4
God ta meniundi ta ke ra.
Eto ke erena amo eingera. Eto meni isapa amo pajito mamo ta donda tapa hoteto humbasuja avoeto mamo ta donda amo amitara te meni irari iji te amo mamo ta ke agi ari menira. Eto meni isapa avoeto embo nei na amita donda simba uore pajito embo eto mamo ta donda avo hoteto humbaguja. Eto ainge dombo ungotena God ta ke be ingae ue mihahera iji amite amo meni isasaraho na arako ue enda ta ahihi neite neite amita ke agi ere uahera. Rate iji inonota God na amita Meni ikenu venu evohu hamo visi te amina ingenu God ta ke pepeni Judea ta degi ikari avo amina simba unu pajina. Eto ungotena ke pepeni simba ari embomeni ta ari sasapura avo ombuto humbau tohota meniundi be ara Keriso amo Judea ta ke pepeni amina simba enu pajina. Eto ungo God ta meniundi be eagova embo tapa na kiagora God na amita Ahihi Otohu ikenu veto ungotenau jo ta mihie “God amo nau mama ra” eaguja. Avoeto umo ke pepeni ta tipura embo mane rate God ta meni be avoeto God ta meniundi na hoteto humbuhuro umote tapa hoteto humbasoa.
Paul na Galatia embopota oje kahari ikena.
Eto ungo God kiae mihaheva iji amite amo ahihi sasapura neite neite God be mane amita ke agi ue tipura embo na irarako ere uaeheva te eha amo ungo God sovera te avo ere kogova eto God na ungo ere kogua te do eto ungo egerembeto enda ta ahihi ivo ambupu neite neite amita ke agi ari embopo asi ere pahove? 10 Amo ungona ahihi sasapura ta ke ingihe iji te hariga te jua te tapa neite neite amo otohu ke ijie ereova 11 avoeto na ari avo kogue ungo hotembu hotembu ue na pure ungota degi uena amo teho uenete avo ere hotembihena 12 avoeto nau namei kamei, na Judea ta ke pepeni avo toto ari ungota avo hamo eto eagona ainge dombo ungona Judea ta ke pepeni amina andiaguja uje ae ere ona. Eto na ungota degi pambuhone amo ungona nau degi ta sapura ae ueva. 13 Eto kivujo, na ungota degi kihi pambuto God ta duru javotoho hande uena amo na ambure humbuto ungota degi pambuhena 14 eto nau ambure avoeto ungote tapa osaga kogueva te ungona na egikae ue God ta Anera humbaeheva ainge eto na humbuheva eto nei Iesu Keriso humbuhe pekaeheva ainge eto na humbuheva. 15 Eto ungota tunga javotoho ari osa osa ari pajire be koguena amo deina haekehei irae ehei amo ungona na osa ue nau degi ta donda nei do tapa humbuto nau degi ta hande ikasi uje ue kito ungota tihi te tapa avo kuruketo nau degi ta hande ikaeheva 16 avoeto na be kesi uje ere ona, amo na ungota degi ke be hande uena amina ungota kitoho ere onete? 17 Eto enana ke sokova ahe poekari embopo ungota degi puvera amina ungo ga namei asi ke erera te ungota degi amo sasapura pere puvuresuja. Eto enana uje ereora amo na egiketo enana avo embo pepeni ke ava uje ereora. 18 Eto enanana ungota degi ari javotoho asi tunga humbaehera amo ari javotoho ahera. Eto na ungote mihie one osa ueva ainge dombo enanana ururoro osa aheva 19 te nau osa ari meniundi, eto ungona pajito Keriso ta ari be umbava na evohu na meni ingasi ue memenga kiaguja ainge dombo nane memenga osaga kogue mihena 20 avoeto na ungote tombu mine kiara ue jo nei oi ke ngahia erena avo toto tunga jamo ari na ungota degi ke aisi ere ona amita be amo na ungo hotembu hotembu ere ona avoeto.
Evohu Hagar te Sarah te amita ke humbuto ahe kihira ena.
21 Eto ungo embo nei nei amina God ta ke pepeni amita hu ta iresi uje ere ova te irari amo do aingere avo ano ingesova. 22 Amo God ta ke kajari ta mihia amo embo Abraham ta meni heriso eto vahai amo amita pure evohu Hagar na ingena eto nei amo amita ae be evohu Sarah na ingena. 23 Eto pure evohu na meni ingena amo hamo ta ujeje ta ingena te amita ae be amina ingena amo God na ikasi oje ena avoeto ikenu ingena. 24 Eto evohu heriso amina ahe kihira ea amo God ta noma kajari ta ke mahu ikari eto God ta noma kajari ta ke eha ikari amita ahe kihira avo ea. Eto evohu Hagar amo Abraham ta pure evohu avoeto embo amita ke na andirari avoeto amita meniundi te tapa amo embo neite neite ta ke na andirarira. Eto God na tiri Sinai ai ta Moses ta degi ke pepeni ikena amita ahe kihira avo Hagar na ere ua. 25 Eto tiri Sinai enda Arabia jo aita amo Hagar na ahe kihira ere ua eto nei amo da Jerusalem embomeni eha mihera amo Judea ta ke pepeni mahu amina andirari avoeto Hagar na ahe kihira ere ua. 26 Rate da Jerusalem eha uhu ita mihia amo nei deina andirae avoeto ungotenau ajara. 27 Amita ke amo God ta ke kajari ta einge mihia, “Meni ingae evohu, inena meni ingihe memenga kiae avoeto osa osa ue hori gagaha ijie tunga javotoho ejo. Eto evohu ivu na toari amita meniundi na evohu nei ivute amo dembasora.” ainge kajari mihia amita be amo enda nei embomeni amo mahu toari te eha oroho amo Keriso humota ue tunga javotoho ere ora. 28 Avoeto nau namei kamei God na ke mahu ikihe oje ena amo Sarah ta meni Isaac na ena ainge dombo ungo amo Abraham ta meniundi God na oje ena avoeto God ta meniundi bera. 29 Eto Abraham irari iji te enda ta vasiri na ingari meni amo Hagar ta meni amina God ta Ahihi na ikari meni amo Sarah ta meni amita degi memenga osaga ikenu kina, ainge dombo amo eha oroho ore ere kogora. 30 Eto God na Abraham ta degi ke ena amo einge kajari mihia, “Eto no pure evohu ta meni amina no ae be amita meni ga donda mane hoteto humbasuja avoeto ohimbejo pambare,” ke ainge mihia 31 avoeto nau namei kamei ungotena embo ta ke na andirari evohu amita meniundi mane rate ungotenau aja amo nei deina andiraera.