3
Bada ta egerembeto puvurari
1-2 Eto nau tunga humbari embomeni, na ahari mahu kajihena amite eha ere kajihena amita jo ta amo ari do puvuresuja amita ke avo peroveta mamahu na kakajekea amite eto ungotenau orekari embo Bada Iesu na ungo daingeto iresova amita ke avo apostero na hande eagora avo be hotembihe siro pure ava ere kajihena. Eto ke kihita amo erevira, iji tutumota puvutohururou embo hamo ta ujeje osa ari embopo amina puvuto ungo kege ganini na ungo urumbihe ke einge aisora, “Iesu puvurari ta oje ena amo daingere? Ungotenau mamahamane mahu sasari ea eto enda ehara ta ena ai ta eto puvuto eha oroho ere ora amo nei puvurae irari vahai avo iragora te Iesu daingetare?” ke ainge ijie ke be erevi teto hatihe aisora amo iji ehara ta God na ke enu enda te uhu te ena amo God na umo humbuto enda ena te ari sasapura uo kito umo na ikenu irerembeto enda mahu avo humbunu irae ena. Eto uhu te enda te eha mihia avo God ta ke na simba ururou God kiae embopo ta hajire ikau pehasora amita iji puvutuhurou God na enda te uhu te avo ji na ikau eveketo jaekau irae asuja.
Rate nau tunga humbari embomeni ke vahai erevi jenambu avojo amo Bada ta degi ta jua tapa 1,000 amo iji vahai aingeko eto iji vahai amo jua tapa 1,000 aingekora te embo nenei na Bada na oje ena amo sausau ikae mihouva, amo ainge mane rate embo peheto ari sasapura ta hajire kesora avo uje ae eto ari sapura toto jo haperekarote avoeto enana ta iji isapa kosoko asusumbeto ere ikihia.
10 Rate Bada ta puvurari iji amo pegene embo na puvurarako ururou uhu i ta asavi pajire ijie saivihirou uhu i ta donda iraguja tapa amo eveketo jaekihirou enda te enda ta donda tapa amo irae aisuja. 11 “Eto ari ainge amo ambota puvuto ere hua avoeto ungo dainge eto nununga ue irovo?” 12 Ungo God ta ari be avo jigama ue vasiri be ue otohu ururovo iji avo sausau puvuroi. Eto iji amite uhu i ta perimbeto vevere pajire be au donda tapa amo sigeto irae asuja. 13 Eto ungotena Bada na oje ari simba ere ovora amo uhu eha enda eha eto ari jajavotoho ari da avo simba mihera 14 avoeto nau namei kamei ungo simba ue ari sasapura irae tongopa irae ue irirovo Bada puvuto ungo peka ta irirovo hambasuja.
15 Eto ungo jo ahereketo God ta degi hurova bada simba ere ua avo hotembevujo, amita ke amo ungotenau namei Paul amo ungotenau tunga humbari embo amina ungota degi kajena amita kiari amo God na hande ikari humbari ra 16 te Paul ta ahari kajena amo do aingere amo na kiarira amo ke pepeni amo ke be hambari haite rate ngahia avoeto embo kiae embopo eto hotembari sasapura embopo amina Paul ta ke jigiore okokombaguja eto God ta ke tapa amo eagore sapura eaguja avoeto enana ta ahihi avo pehasuja.
17 Aravora te nau namei kamei ungo oje kahehena aravora avoeto ungo embo God ta ke pepeni poekari embopo amita ambo ambo mane aisova te God ta ke be ai ta heteheva aita mihie 18 ungotenau orekari embo Bada Iesu Keriso be kogue amita hondate ari na pajivujo, amita degi usasa eha oroho eto daroho iresuja, aravora.