2
Ahihi Otohu ta puvurari
Eto Iesu ta pehari vasiri te erena hura tapa 7 amita ambota Judea embopo ta pondo iji javo Pentecost puvuna. Amita iji te Iesu ta ambotani vahaita mihio asavi peni vahai be pisara ainge puvuto bande ta horeto bande jo enetena. Eto ji peri ta kiari ainge perimbeto puvuto embo vahai vahai ta siro ta hetena. Avoeto embo vahai vahai embo da nei nei ta ke jigama ea amita be amo Ahihi Otohu na embo vahai vahai ta jo ta horeto siro hirikenu enda nei nei ta ke avo jigama ere uahera. Eto Judea embopo God osa ere uahera Pentecost pondo asi enda tapa ke nei te nei te jigama ue puvuto Jerusalem mihahera. Eto mihie asavi ingito Iesu ta ambotani ta bande ta asavi ta be kesi pambua. Eto enana ta ke oenga oenga Iesu ta ambotani ta pe ta ijio ingito ti kakambuketo vani vini eto einge ea, “Amita be amo deire? Enana Galilee embopora rate enana dago enda nei nei ta ke na erera. Dago Parthia embopo te Mede te Elamites te Mesopotamia enda ta embopo ra te Judea embopo te Capadocia te Pontus te Asia te 10 Phrygia te Pamphylia te Egypt te Cyrene ke nei nei enda Libya jo ta ra te 11 Rome enda ta eto amo Judea embopo be ra te ke nei embopo amo Judea ekalesia embopo ambo ambo ere ora te Crete embopo te Arabia embopo te tapa aingeto mihia rate dago God ta ari nei te nei te amita ke dago ta ke oenga oenga embo vahai vahai na ere ingihera.” ainge eo 12 ti kakambuketo vani vini ue “Amita be amo deire” avo mine ara eto ea. 13 Rate embomeni nei nei na ganini ari ke ijie eto einge ea “Enana wine indera avoembo tihivi oi ere ora,” ainge ea.
Peter na Judea embomeni ta degi ke ena
14 Eto Peter bande jo ta ambotani 11 ga ereto heteto embo tapa bande ahone ta mihia amita degi ke einge ena, “Nau Judea embomeni da nei nei ta pambuto mihovova egerembeto puveva amite Jerusalem embopo te oje kahasona ingivujo. 15 Ungo embo nei nei na embo evohu erevi tihivi ari ke ereva. Amo ke sokova ra. Emo ihotera eto embomeni ihote mane tihivi eaguja. 16 Ainge mane ra. Ungo iho emo ere kogova amo God na ke eremita amita peroveta Joel ta ikenu einge kajena, 17 ‘God na einge ena, iji ambota na nau Ahihi Otohu embo tapa ta hamo ta overekasona eto ungota meniundi na iji ambota ke asora eto ungo ta singapora na God ta ke be ehure ta kesora eto ungo ta evovo embopo na ehure asora. 18 Eto Ahihi Otohu nau hondate ari embo evohu ta degi ambo ta ke ikau asora. 19 Eto na ari sovera uhu te enda te aisona amo orosa te ji iposi te ainge aisona. 20 Eto iji seikano mume aisuja. Eto hariga na gaieto orosa ainge asuja. Eto amita ambota iji dombo be javo Bada ta Iji puvuresuja 21 rate iji aramite embo amuna God ta degi jage au God na hondate eto humbasuja.’ Ainge God na enu peroveta Joel na kajena.
22 Israel embomeni ungo ke ingivujo, God na Iesu Nazareth Embo ta degi sovera ari ikenu humbuto ungota orohuta heteto vasiri neite neite ena amo God na embomeni ta degi amo amita pure ari embo be kiora ena aravo ungo mahu kiarira. 23 Be amo God na amita uje ari ke mahu ena avo eto uija amo ungo na Iesu humbuto Roman embopo ta ingeni ta ikeheve humbuto ji atahu ta tehere pehena, amo ungo ta ingeni na eheva. 24 Rate God na enu vasiri te erihija amita be amo embo amita sovera isapamane avo eto God na use aherekenu vasiri te erihija. 25 Emita ke amo David na einge ena, ‘Ke be avo Bada namote iraguja eto hondate eaguja eto God ta sovera na jigei mihena 26 avoeto na tunga javotoho ere ona. Nau ivivi na osa ari ke God ta degi erena. 27 Eto na peheto pahue osaga mane kesona. Umo nau ahihi embo pepehekari degi ta mane toasoa eto no pure ari embo ta hamo mane sari aisuja 28 rate nau hoenge inena humbuto nau degi ta ikao egerembasuja. Eto na no degi ta pambuto tunga javotoho asona.’ ainge King David na ena.
29 Nau namei kamei ungo be hotembevujo, eto na King David na embo ta ke do kajihena avo ano ingesova amo ke be eto David na pehenu panga ho ta ikeo mihie sari ena, eto panga amo da ei ungotenamote mihia. 30 Rate David amo perovetara eto God ta noma kajena amo amina ingina. God ta noma kajena amo David ta ambo be ta amita ahije vahai na embo hondate eto David ta noma jigesuja. 31 Avoembo David ta ke be kajena amo David na amita ahije amo embo ta hondate embo hoita kito amita ke kajena. Ke kajena amo embo ta hondate embo ta ahihi na pehari embo ga mane iresuja eto amita hamo mane sari asuja. 32 Embo ta hondate embo amo Bada Iesu peheto ehako vasiri te erena avo ungotena kiarira. 33 Eto amina God ta degi pambuto God ta engihita arumbeto pure ere ua. Eto ke mahu ikena avoembo Iesu na Ahihi Otohu ikehei veto puvija. Eto amita vasiri amo ungo ere ingiheva eto ere kogova. 34 Be amo King David uhu ta vihae rate ke nei einge kajena, ‘God na nau hondate embo ta degi ke einge ena, 35 ‘Umo degi dombo be nau ingeni be ta arumbeto mihima eto na no isoro embopo andirono jamopo asora’.’ ainge enu David na kajena. 36 Avoeto na ungo Israel embomeni tapa ta degi ke tambueto ano ingivujo. Embo Iesu ungo na ji atahu ta teheva amo ungotenau hondate embo aravo God ta Meni Bada Iesu.” Peter na ke ainge enu 37 embomeni tapa na jo peni vahai be eto Peter te ambotani tapa ta degi ke einge ea, “Namei kamei, dago do aro?” ainge enu 38 Peter na enana ta degi ke einge ena, “Ungo embo vahai vahai na ungota ari sasapura toto God ta degi egerembeto Iesu ta javo ta bapataito aisova eto God na ungota ari sasapura jenambu asuja eto God na amita Ahihi Otohu ungota degi hande aisuja. 39 God na ungote ungo ta meniundi te enda embomeni tapa avoembo ke ena. Tapa amuna God na jage aisuja amo ke amita ra.”
40 Ainge eto Peter na ke neite neite ena, “Ungo ari sasapura embomeni avo toto ungo oenga orekevu,” avo ena. 41 Eto embomeni tapa 3,000 ainge Peter ta ke agi eto vahaita eto bapataito ea. 42 Eto enana na God ta ambotani ta ahe poekari ke avo ingito agi eto vahaita God hotembihe indie pari ere uahera. 43 Eto ari javotoho neite neite avo God ta ambotani na uo embomeni na joru ue ke mine ari irae ea.
Iesu ta ambotani ta irari
44 Eto God ta ambotani tapa na enana ta hajae vajae humbuto vahaita iketo inono inono humbuto mihahera 45 eto donda nei ombuto koro humbuto donda ambu embopo ta ikea. 46 Eto enana jo vahai eto iji tapa Temple ta horukihahera rate bande jo oenga oenga ai indito osa osa te hande te indari mine inda ere uahera. 47 Eto God jakeka ijiore embo tapa na enana ta ari kogue tunga javotoho ea. Eto iji vahai vahai God na embo oreketo enana vahaita ikerekena.