3
Ke pepeni simba arotemo God humota aro?
O ve, ungo da Galatia ingito ingarako embopo. Ungota tihi mo amuna saruka ehei kiae ere ove? Iesu Keriso ji atahu ta pehena amo ke araha ta ehene ingihava te ungo na kiae kiae ereova, avoeto na ke vahai erevi ungota degi eto ingesi uje ere ona amo God ta ke pepeni simba eheva amina God ta Ahihi Otohu ungota jo ta humbevetemo Keriso ta duru javotoho humota ueva amina humbuheve? Ungo ke kiae embopo. Eto ungo na God ta Ahihi ta sovera na ihiketo ue mihena te aita amo hotembari ungota na kajueto iresi uje ere ove te? Eto ungona God humota ue amita hajire neite neite kogueva amo teho koguevete? Eto God na amita Ahihi Otohu ikeoi ari sovera neite neite eoi kiagova amo ungona ke pepeni neite neite simba eagova Keriso ta duru javotoho ingihe ke be eagova avoembo ikeoi?
Eto Abraham ta ari erevi be hotembevujo, amina “God humota unu kito embo javotoho ke ena” ke ainge kajari mihia avoeto ungo kogova amo ari javotoho neite neite amina ae rate God humota eagora embomeni amo Abraham ta hajire vahai avoeto amita meniundi bera. Eto enda nei embomeni tapa amuna God humota ururoro God na kogue embomeni jajavotohora ke eaguja amita duru javotoho amo Abraham ta degi einge enu kajena amo “Javotoho ari no degi ta eto enda embo tapa ta degi puvuresuja,” ainge kajena avoeto Abraham na God humota unu God ta javotoho ari ikenu kina ainge dombo embo amuna humota eto kesuja 10 rate God ta ke pepeni agi eto embo jajavotoho asi mihera embomeni amo God na au sapura ta veasi mihera amita ke amo einge kajari mihia “Eto embo amuna God ta ke pepeni kajari avo tapa inono ta jigama ae eaguja amo God na au sapura ta veto hajire kesuja” eto 11 ke nei einge mihia “Embo amuna God humota aisuja embo amina God ta tihi ta embo javotoho eto vasiri humbuto iresuja,” ainge mihia avoeto ungotena kesora amo embo na God ta ke pepeni agi eto God ta tihi ta embo javotoho ari inono ae ra 12 te God na amita ke ta einge kajena amo, “Embo amuna nau ke peni te isapa te inono ta agi asuja amina vasiri hambasuja” ainge mihia avoeto ungotena kesora amo God humota ari amo oenga eto god ta ke pepeni agi ari amo oenga 13 rate embo na agi ari inono ae avoeto ungotena sapura ta veto hajire kiaehera te Keriso na ungotena hondate eto ari sasapura ungotenau aravo hamo amita ta humbunu vihinu God na kito hajire ikenu pehena avoeto Keriso ta ari avo kogue einge kajarira “Eto embo ji atahu ta taro pehasuja amo God ta tihi ta embo sapura be” ainge kajari ra. 14 Eto God na Iesu Keriso ikenu ungotena sapura oreketo umbuna amo God ta tihi ta ari javotoho ari Abraham ta degi ikasi oje ue noma kajena avo enda nei embomeni na umbara Iesu Keriso ikena avoeto God ta Ahihi Otohu umbara oje ena amo Iesu Keriso humota ururoro ikau humbasora.
God na Abraham ta degi ikau umbaja oje ena.
15 Nau namei kamei ungo be kiagova enda embomeni ta ari avo humbuto ahe kihira aisona. Eto embo tapa na ke vahai amo jo vahai eto aravora asora amo ke peni avoeto ke embo vahai amina mane haekasuja eto ke nei amita hamota ikau mane hetasuja te ke vahai aravo aravora ehera amina hetasuja. 16 Eto God na Abraham ga noma kajena amo Abraham eto Abraham ta ahihije amita degi ari javotoho asi oje ue noma kajena te kivujo, God ta ke ta kajari mihia amo “Umo te no ahihije te ta eto puvuroja” ke ae rate “Umo te no ahije vahai amita degi eto puvuroja” ke enu kajena avo mihia. Eto Abraham ta ahije amo embo nei mane rate Keriso ra. 17 Avoeto ke erena amita be amo God na embomeni ta degi ari jajavotoho ikasi oje ue noma kajena amo toae rate jua tapa 430 amita ambota God na amita ke pepeni Moses ta degi ikenu kajena amina noma Abraham ta iji te kajena avo mane au irae aisuja avoeto God na oje ena amo irae ae rate mihia. 18 Eto embomeni na God ta ke pepeni agi ue God ta tombu ta embo jajavotoho ari inono ae rate inono ahera amo God na javotoho ari ikau hande eto mane humbahera. Rate God na umo oenga embo ta degi javotoho ari ikasi oje ena avoeto Abraham te tapa humbuto God ta tombuta embo javotoho ena. 19 Eto ungotena ere kogora amo embo na God ta ke pepeni avo agi eto embo jajavotoho ari haite mane rate do eto God na amita ke pepeni embo ta degi hande enu? Amo Abraham irari iji te eto puvuto Iesu Keriso puvuna iji te amita ugorota embomeni na ari sasapura ta hajire do aingere avo kiagora ikena. Eto ke pepeni amo God ta Anera na Moses ta degi ikenu humbuto embomeni ta degi hande ena 20 te God na ari javotoho ikasi oje ena amo embo nei na Abraham ta ikaja ikae rate ikasi oje ena embo Abraham amita degi orereto ikena.
God ta ke pepeni amita pure.
21 Eto hondate ari, God na Abraham ta degi ikasi oje ena amita degi God ta ke pepeni amina tumo ue mine tara ere orete? Ainge mane ra te ke pepeni God na ikena aita amo ungotena vasiri humbari haite ahera amo embo tapa na ke pepeni avo agi eto God ta tombu ta embo jajavotoho ahera, 22 te God ta ke kajari ta mihia amo enda tapa eto embo tapa amo ari sasapura ta sovera na jigei mihera avoeto vasiri javotoho ari avo God na embo ta degi hande ikasi oje ena amo Iesu Keriso humota uore vasiri javotoho ari hande eoi humbagora. 23 Rate embo na Keriso humota asora iji puvurae pekota God ta ke pepeni na ganoka uore tipura ta irarako uo Keriso humota asora iji puvuna. 24 Amo embo na Keriso humota ore God na au embo jajavotoho ara Keriso puvurae kihi ta God ta ke pepeni amina embo simba ere uahija 25 te Keriso humota asora amita iji mahu puvuna avoeto God ta ke pepeni na ungotena mane simba aisuja. 26 Eto ungo amo Iesu Keriso humota ue amiga kajueto miheva avoeto ungo God ta meniundi ra. 27 Ungona Keriso ga kajuasi bapataito ueva avoeto Keriso ta vasiri avo asuketo miheva. 28 Eto Judea embomeni te enda nei embomeni te pure ari embo te pure ta tihi jigari embo te embo te evohu te tapa ke ainge eagora amo ke peni mane Iesu Keriso ga kajueto vahai ehera avo peni be ra. 29 Eto Abraham na God humota ena ainge dombo ungona Iesu Keriso avo humota ue amita toho ue iragova avoeto Abraham ta meniundi be amo ungona ere ova avoeto God na Abraham ta ikasi oje ena amo ungo na hoteto humbasova.