6
Ungota ango bouka avo hondate hondate ue umbuvujo.
Eto nau namei kamei, eto ungota embo vahai na ari sapura ururou hambuto kito hondate evu sapura avo toai. Eto avo hondate ue hini kambari na mane asoa te osari na hondate ue umo te tapa engekari ta veasoa kogue ejo. Eto Keriso ta ke peni agi ari amo ungota ango bouka avo hondate mine ara ue umbuvujo. Eto embo teho amina umo oenga embo peni ke ijie “Na na” aisuja amo umo oenga ere urumbihia, te ungo vahai vahai na ungota ari do aingere avo inono ta sirikihe ari javotoho kito tunga javotoho ue embo nei ta ari mane urumbasoa, amo embo vahai vahai amo amita pure simba ari embora.
Eto God ta ke ingari embo na amita ahe poekari embo hondate asi ue amita donda jajavotoho na unduresuja.
Eto embo na titiha ta ari nei ue God ta degi ke sokova eagora aingeko avojo, God na ari tapa be tapa amo kiaguja avoeto embo na ari do aisuja amita hajire avo ikau kesuja. Amo eingera, eto embo na amita hamo ta uje sasapura ta ke agi ere uma hajire kesuja amo pehari na hambasuja rate embo na Ahihi Otohu ta ke agi ereuma Ahihi Otohu na vasiri be ikau humbuto vasiri datohote iresuja avoeto ungote ari jajavotoho ari ta pegogo mane aisora te toae kaiketo ere uma iji tutumota be au pure ta be jajavotoho kesora 10 avoeto iji tapa daingeto ari javotoho asi jombure ue embomeni tapa ta degi aisora eto dombo be amo ungotenau Keriso humota vahai embomeni avo hondate aisora.
Paul ta pekari ikena.
11 Eto na kikiva ari peni vahai be ingeni nau na ere kajihena erevi kivujo. 12 Eto ungo hamo kakamba ava ahe poekari embopo amo Keriso ji atahu ta pehena avo ahe poekahera te avo embo na ingito osaga memenga aro kiorote avo hotembihe Keriso ta ji atahu tiumbeto embo na kiagora hamo ta vasiri avo ahe ere poekihera 13 eto enana amo hamo kakamba eagorate God ta ke pepeni nei nei amo agi ae rate ungo na enana ta ke agi eto hamo kakamba ere ova avo embo na kito jakeka ara eagora. 14 Rate na amo ke nei do mane hande aisonate Iesu Keriso na ji atahu ta peheto vasiri te erena, ke avo pere dombo ke ijie hande aisona. Eto ke aita amo na enda ta ari sasapura amo nau degi ta mahu pehari irae arira. 15 Eto ke be amo hamo kakamba anote mane ano ke amo nau degi ta peni mane rate ke peni be amo na mahu pehari rate eha amo na vasiri daroho humbari embora. 16 Eto ungo ke avo ke be ari embomeni ta degi eto God ta embomeni tapa ta degi God ta peka te jo ari te ungota degi iroi. 17 Eto ke tutumota amo kitoho embo na tari pupuho hamo nau ta mihia amo na Iesu Keriso ta hajire avo mihia, avo ungona kiagova avoeto ungo nau degi ta osaga memenga nei ikavojo. 18 Eto nau namei kamei ungotenau Bada Iesu Keriso ta hondate ari ungota degi iroi, Amen.