keriso kina
Eto na ungota namei John ungote tapa Iesu Keriso ta toho eto memenga te osaga te kogue sovera ari humbuto iragora embo nanena God ta ke avo ke be ijie Iesu humota eagona avoeto tipura ana ikeo tiuka javo Patmos ai ta pambuto mihene, 10 Bada ta jangu indari iji puvei God ta Ahihi Otohu ta sovera na jigei mihene nau kuho ta huin hindu ainge pajire be avo puvutuhoi ke einge ingena. 11 “Umo o hamo humbuto tapa do kesoa avo kaeto ekalesia tapa 7 eremita degi ikejo amo da Ephesus te da Smyrna te da Pergamum te da Thyatira, te Sardis te Philadelphia te Laodicea te amita degi ikejo”. 12 Ainge ijinu ingito amuna erei avo kesi egerembeto tutuvi gold na ari tapa 7 ainge avo usasa hamo ta tetembehere evekihera avo kehena. 13 Eto usasa ta jo ta amo Embo ta Meni avo heteto mihei kiarako ehena amita bo amo koso kaso tunga ta eto veto utu singi ta ari avo asukehija eto pupuri gold na ari avo temaketo heteto mihei kehena. 14 Eto amita siro amo parara be johi ainge eto o sheep ta hu ainge eto amita tihi amo ji peri vihiuja ainge kehena. 15 Eto amita utu amo auri ji ta ingagore eveketo pangaguja ainge eto amita ke hindu amo umo vuenga na hindu eaguja aingera. 16 Eto amita ingeni be ta amo kuro tapa 7 ainge jigito mihia eto asivo amo oiho oiho ti perekari avo amita pe ta eto puvutuhua, eto amita tombu amo iji na heri heri eaguja aingera. 17 Eto na avo kito joru ue veto amita utu ta peheto mihene amita ingeni be na nau siro ta tembihie ke einge ijija, “Umo joru mane asoa, na iji kombu ta eto iji susu ta irari embo 18 vasiri te daroho iragona. Eto na embo pepehekagora avo simba ue peheto pambuto iragora amita degi javo ‘Hades’ amita bokiri pe ikari jigito iragona. 19 Avoeto iji eha amita ari te ambota do puvuresuja amite avo eha ururono kogue kajejo embomeni eheketo kiore. 20 Eto kuro 7 ainge nau ingeni be ta mihia eto usasa 7 tutuvi hamo ta tetembehere mihia amita be amo erevira, kuro 7 amo ekalesia tapa 7 amita Anera eto usasa 7 amo ekalesia tapa 7 aingera.”