5
Ungotena nei deina andiraera.
Eto ungotena arahata pambara Keriso na ungotenau ari sasapura vujekena avoeto ungo oenga ke pepeni neite neite amina mane punduresova Paul, nane ke ano ingivujo, eto ungo na aravora avo hamo ungota jeto kakamba asora amo Keriso na ungo mane hondate aisuja avoeto ehako ano ingivujo. Eto ungo vahai amuna aravora au hamo kakamba aisora amina God ta ke pepeni Moses ta degi ikenu kajena tapa avo inono ta simba aisuja avoeto ungo amuna God ta ke pepeni agi ari amina God ta tihi ta embo javotoho asi hotembasuja embo amo Keriso humota ari mahu egikari avoeto Keriso ta hondate ari umbae ue God ta tihi ta amo embo javotoho manera te ungotena ke be eagora amo Keriso humota ururoro God ta Ahihi Otohu na amita sovera na eoi God ta tihi ta embo jajavotoho ere ora avoeto ungote Iesu Keriso ta jo ta iresora amo hamo kakamba ari rete hamo kakamba ae re amo ke peni mane rate ke dombo be amo embo na Keriso humota ue embomeni osa ue iresora. Eto ungona Keriso humota ari na pajirari javotoho be ove koguena te embo amuna ungota jo kajehei God ta ke ambo ambo ari toheve? Amo God ungo jage eto humbari embo amina aera te ke sokova isapa be amina pajito embo ta jo enetaguja. 10 Rate ungote namote Bada ta jo ta mihera avoeto na kogona amo ungona ke nau mane egiketo embo nei ta ke ta huhevasova. Eto ungota degi ke sokova tirari embo amunure, na kiae rate amo God na au hajire kesuja. 11 Eto nau namei kamei, na kogona amo embomeni amina Keriso ta embomeni ta ari sasapura orekasi ji atahu ta pehena avo ke be ae eagora te Keriso na embo orekaguja amita ke avo nane mane toasona te ke avo toto hamo kakamba ara ahe poekaehena amo enana ke sokova tirari embopo na nau degi ta osaga memenga mane ikaro kiaehena. 12 Eto nau uje amo enana ungo hamo kakamba eto memenga sio kiagova ahe poekari embopo na asivo humbuto ungo oenga jorembeto bau te tapa tiukihe memenga kiaehera. 13 Rate ungo nau namei kamei amo ungo Moses ta ke pepeni na mane andiroja God na jage eto umbuna te ke pepeni na andirae ururou hamo ta uje sasapura mane aisova te osa ari na hondate mine ara evujo. 14 Amo eingera. God ta ke pepeni Moses ta ikenu kajena amo ke neite neite rate tapa amita ke susu amo “Umo oenga osa ere oa ainge dombo namei osa ejo”. 15 Eto ungona isoro o na arako mine kambara ue isoro aisova amo ari amita tutumota amo ungo sasari eto irae aisova avoeto be kogue irivujo.
Ahihi ta vasiri eto hamo ta vasiri.
16 Eto ke erena amo ungota hamo ta uje sasapura ta mane huhevasova te God ta Ahihi Otohu na ungo tihi jigoja simba evujo. 17 Eto ungotenau hamo ta uje amina God ta Ahihi Otohu ta degi isoro ururou Ahihi Otohu na ungotenau hamo ta ujeje ta degi isoro eaguja. Eto enana heriso amo kitoho avoeto Ahihi Otohu na umo tihi jigihirou uje no sasapura avo mane aisoa 18 te Ahihi Otohu ta ke ambo ambo ue God ta ke pepeni amita simba ari ngahia mane hotembu hotembu ue iresoa. 19 Eto enda embomeni ta uje sasapura deire amo ungotena kiarira amo tiha paiha te sesena sasapura uje ari te ari sasapura isapamane deina eoi jo tongopa eaguja 20 amite eto ingeni na ove eto God ke ijie jakeka ue saruka neite neite eagora, eto embomeni na kaheke kaheke eto kitoho ue embo nei ta donda kito uje isapamane ue daingeto humbasora avo hotembihe tumo eto isoro mine ara eagora. 21 Eto hamo enana ta pere hotembihe umo peni vahai indito kava ue ke sokova eagora. Eto ke mahu eagona avo ehako erena amo embomeni amuna ari ainge eagora amina God ta tihi jigari ta horeto hotari mane humbasora. 22 Rate Ahihi na embo ta jo ta pure au be aisuja amo erevira amo tunga humbari, osa osa ari, pekari, embo tumo ae ue iji koso simba ari, tunga jamo jamo ari na embo simba ari, hondate ari, ari javotoho ari, humota ari haite 23 meni isapa ke ijie tumo mane asuja eto hamo ta ujeje kikira aisuja. Eto ari kajihera emina God ta ke pepeni poekari iraera. 24 Eto Iesu Keriso ta embomeni toho amina enanata hamo ta ujeje sasapura neite neite avo humbuto Keriso ta ji atahu ta teo irae ena 25 avoeto Ahihi Otohu ungotenau vasiri ikari embo amo ungotenau degi ta mihia avoeto amina ungotena tihi jigoja aisora. 26 Eto ungotena oenga “Na na” ijie jo mine kaja mane aisora eto embo nei ta donda te ari te avo kito uje ue tumo mane aisora.