APOSTERO TA ARI
1
Ajao Theophilus, ahari kihi kajihena amo Bada Iesu ta vasiri te ahe poekari te kajihena. Eto Iesu na amita ambotani siriketo humbuto God ta Ahihi Otohu ta sovera na ahe poekari ke nei nei iketo God ta degi ta vihito pambuhija amita ke kihi kajihena. Eto Bada Iesu ji atahu ta teo pehena ehako vasiri te erena iji tapa 40 amita jo ta iji nei nei Iesu na amita apostel ga arumbeto hihi tirina. Eto enana Iesu kito amita ke ingito ke einge ea, “Ke be, God ta Meni Bada Iesu vasiri te erehija” ainge ea. Eto Iesu na enana ta degi God na embomeni daingeto amita toho humbuto enana ta King asuja amita ke avo ahe poekena.
Eto iji vahai, amina ke einge ena, “Ungo Jerusalem jo ta eto mane pambasova rate nau Mama ta hande noma kajena avo simba evujo. Na mahu ke ijiena amita be amo John na umo na bapataito uija rate iji isapa eto God na amita hande ikau ungo Ahihi Otohu na bapataito aisuja.” ke ainge Iesu na ena.
Iesu na uhu i ta vihina
Eto iji nei enana vahaita pahue enana Iesu ta degi ke einge eto ingia, “Bada, inena oroho Roman embopo ta simba ari haeketo dago oenga independance ikaote?” ainge eo Iesu na ke mine einge ena, “Nau Mama na iji ikarira te ungo mane kiagova, rate Ahihi Otohu ungo ta hamo ta puvurou ungo sovera peni vahai humbuto nau pehari te ehako vasiri te erari amita ke sovera eto Jerusalem jo ta eto Judea ta, eto Samaria ta, eto enda tapa ta eto ke hande asova.” eto ke ainge enu irae unu Bada Iesu na vihito uhu ta pahunu amita ambotani arerembeto koguo johi na ahurekena. 10 Eto enana kogue Bada Iesu ehako kesi ue mihio embo heriso asukari parara te enana ta jo ta irerembeto puvuto 11 ke einge ea “Galilee embopo ungo do ue arerembeto uhu kogue miheve? Iesu na Mamo ta degi pambija ehako ainge dombo ambota puvuresuja.”
Judas ta hondate daingeto umbua
12 Eto tiri Olives amo Jerusalem engihita erevi ea. Eto enana tiri ta eto 13-14 Jerusalem utu na puvuto irari bande jo i ta vihito vahaita pari ea, embo ta javo amo Peter, te John te James te Andrew te Philip te Thomas te Bartholemew te Matthew te James, amo embo Alphaeus ta meni te, Simon amo Roman embopo tihi jigari uje ae ena, eto embo nei Judas amo embo James ta meni te Iesu ta namei kamei te evohu nei nei, eto evohu vahai amo Iesu ta e ra. 15 Eto iji tapa pari ere uahera amita jo ta iji vahai embomeni tapa 120 pari ue mihio 16 Peter na ereto ke einge ena, “Nau namei kamei iji mahu be mahu Ahihi Otohu na King David ta degi ke enu kajena amo Judas na Bada Iesu humbuto kitoho embopo ta ingeni ta iketo amita pure toasuja avo eto tona, amita ke amo King David na Psalms ta kajari einge mihia amo ‘Irari da amita embo na mane horasora rate amo teho iresuja,’ eto ke nei amo, ‘Amita pure embo nei na asa humbuto pure asuja’ ainge King David na kajena. 17 Eto Judas amo Iesu na siriketo umbuna avoembo dago apostel vahaira. 18 Eto isoro embopo na Judas ta koro ikeo humbuto pambuto enda umbuna eto amita jo ta pambuto tiambueto veto hini kaeto perara enu se arahata ijejembeto puvuna, 19 avo eto amita duru embo tapa na sau sau ingito enda javo orosa enda ikihara. 21 Avoembo oroho ungotena Judas ta asa ta embo nei siriketo humbasora eto amina Iesu ta irari amita ke be avo ungotenamote vahaita eto hande asuja. 22 Embo amo Bada Iesu ta bapataito ari iji te eto pambuto amita uhu ta vihari iji te dago ga vahaita uija avo orereto humbasora.” Ainge enu 23 embo tapa na embo heriso ahe kihira ea, embo heriso amita javo Joseph Justus te Matthias te ra. Joseph Justus ta javo nei amo Barsabbas ra. 24 Eto ahe kihira eo, enana embo javotoho sirikasi uje eto God na hondate aja pari einge ea, “Bada, embo Judas na amita ari sapura ta hajire humbuto toho ta da ta pambija, 25 eto inena embo tapa ta jo kiarira avoeto no uje ejo ingore, no pure embo be siriketo umbare” ainge pari eo 26 ituha tuho te koso te jigio Mathias inono ena avo eto amina ihiketo ambotani 11 ga pure ena.